Преодоляване на празнотите в институционалния капацитет по отношение на борбата с корупцията и организираната престъпност

Корупцията и организираната престъпност имат негативен ефект върху дългосрочната социална сигурност и икономическо благоденствие. Те изострят неравенствата в страната и с други сравними държави. Освен негативните разпределителни ефекти върху пазарите и обществото, те източват ограничените обществени ресурси, подкопавайки ценни обществени услуги и блага като сигурността, образованието и здравеопазването. Борбата с корупцията и организираната престъпност остава сред топ приоритетите на България, както и на нейните международни партньори.

Десет години след присъединяването на България към Европейския съюз страната все още страда от високите нива на корупция и организирана престъпност. Европейският съюз продължава да следи прогреса на България в тези две области чрез Механизма за сътрудничество и проверка (МСП). Българското общество до голяма степен третира МСП като ключов инструмент за напредък. Въпреки че България е напреднала в борбата с корупцията и организираната престъпност, общественото мнение остава критично по въпроса. Според изследване на Евробарометър от 2017 г., 88% от българските респонденти считат корупцията за много важен проблем,  а 96% определят организираната престъпност като важен проблем.

Проектът директно цели правосъдни реформи и приоритети посочени в Докладите на ЕК относно прогреса съгласно Механизма за сътрудничество и проверка. 

Справянето със съществуващите празноти в институционалния капацитет на България за борба с корупцията и организираната престъпност ще подпомогне социално-икономическото развитие на страната и ще намали вътрешните регионални неравенства.  

Целта на проекта е да подпомогне правителството в антикорупционните политики и повишаването на неговия капацитет за борба с организираната престъпност и по-специално с икономическите престъпления. Специфичните цели на проекта включват:

 • Оценка на прокарването на антикорупционни мерки и предложение за политики и мерки, които са най-ефективни за противодействие на корупцията;
 • Подобряване на капацитета на правоприлагащите и контролни институции за разследване и преследване на корупционни случаи и други икономически престъпления.

 

За постигането на целите на проекта се изпълняват следните дейности:

 • Изработване на документ "Антикорупционни мерки с правоприлагащи институции";
 • Изработване на Инструментариум за мониторинг на изпълнението на антикорупционни политики (MACPI);
 • Изследване сред граждани и обществени служители като инструмент за мониторинг на изпълнението и прокарването на антикорупционни мерки;
 • Изготвяне на Наръчник "Използване на инструментариума за мониторинг на изпълнението на антикорупционни политики";
 • Провеждане на семинар "Антикорупционни мерки в правоприлагащите институции и агенции";
 • Провеждане на 4 кръгли маси по въпросите на антикорупционните мерки;
 • Провеждане на 2 обеменни визити (една в Швейцария, една в България);
 • Провеждане на пресконференция "Антикорупция в обществените поръчки";
 • Изготвяне на документ "Борба с прането на пари в България: аспекти на институционалното управление";
 • Провеждане на кръгла маса съвместно с експерти от Базелския институт за управление за идентифициране на пропуските в борбата с прането на пари;
 • 2 публикации и 1 семинар по финансовите аспекти на трафика на хора;
 • Провеждане на срещи на високо ниво за представяне на целите и резултатите от проекта.

 

КОНТАКТИ

Център за изследване на демокрацията (ЦИД)
Руслан Стефанов
ул. Александър Жендов №5, София 1113
Тел.: +359 2971 3000
Email: ruslan.stefanov@online.bg

Резултатите по проекта включват:

 • Подобрен капацитет за оценка на антикорупционните мерки чрез развиване на стандартизирани инструменти и методология (MACPI инструмент, Policy briefs);
 • Подобрено осъществяване на антикорупционните мерки в избрани уязвими институции;
 • Подобрен капацитет на правоприлагащите и контролни институции за разследване и преследване на корупционни случаи и сложни икономически престъпления (изготвен практически гид за разследване на криминално придобити активи съвместно с Базелския институ за управление);
 • Подсилен управленски капацитет и работна ефективност на институциите занимаващи се с борба срещу укриването на данъци, прането на пари и др.;
 • Повишена осведоменост относно финанисовите аспекти и новите предизвикателства пред борбата с трафика на хора.

ПАРТНьОРИ

 • Швейцарска федерална данъчна администрация
 • Базелски институт по управление, Швейцария
  Грета Фенер, директор
  Steinenring 60, 4051 Basel
  Тел: +41 61 205 55 11
  Email: gretta.fenner@baselgovernance.org