Тематичен фонд Подкрепа за социалното включване на роми и други уязвими групи

Програма ЗОВ се изпълнява в периода 2013 - 2019 година. Общо 15 общини в шест големи района (Бургас, Монтана, Пловдив, Русе, Сливен, Шумен) изпълняват съвместно с партньори (училища, детски градини, здравни центрове, НПО и др.) интегрирани проекти, свързани с: 1) намаляването на броя на ромските деца, които не ходят или отпадат от детска градина, предучилищните занимания и началното училище; 2) работа с родители, психолози, учители и медиатори по ромското включване; 3) първична и репродуктивна здравна помощ за ромската общност, семейно планиране и здравна профилактика; 4) културни събития, подпомагащи интеграцията на ромите.

Всички дейности са много конкретни, практични и насочени директно към роми и други уязвими групи. Целта е да се подобри качеството на средата, да има реална интеграция в ранните детски години, да се повиши качеството на медицинските прегледи и да се наблегне на превенцията. Разбирането е, че социалното приобщаване на ромите започва с децата в най-ранна възраст, а семействата са ключово важни за пълното интегриране на малцинствата.

Мисията на екипа е да направи ЗОВ устойчива програма. Затова работи с държавни и общински власти, които да приемат програмата като своя и да продължат да я финансират и подкрепят и след приключването й през 2019.

Изпълнението на дейностите по Програма ЗОВ се координира от Звено за управление на Програмата, базирано в Министерството на труда и социалната политика. Към Програмата са ангажирани експерти по социално включване, образование, обществени поръчки, здравна профилактика, инфраструктура и др. На местно ниво проектите се изпълняват от общините в партньорство с детски градини, училища, здравни центрове, отдели на местни университети, както и организации на гражданското общество. Във всяка община по проекта работи местен екип. Здравни и образователни медиатори работят с ромските общности по кварталите.

 

Контакти:

Ирина Файон
Ръководител на Програма ЗОВ

Министерство на труда и социалната политика

ул. „Триадица“ №2

София 1051

България

e-mail: irina.faion@mlsp.government.bg
Телефон: +359 2 8119 473
Факс: +359 2 988 44 05

Сайт на Програмата: http://zovprogramme.bg/bg

ФБ: https://www.facebook.com/ZOVProgramme/

В работата си в шестте района Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички) обхвана хиляди деца, млади жени и семейства.

Цифрите са красноречиви за резултатите от четиригодишната работа на ЗОВ-екипите по места: Шумен, Пловдив, Монтана, Бургас, Сливен и Русе (2015-2018 г.) Вижте тук общи резултати.
 

ОБРАЗОВАНИЕ

Деца от 3 до 6 г. в детски градини, участващи в новосъздадени групи по Програма ЗОВ деца, включително групи по български език - 2 915

Ученици 1-4 клас, участващи в образователни дейности в новосъздадени групи по ЗОВ, включително групи по български език - 2 113

Деца и родители), участвали в културни и спортни събития - 13 796

Деца 3-10 г. , участващи в извънкласни дейности (за ученици, ученици и родители, летни училища, екскурзии, музеи) - 8 691

Родители, участващи в срещи и консултации посветени на образованието на децата им - 10 276

Конкретни резултати: БургасШуменПловдивМонтанаСливен и Русе.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Общи медицински прегледи (на общопрактикуващите лекари и педиатри) и скрининги - 18 253

Специализирани медицински прегледи, включително гинекологични прегледи - 5 218

Медицински изследвания - включително ХИВ, сифилис, PAP – цитонамазки, кръвни тестове за кучешки тения -        2 627

Здравни консултации (здравни медиатори) - 15 012

Поставени вътрематочни спирали  - 604

Обхванати в информационни кампании и събития, групи за здравна подкрепа на жени и младежи - 19 665

Конкретни резултати: БургасШуменПловдивМонтанаСливен и Русе.

По Програма ЗОВ бяха построени/обновени 28 училища, детски градини и здравни кабинети; обучени бяха 48 здравни и образователни медиатори, както и 700 педагози и медиатори.

Вижте още резултати от работата по ЗОВ в презентацията на Звеното за управлението на проекта.

 

Резултати по Програма ЗОВ - графики

 

 

 

 

  • Министерство на труда и социалната политика;
  • Министерство на здравеопазването;
  • Министерство на образованието и науката;
  • Община Монтана;
  • Община Русе;
  • Община Шумен;
  • Община Сливен;
  • Община Бургас;
  • Община Пловдив;