Подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност в България

В последните години в България се наблюдава нарастване на актовете на агресия и на престъпления извършени от или срещу деца. Отделите и организациите ангажирани със защита на детето регистрират повишаване на случаите на тормоз в и извън училищата.

Според различни анализи агресивните деца не получават адекватна помощ в училище, което води до още повече насилие. Преподавателите и училищните съветници не са подготвени да се справят с този феномен. Наблюдава се повече избор на репресивни мерки, отколкото на превантивните, които имат позитивен и по-дълготраен ефект. Училищата нямат капацитет да съставят вътрешни програми целящи превенция на насилието между деца, а борбата с проблема изисква специализирани умения.      

В съответствие с пътната карта на Националната стратегия за детето 2008-2018 и Националната програма за защита на детето, Главна дирекция Национална полиция получи подкрепа от Швейцария за укрепване на съществуващия капацитет на полицията за превенция на насилието в училищата, за разработване на нови комуникационни инструменти за повишаване на информираността сред ученици, родители, семейства и общности относно проблема „младежко насилие”, за изграждане на дигитализирана база данни за регистриране и управление на случаи на насилие извършено от или срещу деца, както и за оборудване и обучаване на инспекторите от детските педагогически стаи за по-ефективно справяне с проблема.

Основната цел на проекта е да се намали броя на случаите на младежко насилие и младежка престъпност в България. За да постигне това, проектът преследва следните специфични цели:

 • Подкрепа за институционално партньорство и обмяна на опит между Швейцария и България в областта на защита на младежта и превенция на младежката престъпност;
 • Осъвременяване на програмата "Работа на полицията в училищата" за повишаване на осведомеността и знанието за младежка защита и превенция на младежката престъпност сред българската младеж, учители, общности и семейства;
 • Развиване на нови информационни/комуникационни инструменти за по-добра защита на младежта и превенция на младежката престъпност (уебсайт и база данни за младежка престъпност);
 • Подобряване на административния и оперативен капацитет на Главна дирекция "Национална полиция" за превенция и справяне с младежкото насилие и младежката престъпност;

 

За постигането на целите на проекта се изпълнят или вече са изпълнени следните дейности:

 • Провеждане на две 5-дневни обучителни посещения в Швейцария и обмяна на опит със специалисти по превенция на младежка престъпност;
 • 240 полицейски служители са провели 8000 интервенции в училищата за осведомяване на ученици и учители относно превенцията на младежко насилие; посетени са 7200 класни стаи в страната, превенционната кампания е достигнала до около 138 000 деца;
 • 6 обучителни сесии и 4 тридневни семинара са проведени с участието на швейцарски експерти от Академията в Саватан с цел обмяна на опит и подобряване на превенционните умения на 601 полицейски служители ангажирани с работата по защита на детето;
 • Провеждане на лекционни сесии, правни консултации и технически работилници за изготвяне и работа с дигитализирана полицейска база данни за случаи на младежко насилие и престъпност;
 • До края на 2017г. 100 служители работещи с деца са преминали обучение за работа с новата база данни, а обучението на още 120 служители предстои да се проведе през 2018г.;
 • 300 компютъра, 200 мулитмедийни устройства и 100 цифрови камери са предоставени на детските педагогически стаи в цялата страна.

 

Изпълняваща институция

Главна дирекция Национална полиция
Красимира Чобанова
Бул. Александър Малинов №1, София 1715
Тел.: +359 2 9828 656

Основните резултати по проекта включват:

 • Служителите работещи с деца са запознати с швейцарските и международните най-добри практики в областта на превенцията на младежкото насилие;
 • Превенционна кампания в рамките на програмата „Работа на полицията в училищата” е проведена в училища в цялата страната;
 • Разработен и публично достъпен уебсайт за превенция на младежко насилие и престъпност;
 • Повишена осведоменост на ученици, учители и семейства относно младежката престърност чрез нови комуникационни инструменти;
 • Дигитализирана база данни за регистиране и управление на случаи на младежка престъпност е разработена и включена в експлоатация;
 • Инспекторите от детските педагогически стаи са оборудвани, свързани и обучени за работа с новата дигитална база данни.

Швейцарски партньор:

Полицейска академия в Саватан
Полк. Ален Бергонзоли
Директор
1890 St-Maurice
Тел: +41 24 486 96 96