Пряката демокрация в България: възможности и предизвикателства

Целта на проекта “Пряката демокрация в България – възможности и предизвикателства “ бе да насърчи прякото гражданско участие в процеса на вземане на решения и разработване на политики на местно и национално ниво, както и да запознае гражданите с възможностите за ефективно гражданско участие и прилагане на принципите на пряката демокрация в България. Тази цел беше осъществена чрез анализиране и оценка на текущото състояние на пряката демокрация в България (законодателна рамка, практики, обществени нагласи и др.) и чрез проучване на швейцарския опит и традици в тази сфера. По време на проекта бяха изпълнени следните дейности:

  1. изготвяне на изследване и популяризиране на швейцарския опит в пряката демокрация;
  2. изготвяне на цялостна оценка на състоянието на пряката демокрация в България, която включва анализ на ползите и ефектите от референдумите, резултатите от специално проведено социологическо изследване, както и документ с политически препоръки;
  3. организиране на обучителен курс “Фабрика за демокрация” за активни граждани, интересуващи се от пряка демокрация;
  4. създаване на база данни и публикуване на цялостен масив от уеббазирана информация по темата;
  5. провеждане на информационна и застъпническа кампания.

Като резултат от тези дейности бе повишена информираността на обществеността за спецификите на процеса на пряката демокрация в България. Също така, широката общественост бе насърчена да използва добри швейцарски и други международни практики, защитавайки правото на провеждане и организирайки местни и национални референдуми и други граждански инициативи.

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

  1. Повишаване на мотивацията и информираността на гражданите за условията и процедурите за стартиране и организиране на референдуми и други граждански инициативи.
  2. Анализиране на българското законодателство и практика в областта на пряката демокрация (включително и резултатите от първия национален референдум през 2009г.) и изследване на обществените нагласи по темата.
  3. Проучване на швейцарския опит в сферата на пряката демокрация и популяризиране на техни добри практики.
  4. Засилване на консултантския и застъпническия капацитет на партньорите по проекта.

Очакваното въздействие на проекта е съсредоточено върху подобряването на разбирането на предимствата на пряката демокрация за вземане на решения и разработване на политики, както на местно, така и на национално ниво в България. Допълнителен ефект от проекта е постигнат в други сфери на обществения живот, тъй като някои от обучаемите във “Фабриката за демокрация”  са ангажирани или участват в създаването на граждански мрежи помежду си и в екологичния сектор. След приключване на проекта активността на базата данни и онлайн платформата за пряка демокрация, както  и достъпността на документа с политически препоръки ще допринесат за информационното осигуряване на бъдещи инициативи, свързани с пряката демокрация, като така ще подобрят  техните шансове за успех.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенцияФондация „Институт за пряка демокрация”, гр. София

Адрес: гр. София,  ул. „Генерал Стефан Тошев” № 66 Б, вх. 3, ап. 20

Тел./факс: +359 2 962 86 71

E-mail: idd.bulgaria@gmail.com

Website: www.idd-bg.com

Ръководител на проекта: Атанас Славов

Екипът на проекта успя да идентифицира, изследва и популяризира добри швейцарски практики и подходи в прякото демократично управление, които могат да бъдат приложени в България:
– 7 добри практики в пряката демокрация, идентифицирани по време на проекта, които бяха публикувани в три национални и местни медии в България;
– 70 души, присъстващи на заключителната среща на проекта в София информирани за гореспоменатите практики;
– засилен капацитет на партньорите по проекта за междукултурно сътрудничество, обмен на опит и добри практики, за информиране и мотириване на гражданите, както и за привличане на вниманието на обществеността по въпросите на пряката демокрация и гражданското участие

Оцени състоянието на пряката демокрация в България и популяризира резултатите от оценката, като:

– създаде публично достъпни уебсайт и база данни на проекта;
– публикува Документ (включващ проучване на общия контекст, социологическо проучване и секция с препоръки за подобряване на политиката) на сайта на проекта;
– отпечата 1300 копия от Документа и ги разпространи сред неправителствени организации, общини и институции, включително в Народното събрание и Администрацията на президента на България;
– организира три пресконференции и седем публични срещи с представители от институциите, неправителствения сектор и чуждестранните представителства в страната

Организира обучението „Фабрика за демокрация“ за активисти и доброволци, резултатите от което включват:

 – 30 обучени активни граждани по въпросите на пряката демокрация и възможностите за участие в политическия процес, които тя предоставя;
– 120 души в цялата страна пряко информирани за условията и процедурите за провеждане на референдуми и организиране на граждански инициативи;
– подпомагане организацията на един местен референдум в село Баня;
– подпомагане на една гражданска инициатива за отваряне на мрежа от младежки клубове в град Карлово  

Проектът заздрави и задълбочи партньорството между България и Швейцария, като в същото време българските участници успяха да се запознаят с швейцарското ноу-хау за справяне с различни предизвикателства пред демократичното развитие. Проектът допринесе за усвояването на иновативни подходи и споделянето на добри практики. От една страна, това бе осъществено чрез прилагането на специфични показатели за оценка, които вече се прилагат успешно в Швейцария. От друга, проектът насърчи интереса и стимулира активната дискусия по въпросите на пряката демокрация като инструмент за вземане на решения, изискващ участието на широк кръг от заинтересовани страни, сред които са правителството, неправителственият сектор и широката общественост в България. Проектът също така постави основите на по-добър и по-информиран диалог относно възможностите за референдуми и други граждански инициативи в България, както и за предизвикателствата, пред които се изправят активните граждани в опитите си да ускорят усвояването на пряката демокрация в България. Очава се обучените участници, както и изследванията и анализите, реализирани по време на проекта, да осъществят пряк положителен ефект върху бъдещите демократични дейности в различни региони на България.

Институт за референдуми и инициативи Европа (Швейцария); Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики (България).