Утвърждаване на принципите за спазване правата на човека в полицейската дейност

През 2011г. Министерство на вътрешните работи започва инициативи за повишаване на професионалните стандарти в българската полиция след вълна от твърдения за злоупотреба със сила от страна на полицаи. Една от инициативите е за въвеждане на практически-ориентирано обучение в Академията на МВР спомагащо за придобиването на умения необходими за спазването на човешките права. Тази промяна в педагогическата форма от традиционното обучение в класните стаи към обучение свързано с разработване на сценарии, ситуации, ролеви игри и решаване на проблеми изисква амбициозна програма, която включва ревизия на обучителните наръчници, повишаване на уменията на обучителите в новия тип обучение и изграждането на модерна инфраструктура в Академията на МВР позволяваща практически упражнения както във, така и извън класната стая.

Обществена сигурност

Проектът допринася към стратегията на българските власти за достигне на международните и европейските стандарти в областта на върховенството на закона и човешките права. "Обществена сигурност" означава полицията да предоставя услуги по сигурността следвайки високи стандарти на професионализъм и уважение на правата на човека.

Целта на проекта е да се бори с полицейските злоупотреби и да подобри професионалните стандарти в полицията чрез въвеждане на нова обучителна педагогика по спазване на човешките права в полицейската дейност. Проектът преследва две взаимосвързани цели, а именно:

 • Подобрени професионални стандарти на полицейските служители чрез практическо обучение по спазване на човешките права в полицейската дейност;
 • Модернизиран капацитет за обучение по спазване на човешките права в полицейската дейност чрез реновиране на симулационен и IT център.

Основните дейности включват:

 • Провеждане на изследване на обучителните нужди на Академията на МВР;
 • Разработване и разпространение на нов наръчник по спазване на човешките права в полицейската дейност наблягащ на добиването на практически умения;
 • Провеждане на 2 „обучения на обучители” за 80 инструктори от Академията на МВР с цел използване на новия наръчник по спазването на човешките права;
 • Провеждане на 6 регионални обучителни сесии за 40 ръководни служителни на МВР с цел повишаване на знанието и информиранността за полицейската дейност базирана на спазването на човешките права;
 • Изграждане на нова практически ориентирана и симулационно-базирана инфраструктура със съответното IT и техническо оборудване;
 • Провеждане на 2 учебни посещения в Швейцария на 16 преподаватели от Академията на МВР за обмяна на опит в симулационно базираното обучение с швейцарски обучителни институции;
 • Провеждане на 3 обучителни семинара по управление на проекти за 30 преподаватели и административни служители на Академията на МВР.

 

Изпълняваща институция

Академия на МВР

доц. Иван Видолов
бул. “Алексанър Малинов”1, София
Тел: +359 29829213

Постигнатите резултати по проекта включват:

 • Издаден през 2015г. модерен наръчник за обучение по спазване на човешките права в полицейската дейност разработен съвместно с швейцарски експерти от Полицейската академия в Саватан. 368 студенти в бакалавърската програма на Академията на МВР и 2450 полицейски служители са обучени с помощта на новия наръчник;
 • 120 инструктори на Академията на МВР и ръководни лица на регионално ниво са преминали обучение по новия наръчник за спазване на човешките права в полицейската дейност;
 • През март 2018 г. в Академията на МВР е изграден модерен тренировъчен полигон. Полигонът включва улици и помещения, които ще се адаптират за организиране на симулации на полеви събития, включително сгради тип банков офис, граничен пункт, РПУ, кръстовище за обучение на пътни полицаи. На пътищата ще бъдат поставени и коли, за да се симулират ПТП. В рамките на ролево обучение самите курсанти ще изпълняват лични роли – на хора, които не спазват правилата, на полицай, на наблюдатели.
 • Уменията за управление на проекти на 30 преподаватели и административни служители на Академията на МВР са повишени чрез курсове за управление на проекти и чрез две визити на обучителни институции в Швейцария.

Швейцарски партньор

Полицейска академия в Саватан

Полк. Ален Бергонзоли
Директор

1890 St-Maurice
Тел: +41 24486 96 96