Цветен град

Проектът е базиран на дългосрочно функциониращото  партньорство Габрово – Тун и цели да отговори на конкретни предизвикателства в развитието. Положителният швейцарски опит в организирането на зелените градски зони (ЗГЗ) се трансферира и адаптира съобразно местните нужди, за да осигури успешен старт на новосформираното общинско звено за ЗГЗ.  Проектът включва изработване на 7-годишна стратегия за ЗГЗ. Разработват се ежегодни работни планове под швейцарско наблюдение. Осигурени са обучения на персонала, включващи посещение на от ръководството на звеното и реална работа на български работници в партньорското предприятие, също и специализирани професионални обучения. Звеното е оборудвано с техника и специализирано облекло. Планирани са демонстрационни модели на ГИС и технически планове.

Включени са дейности за общността, като „цветни“ обекти и „цветен“ речен бряг, „цветни“ общностни инициативи и ателие-състезание.

Обща цел:

Осигуряване бъдеща устойчивост на активно функциониращото българо-швейцарско партньорство, като му се придаде допълнителна стойност, отговаряйки на конкретни предизвикателства в развитието. С разширяване на съществуващото партньорство, институционалният капацитет на Община Габрово ще се укрепи и развие, благодарение на швейцарската експертиза и добра практика, което ще доведе до подобрена ефективност на публичната институция за общностно благо и ще допринесе за процеса на общностно изграждане. 

Специфични цели:

 • да се укрепи институционалният капацитет на Община Габрово, въвеждайки ефективно мениджърско ноу-хау, осигурявайки по този начин наличието на модерни зелени градски зони;
 • да се постави основата за бъдещото съвременно развитие на всички аспекти на общинските услуги, осигурявайки „зелен“ общински облик;
 • да се осигури адекватна публична реакция и изграждане на обществена осъзнатост за важността на зелените градски зони и тяхната правилна поддръжка.

 

Швейцарско финансиране:                    233 760,38 CHF

Съфинансиране от община Габрово:     20 625,92 CHF

Съфинансиране от община Тун:             20 625,92 CHF

 

Изпълнителна агенция

Изпълнителна агенция – Община Габрово; www.gabrovo.bg

http://gabrovo.bg/bg/article/3470

Ръководител проект – Севдалина Ненкова; mail:nenkova@gabrovo.bg

 • работещ екип за управление на проекта – организирано своевременно и ефективно изпълнение на проекта; реализирани дейности за публичност – финансирани и не-финансирани по проекта; осъществени работни срещи с разнообразни участници; завършени процедури за обществени поръчки; сключени и реализирани договори; изпълнени събития; организирани и осъществени наблюдения и обучения; 8 доклада и 1 адендум одобрени;
 • 7-годишна Стратегия в процес на разработване; изготвени 2 ежегодни работни плана;
 • организирани и реализирани обучения – специализирани практически обучения; обучения на място в предприятието на партньора;
 • организирани и реализирани наблюдения от швейцарски специалисти;
 • осигурена доставка на техническо оборудване и осигурено специализирано облекло;
 • осъществена паспортизация и ГИС на 3 зони;
 • 4 ‚цветни обекта“ реализирани;
 • реализиран “цветен речен бряг“;
 • реализирани 2 „осведомителни цветни кампании“ и 2 „доброволчески „цветни кампании“.

Швейцарското междинно звено упражнява регулярен контрол върху изпълнението на проекта, като същевременно оказва експертна подкрепа, съдействайки за реалното изпълнение на дейностите. Община Габрово изпълнява неизменно поетите със споразумението за изпълнение на проекта задължения и представя тримесечни, шестмесечни и годишни доклади за напредък, които са приети и одобрени от Швейцарското междинно звено. Това доказва положителната оценка за изпълнението на проекта от страна на финансиращата институция. Тя се допълва от постигнатите проектни резултати и произведения ефект върху непосредствените целеви групи и общността на община Габрово.

Партньор – Община Тун; http://thun.ch/

Координатор партньор – Жасмина Щалдер; mail:Jasmina.Stalder@thun.ch