Методическа покрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България

Проектът цели да насърчи възлагането на зелени обществени поръчки в страната, в съответствие с подхода на приложимите директиви в областта (респ. на националното законодателство) за използване на критерия „икономически най-изгодната оферта“ като водещ принцип. Целта е да се разясни потенциала на зелените поръчки и да се обясни как те могат да се използват като полезен инструмент за реализиране на мерките на държавата с екологична насоченост, вкл. чрез постигане на по-висока енергийна ефективност и насърчаване на технологии с най-ниско вредно влияние върху околната среда.

Предвидени са дейности за налагане на трайна практика за включване на зелени критерии в процедурите за обществени поръчки и изграждане на необходимата професионална мотивация за възлагане на „зелени“ поръчки (за възложителите) и предлагане на еко-продукти (за бизнеса) чрез:

 • Изготвяне на практически инструментариум /практическо помагало/ за всички заинтересовани лица, съдържащ селектирани продуктови групи; зелени критерии за тях, практически съвети за прилагането им в хода на възлагателния процес и др. полезна информация;
 • Специализирани тематични обучения за широк кръг лица: управляващи органи на оперативни програми; представители на централната и местната власт; бизнеса и неправителствените организации и популяризиране чрез различни комуникационни канали на зелените поръчки.

Очакванията във връзка с изпълнението на проекта са за оказване на положително въздействие върху цялата система на обществените поръчки в страната, както и за развитие на конкурентоспособността на българската икономика.

Обща цел на проекта:

 „Създаване на условия за реализиране на последователна и целенасочена политика в областта на “зелените” обществени поръчки и стимулиране на частния сектор за предлагане на продукти и услуги с екологичен характер“.

Специфични цели на  проекта:

 1. Създаване на предпоставки за системно и устойчиво развитие на "зелените" обществени поръчки в страната, чрез изграждане на приложим цялостен модел за „зелено“ възлагане и определяне на минимум 10 подходящи продуктови групи.
 2. Повишаване на информираността относно добрите практики за опазване на околната среда при възлагането на обществените поръчки, насърчаване на тяхното прилагане от страна на възложителите и представителите на бизнеса, както и укрепване на административния капацитет (включително изграден експертен пул в рамките на АОП).

 

Изпълнителна агенция

Агенция по обществени поръчки

Ръководител на проекта:

- г-жа Миглена Павлова, изпълнителен директор на АОП

Гр. София 1000

Ул. „Леге“ № 4

Тел. 02/9859 71 50;

Факс: 02/9859 71 52

 • Проучен и прогнозиран потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки;
  Публикуван Аналитичен доклад за проучване и прогнозиране потенциала на националния пазар на „зелени“ обществени поръчки на Портала на АОП:
  http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/Proekt_analitichen_doklad.pdf
 •   „Изготвено помагало" с три тематични модула (стратегически, правен и оперативен) - дейност 4.3 по Мярка 4 от Националната стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки в България  през периода 2014-2020г.;
  - Посочени конкретни примери за включване на екологосъобразни критерии при възлагането на обществени поръчки, вкл. от практиката на националните възложители;
  - Разработени два калкулатора за оценка на целия жизнен цикъл за продуктова група „Компютри и монитори“ и „Улично осветление“;
  - Отпечатано помагало на рециклирана хартия в тираж 1500 бр.
 • Надграден административен капацитет на АОП на база обмен на добри практики с Швейцария (2018 г. и 2019 г.);
 • Подобрена информираност относно добрите практики за опазване на околната среда при възлагането на обществените поръчки (информационни събития, обучителни семинари, работни посещения и работни срещи);
  - Проведени две работни визити в Швейцария (2018 г. и 2019 г. );
  - Организирани две информационни събития по проекта  за 100 участника (м. април и м. юни  2019 г. );
  - Реализирани осем тематични обучения по проекта за различни целеви групи, с обучени над 200 души  (м. юни 2019 г.);
  - Разработен дистанционен курс на тема „Възлагане на зелени обществени поръчки“, в сътрудничество с Инситут по публична администрация (м. юни 2019 г.);
  http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=173,1356251&_dad=portal&_schema=PORTAL&_znpid=20711

          Описание на обучението

 

Презентации от проведени обучения:

Презентации на български език

Презентации на английски език

 

Флаер 1, 2

До настоящия момент не е извършвана оценка на проекта.

Швейцарски експерти, участвали в обучение за "Възлагане на "зелени" обществени поръчки", организирано от АОП в периода 03-06.06.2019 г.:

 

Ursula Frei

Paul Eggimann

Andreas Stier

Eveline Venanzoni