Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност

Организираната престъпност има сериозно влияние върху социално-икономическата ситуация и развитието на българското общество. Посредством докладите по механизма за сътруднечество и проверка (МСП), Европейската комисия непрекъснато призовава българските власти да приведат в сила стратегия за борба с огранизираната престъпност, основно предизвикателство пред България. Проектът директно цели юридически реформи и приоритети заложени в докладите на ЕК за прогреса съгласно МСП, както и тези в Плана за действие на Прокуратурата на Република България за периода 2013-2015г. и по-специално елементите отнасящи се до изграждане на капацитета на прокуратурата и ефективността на разследването и преследването на криминални действия свързани с организираната престъпност. Подобряването на преследването на организираната престъпност е един от ключовите подходи за подобряване на обществената сигурност, борбата с корупцията и напредък по въпроси свързани с Шенген.

Проектът се допълва с паралелна инициатива, която се подкрепя в България, а именно Програмата за превенция на трафика на хора и идентифициране, подкрепа, връщане и реинтеграция на жертви на трафик. Специфични аспекти свързани с преследването на случаи на трафик на хора са интегрирани в настоящия проект включително събирането на доказателства и защита на свидетелите, които са ключов елемент в борбата с трафика на хора.

Целта на проекта е да се повиши капацитета и ефективността на прокуратурата в разследването и преследването на организираната престъпност чрез:

 • Повишаване на управленския и операционален капацитет на прокуратурата;
 • Укрепване на възможностите на прокуратурата за независимо събиране на доказателства за нуждите на разследването, чрез осигуравяне на съвременно техническо оборудване;
 • Подобряване на капацитета на прокуратурата да разследва финанови престъпления и да възстановява активи;
 • Повишаване на капацитета на прокуратурата да преследва организираната престъпност и подобряване на международното й сътрудничество, чрез създаването на Съвместни екипи за разследване с Швейцария;
 • Подобрен капацитет на прокуратурата в разследването и преследването на случаи на трафик на хора (защита на свидетели).

 

За постигането на целите на проекта се изпълнят следните дейности:

 • Идентифициране и обучение на потенциални бъдещи лидери;
 • Провеждане на изследване и анализ на работата на прокуратурата относно проследяването на криминално придобити активи;
 • Изготвяне на насоки относно организацията на работата на прокуратурата по идентифицирането и отнемането на незаконно придобити активи;
 • Създаване на база данни на незаконно придобитите активи;
 • Специализирано обучение по отнемане на активи;
 • Създаване на компетентна по въпросите на отнемане на активи мрежа в прокуратурата;
 • Създаване на специализиран отдел за проследяване на активи придобити от криминална дейност;
 • Изграждане на сътрудничество между България и Швейцария по въпроса за отнемане на активи;
 • Изследване и анализ на работа на съвместни екипи за разследване, добри практики и изготвяне на насоки за работа на такива екипи;
 • Изготвяне на Протокол между България и Швейцария за съвместни екипи за разследване и на шаблон на споразумение.

 

КОНТАКТИ

Прокуратура на Република България
Камен Михов
Тел.: +359 886 696 929
Email: kmihov@ymail.com

Основните резултати по проекта включват:

 • Повишен управленски и оперативен капацитет на прокуратурата: 100 прокурори с лидерски потенциал са обучени, а нови 50 се обучават през 2018 г.;
 • Изграден Оперативен център осигуряващ технически капацитет на прокуратурата за независимо разследване;
 • Създадени база данни и насоки за проследяване и конфискация на активи придобити от криминална дейност;
 • Подобрено българо-швейцарско прокурорско сътрудничество за отнемане на имущество и за борба с трафика на хора след проведена координационна визита на български прокурори в Швейцария;
 • Подобрено знание за работата на съвместите екипи за разследване; добрите практики и съответното законодателство, особено това отнасящо се до Швейцария;
 • Създадени условия за бързо, гладко и ефективно създаване на Съвместни екипи (JIT) за разследване и работа по бъдещи случаи на преследване на транснационални престъпления чрез изработване на JIT темплейт и организиране на пилотен съвместен екип;
 • Изработен анализ на българското и международното законодателство в областта на трафика на хора;
 • Повишени осведоменост и капацитет за преследване на случаи на трафик на хора.

Швейцарски партньори:

 • Федерален офис на правосъдието, Швейцария
 • Базелски институт по управлението
  Грета Фенер, директор
  Steinenring 60, 4051 Basel
  Тел: +41 61 205 55 11
  Email: gretta.fenner@baselgovernance.org