Публична кампания за промяна на обществените нагласи към хората с интелектуални затруднения, чрез промотиране на добри практики за интегрирана заетост, базирани на швейцарския опит

Проектът насочи вниманието на българската общественост към нови подходи за интеграция на хората с интелектуални затруднения, като една от най-рисковите групи в страната. Показан и популяризиран е швейцарския модел на трудова интеграция, при който хората с интелектуални затруднения работят в социално-професионални ателиета- доказан модел за тяхното икономическо участие. По проекта беше създаден документален филм, показващ швейцарския опит и българската действителност. Представена е и изцяло иновативна за България социална услуга – Дневен център за трудови занимания за хора с интелектуални затруднения, водещ проект на фондация „Светът на Мария“, чиято основна цел е да подготвя своите клиенти за реалния пазар на труда.

Конкретните цели на проекта включват обмяна на опит между екипа на фондация „Светът на Мария“ и швей­царската организация „Обществени институции за интеграция“ (EPI), проучване и популяризиране на швейцарския модел на трудова заетост за хора с интелектуални затруднения, включително чрез създаване на документален филм; иницииране на широка дискусия относно хората с интелектуални затруднения в България и повишаване тяхната информираност относно включване на пазара на труда; разработване на медийна кампания за промотиране на техните възможности и ползите за работодателите от наемането им на работа.

 

Изпълнителна агенция

Фондация „Светът на Мария“

Цецка Караджова – ръководител проект

София 1608, бул. България 88, офис 8
тел. 02 / 808 171; office@mariasworld.org
www.mariasworld.org

  • Трима служители на фондация „Светът на Мария“ са обучени по темата за иновативни социални услуги и успешен интеграционен процес на лица с интелектуални затруднения.
  • Изработени са 2 доклада, в които се съпоставят швейцарския и българския модел и се дават препоръки за бъдещо развитие на социалната подкрепа спрямо хората с интелектуални затруднения и тяхното включване в трудови дейности.
  • Документалният филм „Светове“ на режисьора Стоян Радев показва живота, подкрепата и интеграцията на хората с интелектуални затруднения в „Обществени институции за интеграция“, Женева, и изгражда паралели с практиките на фондация „Светът на Мария“ в София.
  • Филмът беше представен на 2 прожекции в София и 3 прожекции в градовете Ловеч, Пазарджик и Ямбол. Всяка от прожекциите беше последвана от дискусия за отношението към хората с интелектуални затруднения, подкрепата за тях и техните семейства чрез осигуряване на качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост, както и за възможностите швейцарският опит да се адаптира и приложи в България.
  • Документалният филм има над 200 гледания в YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=42fIbIzMJZo&feature=youtu.be), издаден и разпространен е и на диск в тираж от 1000 бр. сред заинтересовани организации и специалисти.
  • По проекта бяха проведени 3 дискусионни срещи-обу­чения за работодатели за общо 60 участници на тема „Пазарът на труда и хората с интелектуални затруднения“.
  • Направени са 5 платени публикации в медиите, над 40 публикации на уебсайта (mariasworld.org) и фейсбук страницата (https://www.facebook.com/MariasWorldFoundation/) на фондацията, както и в редица онлайн и печатни издания, изработени и разпространени са 500 брошури за обменения опит между екипите на фондацията и швейцарския партньор EPI (http://mariasworld.org/images/references/resObmenopit.pdf) и 500 брошури за подкрепената заетост в България и Швейцария http://mariasworld.org/images/references/resSupportedemployment.pdf), изработена е интернет страница на фондацията (www.mariasworld.org), както и други материали за визуализация с цел популяризиране на модела.
  • В края на проекта е проведена пресконференция за представяне на постигнатите резултати.

 

„…С дълбока признателност и голямо вълнение държа да Ви благодаря, заедно с г-н Серж Лансон, за Вашата покана и за изключителния начин, по който ни посрещнахте през тези три дни в България….Имахме възможността да оценим и забележителната работа на целия екип на фондация „Светът на Мария“ в грижата за хората с увреждания. С възхищение наблюдавахме човечността, уважението, но също така и се­риозността и професионализма, с които работите, и сме убедени, че въпреки невинаги лес­ните условия Вие оказвате съществена помощ на хора, които благодарение на работата Ви възвръщат своето достойнство и своето отбрано място в обществото. Оставаме на Ваше разположение за помощ при разработването на евентуални бъдещи проекти и с огромна радост бихме Ви посрещнали отново в Женева, ако е необходимо за проекта Ви.“

Ален Коли, генерален директор на Обществени институции за интеграция, Швейца­рия

Проектът повишава социалната интелигентност на българската общественост и общата чувствителност към хората с интелектуални затруднения. Устойчивостта е гарантирана чрез дългосрочно прилагане на добрите швейцарски практики в дейността на Дневен център „Светове“.

Фондацията успя да покаже уникален за България модел на Социална услуга, а от юни 2015 г. Дневният център получи финансиране като държавно делегирана дейност с цел осигуряване на допълнителна устойчивост.

Документалният филм и неговото разпространение са безплатни и дават допълнителен стимул за разширяване на устойчивите промени във възприемането на хората с интелектуални затруднения. Обучените членове на екипа на фондацията, продължават да подпомагат прилагането на модела и разпространяването на швейцарския опит към други доставчици на социални услуги и към потенциални работодатели.

Фондацията използва придобития опит и за развитието на социалното предприемачество.

Стратегическата цел на проекта да съдейства за включването на хората с интелектуални затруднения на работни места чрез промяна на обществените нагласи и предубеждения относно тяхната заетост беше постигната. През 2015 г. беше поставено началото на програмата за трудово наставничество и подкрепена заетост. Бяха сключени първите три договори на клиенти на Дневен център „Светове“ – резултат от реализираната пилотна програма за подкрепена заетост, благодарение на която трима млади хора с интелектуални затруднения наме­риха своето поприще и подкрепени от трудов наставник, започнаха професионалната си кариера.

Еtablissements publics pour l`integration

(Обществени институции за интеграция)

Route d`Hermance 63

1254

Collonge-Bellerive
Швейцария

тел: 022 949 07 00
www.epi.ge.ch