Програма за превенция на трафика на хора и за идентифициране, защита, подкрепа и реинтеграция на жертви на трафик

Според доклад на Евростат от 2015г., 15 846 са идентифицираните или предполагаемите жертва на трафик, които са регистрирани в страните от Европейския Съюз за периода 2013-2014 година. Както и в предишните години, България попада в топ 5 на страните по произход на жертвите в рамките на Европейски съюз. През 2013г. швейцарската федерална полиция (FEDPOL) работи по 34 случая на идентифицирани или предполагаеми български жертви на трафик в Швейцария. България се нарежда на трето място по страна на произход на потенциалните жертви на трафик в Швейцария.  Смята се, че тази статистика е само върха на айсберга, тъй като има солидни предпоставки да се твърди, че действителните цифри са много по-високи в цяла Европа.

През 2015г. стартира Българо-Швейцарска програма за борба с трафика на хора, която се ръководи от Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и се осъществява в партньорство с Международната организация по миграция (МОМ) и Асоциация Анимус. Програмата подпомага процеса на идентифициране, насочване, подкрепа и реинтеграция на жертви на трафик в България, като по нея се работи в сътрудничество с швейцарски експерти.

За постигането на целите на програмата се изпълнят или са изпълнени следните дейности:

 • Съвместно организиране от НКБТХ и FEDPOL на уъркшоп за обмяна на опит и информация, както и на две учебни посещения в България и Швейцария;
 • Провеждане на две обучения по идентифициране и насочване на жертви на трафик за 80 участници от правителствени и неправителствени организации организирано от МОМ;
 • Провеждане на 19 работилници с 126 деца и тийнейджъри в риск за трафикиране. Работилниците се организират от Анимус, като през 2018г. предстоят още три.
 • От началото на програмата 133 жертви са подпомогнати от МОМ, 151 от Анимус и 13 от НКБТХ;
 • МОМ управлява национална гореща линия 24/7 за първоначално подпомагане и ориентиране на жертви на трафик;
 • НКБТХ е наела две помещения с по 10 легла, които работят като приют за възрастни жертви на трахи и кризисен център за деца жертви на трафик. НКБТХ преговаря с държавни и общински институции за намиране на трайно и устойчиво решение в предоставянето на услугата;
 • Транзитния център за жертви на трафик с 34 легла се управлява от Анимус и до момента в него по проекта са били настанени 64 жертви, а други 76 са получили социална и психологическа помощ;
 • Анимус и швейцарските партньори на организацията разработват двустранни насоки за идентификация, защит и насочване на жертви на трафик;
 • НКБТХ и FEDPOL са провели съвместно мероприятие “Action week” в Швейцария през март 2018г.;
 • От 2015г. Анимус провежда национални кампании срещу трудовата експлоатация.

 

Изпълняваща институция

Национална комисия за борба с трафика на хора
Камелия Димитрова
Секретар
Бул. Г.М. Димитров №52А, София
Тел.: +359 2 9828 656

Асоциация Анимус
Надя Кожухарова
Ул. Екзарх Йосиф №85, София
Тел: +359 2 983 52 05
Email: nadia.bk@animusassociation.org | www.animusassociation.org

Международна организация по миграция - България
Радослав Стаменков
Ул. „Цар Асен” №77, София
Тел: +359 2 93 94 711
Email: rstamenkov@iom.int

Ключови резултати по проекта включват:

 • Съставен и работещ мулитидисциплинарен мобилен екип за работа по сигнали за трафик (НКБТХ);
 • Два приюта – един за възрастни и един за деца – с по 10 легла всеки са отворени в София (НКБТХ);
 • Стартирано сътрудничество с швейцарските власти по превенция и идентифициране на жертви на трафик (НКБТХ);
 • Работещ Транзитен център за жертви на трафик в София (Анимус);
 • Разработени двустранни насоки за идентифициране, защита и насочване на жертви на трафик в Швейцария и в България (Анимус);
 • Проведени ежегодни превенционни кампании срешу трафика с цел трудова експлоатация (Анимус);
 • Завърнали се жертви на трафик са подпомогнати и реинтегрирани (МОМ);
 • Национална гореща линия предоставя първоначална помощ на жертви на трафик (МОМ).

В резултат на интензивни и всеобхватни дейности за борба с трафик и съвместното сътрудничество на МОМ с широк кръг от партньори за първата половина на изпълнението на проекта на МОМ България подпомага и асистира на повече от 60 жертви на трафик. Броят на върнатите жертви по проекта е 36, а реинтегрираните жертви в България са 15.

През последните години България и Швейцария обединяват усилия по линия на превенция, идентификация и закрила на жертвите на трафик на хора. Сред приоритетит на НКБТХ са реализиране на целенасочени информационни кампании и дейности по превенция на трафик на хора и предоставяне на всеобхватна закрила и защита на пострадалите от престъплението.

Като резултат от съвместната работа е удвоен капацитетът за подпомагане на жертви на трафик в България. Отворени са две специализирани услуги за жертви на трафик в град София: кризисен център за деца и приют за лица жертви на трафик и приют, като от откриването им подкрепа са получили 17 лица-жертви, от които 7 деца. Разработено е практическо ръководство за идентификация, защита и връщане в България на жертви на трафик в Швейцария, което гарантира правата на жертвите и синхронизира съвместните действия на институциите от двете страни. Осъществени са пилотни инициативи и иновативни подходи в борбата с трафика на хора.

 

Швейцарски партньор:

Федерален офис на полицията – Швейцария (FEDPOL)
Д-р Оливие Пекорини
зам. директор, Ръководител отдел „Международно полицейско сътрудничество”
Nussbaumstrasse 29
CH-3003 Bern, Switzerland

Специализирана служба Търговия с жени и миграция на жени (FIZ), Швейцария

Сузане Зайтер
Badenerstr. 682
CH-8048 Zürich,
Тел:  +4144 436 90 11
Email: contact@fiz-info.ch