Светлина върху наследството – местна инициатива за бъдещето на наследството (Белоградчик)

РЕЗЮМЕ

Проект „Светлина върху наследството – местна инициатива за бъдещето на наследството“ (L.I.G.H.T. – Local Initiative for Guiding Heritage for Tomorrow) въвежда иновативна концепция и модел за интерпретиране на културното и природно наследство на Белоградчик, за дългосрочно използване на ресурсите, с възприемане на опит и добри практики от швейцарския партньор в проекта –  Институт за ландшафт и отворени пространства към Университета за приложни науки в Рапърсвил, Швейцария. Проектът включва ЮНЕСКО перспективата на Белоградчик и управлението на дестинацията като част от политиките за развитие на града. Изгражда мрежа за подпомагане на иновациите в интерпретирането и управлението на наследството. Подготвя „Политически документ“ – платформа за постигане на физическа, познавателна и емоционална достъпност на наследството. Обучава представители на местната общност в умения за качествено интерпретиране на наследството, с цел отключване на неговите непознати страни. Организира „Манифактура“ – работилница за творческо пресъздаване на местното наследство чрез изработване на предмети. Издава брошура за комуникиране на наследството, с фотографии и легенди. Разработва концептуална „пътека на наследството“, с интерпретиране на забележителностите в интегритет.

Проектът се реализира на територията на община Белоградчик, но концепцията му е приложима на територията на цялата страна, тъй като почива върху общовалидни методи и подходи, утвърдени както в практиката на швейцарския партньор, така и в общоевропейски план. Резултатите на проекта са широко оповестени, за да се демонстрира как наследството може по нов начин да бъде ценено, интерпретирано, комуникирано и експлоатирано с екологична, икономическа и социална възвръщаемост.

С дейността „Манифактура“ проектът демонстрира възможности за предприемачество, чрез качествено интерпретиране и комуникиране: от природните забележителности и екосистемите до колекциите; от изкуството до традициите и занаятите. По този начин стойността на материалното и нематериалното, движимото и недвижимото, и духовното наследство, се превръща в катализатор за ре-генериране и развитие.

Ключовите дейности включват:

 • Изграждане на мрежа „Светлина върху наследството“, която да послужи като основа за възприемането, прилагането и разпространението на подходите за иновативно и креативно интерпретиране на наследството;
 • Политически документ – постигане на физическа, познавателна и емоционална достъпност на наследството;
 • Развитие на капацитет за придобиване на знания и умения за интерпретиране на наследството като инструмент за отключване на културните ценности;
 • Развитие на предприемачество, основано на наследството, което отговаря на търсенето и на предлагането;
 • „Манифактура“ – работилница и конкурс – за подпомагане идентифицирането и интерпретирането на автентично наследство;
 • Разработване и публикуване на брошура „Светлина върху наследството“ за представяне на наследството със снимки и легенди;
 • Концепция за „пътека на наследството“, с интерпретиране на местни забележителности.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Специфични цели на проекта: да се отключи знанието за използване на наследството на Белоградчик; да се разработи негов качествен профил чрез прилагане на съвременни стандарти за интерпретиране; да се постигне общ подход за работа; да се развие потенциала на човешкия капитал за интерпретиране и използване на наследството; да се включат младите хора; да се осъществи обмен на опит; да се постигне ангажимент за опазване на наследството; да се подпомогне партньорството и общностната политика (на местното общество) по отношение на наследството.

Съвкупността от специфични цели е насочена към постигането на иновативна концепция за интерпретиране, за мобилизиране на материалното и нематериалното наследство на Белоградчик и присъщите му стойности за развитие на човешкия капитал в града и региона.

В дългосрочна перспектива въздействието на проекта се разглежда като използване на швейцарския опит за постигане на синергичен ефект от усилията на местните заинтересовани страни в полза на обществото и намаляване на социалните и икономически различия както спрямо останалите държави – членки на ЕС, така и вътре в страната, между динамичните градски центрове и по-слабо развитите периферни райони.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция

Сдружение "Център за интерпретиране на наследството"

Сайт на агенцията http://www.chi-bg.eu/

Адрес: 1113 гр. София , ул. „Ю. Гагарин” № 20, бл. 154-А, ап. 67

Тел. +359 888 880 281

E-mail: mborisova@bitex.com

Ръководител на проекта: Маргарита Каишева

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Установени контакти с Националната комисия ЮНЕСКО в България, с Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и с Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” в Министерство на културата. Представен специален адрес от Министъра на културата по време на обучението за изграждане на местен капацитет, осъществено на 24 ноември 2014.
 • Разработени инструкции за методология за събиране на информация за обекти на наследството.
 • 20 паметни записки за обекти на наследството (в населените места Белоградчик, Чупрене, Долни Лом, Стакевци, Салаш и пещерата Магура).
 • 1 проучване, на български и на английски език, състоящо се от писмени текстове за 20 обекта, описващи природното и културното наследство на Белоградчик със съответното визуализиране.
 • Съставен списък с приоритетни обекти на наследството, включващ избрани обекти на наследството (планирани 5, включени 11).
 • Разработени Насоки за модерно интерпретиране на наследството, включващи подходи и стандарти за качество.
 • Разработен Политически документ, отразяващ местните специфики и изискванията на ЮНЕСКО и Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места.
 • Създадена общностна мрежа, която да осигурява прилагането на принципите на Политическия документ за интерпретиране на наследството след приключването на проекта и да допринесе за устойчивост на резултатите.
 • Организирани и проведени обучения: 1) Изискванията на ЮНЕСКО по отношение на световното наследство, въвеждане на базови концепции. Целта е местните активни заинтересовани страни да осъзнаят необходимостта от интегриране концепциите на ЮНЕСКО в управлението на обектите на наследството на Белоградчик. 2) Обучение от швейцарските експерти на Институт за ландшафт и отворени пространства на Университета за приложни науки в Раперсвил, Швейцария, по управление на дестинациите в туризма и мобилизиране на туристическия потенциал, възприемането на наследството и неговото интерпретиране като добавена стойност към продукти и обекти на културното наследство, за интегриране на културното и природно наследство, отразяващо идентичността на обектите и създаване на представа (имидж), отговаряща на интереса на посетителите. 3) Предприемачество, свързано с наследството. Прилагане на стандарти за качество в интерпретирането на наследството.
 • Изграден местен капацитет: 31 души обучени.
 • Разработена концепция за „пътека на наследството“, включваща 1 бр. списък с обекти, 1 бр. концептуална пътека, подробно описана с подходящ текст, в съответствие със стандартите за интерпретиране на наследството, и визуализирана със снимки.
 • Разработено Ръководство за интерпретатори.
 • Организирана и проведена „манифактура Светлина върху наследството“ с 31 участници. Изработени над 5 изделия, тематично провокирани от местното наследство, 10 снимки, 10 написани истории, 10 автентични рецепти, 5 автентични песни (включени във видео филма), примери от местни диалекти.
 • Заключителна конференция с церемония по награждаване и изложба на изделията, изработени в рамките на дейността „манифактура“.
 • Представяне на проекта на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“, състояло се в периода 1÷4 април 2015 в гр. Велико Търново.
 • Изготвена брошура „Светлина върху наследството“, състояща се от 20 страници, репродуцирана в 1000 екземпляра.
 • 1 видео филм.
 • Изготвена интернет страница на ИА, достъпна на адрес в интернет www.CHI-bg.eu.
 • Резултати, свързани с публичността на проекта: 1 бр. лого, 1 бр. банер, търговска марка на проекта, 1 бр. съобщение за медиите, 16 публикации в социални медии, 1 интервю за програма „Хоризонт“ на Българското национално радио.

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Швейцарският партньор в проекта - Институтът за ландшафт и околно пространство към Университета за Приложни Науки, Рапърсвил, Швейцария, работи в сферата на природния туризъм и парковете, и за постигане на практически резултати в интерфейса „туризъм - ландшафтно развитие - опазване на околната среда“, чрез прилагане на методологии за разработване на туристически приложения и продукти. Целта на партньорството бе споделяне на опита на швейцарския партньор и укрепване капацитета на ИА в областта на качественото интерпретиране на културното и природното наследство, генериране на предприемачески инициативи и икономически резултати за местните общности. ИА получи възможността да разшири обхвата на своите знания, опит и добри практики относно подобряване на достъпността до наследството във физически, когнитивен и емоционален аспект. „Предизвикателството на развитието“ (съгласно терминологията на Споразумението за Тематичен фонд „Партньорство“ ), адресирано от проекта, е свързано с въвеждането на иновативна концепция за интерпретиране на богатото наследство на Белоградчик и мобилизиране на неговото развитие в унисон с перспективата на ЮНЕСКО.

Institute of Landscape and Open Space, Rapperswil-Jona, Switzerland