Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете

От влизането на България в ЕС през 2007 г., предизвикателствата свързани с екологични престъпления са до голяма степен пренебрегнати. Въпреки че националното законодателство в тази област е напълно хармонизирано с всички Европейски норми, съответните закони често не са прилагани на практика заради ограничения капацитет на прокурорите в случаи свързани с екологични престъпления. Заедно със стратегията на ЕС и националната стратегия, повишаването на капацитета на прокурорите да разследват и да се борят с престъпления срещу природата ще подпомогне борбата срещу организираната престъпност, както и дългосрочното подобряване на условията на живот в България и съседните й страни. 

Работата по екологични въпроси е сериозна и трудна задача за правоприлагащите органи в ЕС. Все пак, Прокуратурата на Република България не е изключение от общата тенденция за признаване на необходимостта да се подобрят резултатите в областта на борбата с екологични престъпления. Сред основните препятствия са липсата на работна методология, както и по-широки познания на съврменните практики. 

Официална информация от доклада на Прокуратурата за периода 2009-2010 г. показва че общия брой започнати разследвания през 2009 г. е 139.894. Само 24 от тези разследвания се отнасят за престъпления срещу природата, 11 засягат биоразнообразието и 10 други екологични престъпления. От тези 45 разследвания само 5 са завършени успешно и са стигнали до съда. През 2011 г., само един човек в България е осъден за престъпление срещу природата.

Повишаването на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управлението на рисковете ще допринесе за подобряването на българската екологична сигурност. Законодателството и мерките за управление на риска ще намалят такива екологични престъпления като замърсяване на водата, почвата, въздуха, бракониерство, нарушаване на биоразнообразието и злоупотреба със защитени зони. Така ще се увеличи защитата на околната среда не само в България, но и в съседните й страни. 

Целта на проекта е да се повиши спазването на правилата за защита на природата и да се осигури ефективно преследване на престъпления срещу околната среда чрез:

 • Повишаване на капацитета на Асоциация на прокурорите в България (АПБ) чрез обучение, законодателни инициативи и информация за членовете в областта на престъпленията срещу околната среда, както и подсилена организационна структура;
 • Изграждане на мрежа от добре обучени, информирани и подготвени прокурори от АПБ в областта на разследването и преследването на престъпления срещу околната среда и повишаване на обществената осведоменост за работата на прокурорите в областта на защитата на околната среда.

 

За постигане на целите на проекта са осъществени следните дейности:

 • Анализ и оценка на ситуацията в областта на преследването на престъпления срещу околната среда;
 • Организиране на кръгла маса и пресконференция за представяне на проекта с участници и от неправителствени организации ангажирани с въпроса за околната среда;
 • Провеждане на 4 обучения на прокурори за повишаване на професионалния им капацитет за справяне със случаи на престъпления срещу околната среда;
 • Изговяне и подновяване на база данни на национални, европейски и международни най-добри практики;
 • Изготвяне на наръчник с насоки за прокурорите по въпроси свързани с екологичните престъпления;
 • Изграждане на капацитета на АПБ и подсигуряване на оборудването на офиса на АПБ;

 

КОНТАКТИ

Асоциация на прокурорите в България (АПБ)
Виктор Тарчев
ул. „Пиротска” №7, София
Тел: +359 29219 330
Email: apb@prb.bg

Резултатите постигнати по проекта включват:

 • Изградена онлайн база данни на национални, европейски и международни най-добри практики;
 • Изготвен и разпространен наръчник по справяне с и преследване на екологични престъпления;
 • Изградена национална мрежа от 60 обучени, добре информирани и подготвени прокурори по въпроси свързани с екологичните престъпления;
 • Изградени партньорства с друти неправителствени организации в областта на защитата на околната среда;
 • Формиране на оперативна експертна група от 8 прокурори и на Комитет по въпросите на екологичните престъпления;
 • АПБ се развива като експертен център в областта на защита на околната среда, който разработва стратегии за бъдещото си развитие;
 • Изготвено предложение за законодателни промени в областта на екологичното право;
 • Международно признание на усилията на проекта от Европейската комисия в нейния годишен доклад от февруари 2016 г. за напредъка на държавите-членки в областта на екологичното законодателство и създадените добри национални практики;
 • От 2016 г. АПБ става член в Европейската мрежа от прокурори за околната среда.

Прокуратура на Република България, http://www.prb.bg

Министерство на околната среда и водите, http://www.moew.government.bg/

Изпълнителна агенция по горите, http://iag.bg