Синдикално сътрудничество за устойчиво социално-икономическо развитие

С този проект КНСБ прави нова стъпка към повишаване на капацитета на българските синдикалисти, които са изправени пред нови икономически, социални и организационни реалности и предизвикателства в условията на глобализация и продължаваща световна финансова и икономическа криза. Швейцарският синдикат UNIA (партньор по проекта) ясно ни показа, че в условията на спадащо синдикално членство, неолиберални нагласи на работодателите и поставяне под въпрос на колективното договаряне пътят към успеха се базира на стратегическа преориентация, включваща действия в няколко направления: засилване на ролята на синдиката като политически актьор в рамките на института на пряката демокрация; разширяване на покритието с колективни договори и тяхното разпростиране; приемане на нови стратегии за организиране, мобилизация чрез воденето на завладяващи кампании, както и консолидация на синдикалните структури и ресурси на отраслово ниво.

Основна цел на проекта

Да допринесе за устойчивото социално-икономическо развитие на България чрез укрепване на капацитета и ролята на КНСБ на базата партньорство и обем на примери на добри практики и знания между българските и швейцарски синдикати (КНСБ и Unia) на национално, регионално и браншови нива.

Специфични цели

  1. Изграждане на партньорство между КНСБ и Unia на национално, регионално и браншови нива за изграждане на капацитет, укрепване на КНСБ и утвърждаване на неговата роля като социален партньор, който допринася за социално-икономическото развитие на страната.
  2. Предаване на швейцарския опит и знания в областта на организиране, привличане на синдикални членове и водене на кампании на всички нива.
  3. Разпространение на резултатите и примерите на добри практики на всички заинтересовани страни с цел повишаване

 

BGN 330 223

Безвъзмездна помощ: CHF 186 204.31

Съ-финансиране: BGN 33 022.30

 

Изпълнителна агенция

Конфедерация на независимите синдикати в България

www.knsb-bg.org

мениджър на проекта:

Ина Атанасова

iatanasova@citub.net

+35924010655

1. Обмен на опит и добри практики чрез две проучвателни посещения на 24 синдикални представители от централата, федерациите и регионалните структури на КНСБ в централата на Unia и нейните структури 2-6.02.2015 г. и 24-28.02.2015 г.;

2. Преведени материали и документи, свързани с опита на Unia в организирането и привличането на синдикални членове и воденето на кампании и свързани теми като комуникация, мотивация, умения за водене на преговори и активно гражданство;

3. Разработване и отпечатване на Наръчник по синдикализиране и водене на кампании: http://trade-union-social-development.org/docs/GUIDE-ORGANISING.pdf

4. Организиране и провеждане на 3 дневно обучение на 3-5 септември 2015 г. в София на 52 представители на регионалните и браншови структури на КНСБ в България за пренасяне на швейцарските знания и опит с участието на швейцарски експерти по темите:

-Организиране и привличане на синдикални членове;

-Активно гражданство;

-Разрешаване на конфликти;

-Комуникация;

-Провеждане на кампании;

-Мотивация;

5. Организиране и осъществяване на 6 кампании по Организиране и привличане на синдикални членове и водене на кампании на регионално и браншово през ноември и декември 2015 г. в Русе, Бургас, Варна, Монтана, Пазарджик и Благоевград с участието на 311 синдикалисти и 6 пресконференции в 6-те планови региона на страната. По време на конференциите беше заснет филм, който беше показан по време на финалната конференция в София: https://www.youtube.com/watch?v=QOtbScqfMGI&feature=youtu.be

6. Провеждане на Финална международна конференция 7-8 април 2016 г. „Синдикализиране за овластяване. Предизвикателства и отговори” в София, в която участваха 68 души.

7. Създаване и поддържане на уеб страница на проекта - http://trade-union-social-development.org

UNIA

www.unia.ch

Chris Kelley – координатор на проекта за Швейцария

chris.kelley@unia.ch
T  +41 31 350 22 82
M +41 76 302 27 15