Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие

България ратифицира Конвенцията на ООН за Правата на детето на 11 април 1991г. През последните години страната прави усилия да подобри превенцията и да коригира своята съдебна система по отношение на младежкото правосъдие. През 2004г. Закона за наказателната отговорност на малолетни и непълнолетни е изменен, но въпреки това България не отговаря изцяло на международните стандарти в политиките и законодателството за грижа и защита на децата. Въпреки различни усилия за реформа на съдебната система за младежко правосъдие в България, тя все още не е трансформирана в благоприятна за децата. А тази реформа е изключително необходима за гарантиране правата на детето.

Проектът цели да преодолее недостатъците в младежкото правосъдие и е в съответствие с правителствения план за реформа на системата за младежко правосъдие в България. Той следва някои елементи заложени в Националната програма за закрила на детето (2011) и съответния Национален план за действие. Проектът отговаря и на съответните препоръки към страната отправени от Конвенцията на ООН за правата на детето.

Основна цел на този проект е да се укрепи правния и институционален капацитет на съдебната система в областта на правосъдието за деца и да осигури съдебни процедури щадящи детето чрез:

 • Приемане на правни клаузи за ефективното прокарване на международни и европейски стандарти в областта на щадящо детето правосъдие;
 • Повишаване знанието и капацитета на правосъдните служители и правоприлагащите органи относно правилно прилагане на международните стандарти и стандартите на ООН свързани с щадящо детето правосъдие;
 • Предприемане на подготвителни действия за институционализация на сини стаи (специални помещения за провеждане на щадящо детето правосъдие);
 • Разработване на инструменти за създаване на съдилища за деца.

 

За постигането на целите на проекта се изпълняват следните дейности:

 • Изработване на анализ на празнотите относно съответствието на българската законодателна рамка с международните стандарти и конвенции в областта на младежкото правосъдие;
 • Създаване на онлайн обучителен модул и на наръчник за правосъдни служители работещи в сферата на младежкото правосъдие;
 • Формулиране на стратегия за създаване на сини стаи;
 • Формулиране на стратегия за създаване на специализирани състави за младежко правосъдие;
 • Изготвяне на обучителни модули за съдии, прокурори и правосъдни служители работещи в областа на младежкото правосъдие;
 • Обучение на съдии и други служители работещи в областа на младежкото правосъдие;
 • Стратиране на пилотни сини стаи;
 • Експертни обучителни визити във Франция и Швейцария; участие в Световния конгрес за младежко правосъдие в Женева.

 

КОНТАКТИ

Министерство на правосъдието
Трифон Колев
ул. „Славянска” №1, София
Тел.: +359 889 618 345
Email: trifon_kolev@yahoo.com

 

Основните резултати по проекта включват:

 • Анализ на действащата правна рамка в България и съществуващите пропуски, както и оценка на нуждите на системата за младежко правосъдие в съответствие с европейските и международни стандарти (съвместно с швейцарски експерти);
 • Анализ на финансовите измерения на необходимата реформа;
 • 123 магистрати и функционери в пилотните съдилища са обучени от щвейцарски експерти в 5 семинара по прилагане на европейски и международни стандарти в областта на младежкото правосъдие;
 • Извършен преглед на най-добрите международни практики за създаване на сини стаи;
 • 12 сини стаи са изградени, оборудвани и отворени;
 • Изготвени насоки за създаване на пилотни съдилища и сини стаи за младежко правосъдие;
 • Стартирани 5 пилотни съдилища за младежко правосъдие;
 • Проведени учебни визити във Франция и Швейцария;
 • Изготвено предложение за нов Закон за младежко правосъдие;
 • Изработен наръчник за младежко правосъдие ( в печатен и онлайн формат).

ПАРТНЬОРИ

 • Швейцарски магистрати
 • Международен институт за правата на детето (IDE)

  Александра Принс

  C.P. 4176 - 1950 Sion 4, Switzerland

  Тел : 41 (0)27 205 73 03 

  Email: ide@childsrights.org