Представяне на обучителна програма за социално предприемачество – швейцарският опит

Проектът има за цел да допринесе за насърчаване развитието на държавни политики в подкрепа на социалното предприемачество, като заимства швейцарския опит и експертиза чрез представяне на професионална обучителна програма и нейното прилагане като добра практика и пример за постигната ефективност и устойчиви резултати.

Съвместната работа на Фондация „SOS Предприемачи“ и швейцарският й партньор SEIF бе да насърчи и популяризира швейцарската опит и експертни знания във формирането на политиките за развитие и стимулиране на социалното предприемачество в България чрез прилагане на одобрена програма за обучение, разработена от швейцарския партньор и адаптирани към специфичните български условия.

 

 • Популяризиране и представяне на швейцарския опит и експертни познания в формиращи политики за развитие и стимулиране на социалното предприемачество в България
 • Изглаждане на капацитет за прилагане на програмата за обучение на социалното предприемачество чрез използване на съвременни средства: уеб-базирана електронна платформа за обучение и прилагане на мобилен телефон
 • Подобряване на партньорските отношения между организациите, участващи в проекта, seif и Фондация „SOS Предприемачи“

 

Изпълнителна агенция

Фондация SOS Предприемачи

Веселина Купенова

Председател на Съвета на фондацията

http://sos-predpriemachi.com/

гр. София, България

бул.“Никола Вапцаров“ 53 А, East Park Trade Center;

тел.: +359 885 10 85 72

e-mail: info@sos-predpriemachi.com

Съвместната работа на двете партниращи си организации в проекта – българската ИА – Фондация „SOS Предприемачи“ и швейцарската Фондация „Инициатива за социално предприемачество“ (Social Entrepreneurship Initiative and Foundation – SEIF), бе насочена към повишаване на експертния капацитет на ИА чрез внедряване на иновативна, утвърдена в Швейцария обучителна програма за социално предприемачество, разработена от швейцарския партньор. Значителният натрупан опит и материали за прилагането на програмата бяха представени от швейцарските експерти пред представители на българската държавна администрация, организации от неправителствения сектор и медии, с цел популяризиране и прилагане на швейцарския опит и експертиза във формирането на политики за развитие и насърчаване на социалното предприемачество в България. Активната обмяна на опит и ноу-хау между партньорите по проекта привлече интереса на швейцарския партньор и положи основите на дългосрочно сътрудничество. За обезпечаване провеждането на двата основни курса в обучителната програма бяха разработени два иновативни електронни инструмента – платформа за електронно обучение и мобилно приложение (достъпни на http://social-entrepreneurship.bg/). И двата инструмента се използват и от двете партниращи си организации, което допринася за укрепването на техния технически и административен капацитет и стимулира тяхното развитие.

Резултати и индикатори:

 • 4 дискусионни срещи между ИА и швейцарския партньор, осъществени по електронен път (чрез Skype) в рамките на въвеждащата фаза на проекта.
 • Разработена структура, методология и материали за 2 обучителни курсаза социално предприемачество: „СЪЗДАВАНЕ НА СОЦИАЛЕН БИЗНЕС“ и „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛЕН БИЗНЕС“. Изготвен един доклад, съдържащ разработените структура, методология и материали за двата курса.
 • Обучителна документация предоставена от швейцарския партньори преведена на български език.
 • Организирана и проведена 1 кръгла маса с 43 участници за представяне на швейцарския подходпред заинтересованите страни.
 • 1 лекция в Софийския университет, изнесена от швейцарския партньор пред 14 студенти.
 • 2 интервюта на швейцарския партньор за български медии– 1 в печатно издание 1 пред телевизионна медия. 7 публикации в електронни издания.
 • Пълният набор от инструменти и методи на обучителната програма адаптирани и изпитаниза приложимост в България.
 • Уеб-базирана платформа за електронно обучение, достъпна в интернет на адрес http://social-entrepreneurship.bg
 • Приложение за мобилен телефон, на разположение за прилагане от фондацията и швейцарския партньор.

Изпълняващата агенция – Фондация “SOS Предприемачи“, изразява висока степен на удовлетвореност от партньорството с Фондация „Инициатива за социално предприемачество“ (SEIF). От една страна, високата оценка е свързана с основната идея на проекта – предоставяне от швейцарския партньор на неговата обучителна програма и, в частност, на двата обучителни курса - на бизнес и Развитие на бизнес, заедно с полезна допълнителна документация и материали за обучение. От друга страна, ИА е изключително удовлетворена от самото партньорство с швейцарската организация. С помощта на партньора, ИА успя да установи контакт с представители на швейцарската национална програма за предприемачество на Комисията за технологии и иновации (Commission for Technology and Innovation – CTI), която, по виждане на ИА, дава отличен пример за устойчиво развитие и е изключително подходяща за прилагане в България. С това проектът допринася за постигането и на трите цели на Фонд „Партньорство“: 1) установява партньорство между българската и швейцарската организация, с перспективи за дългосрочност; 2) допринася за решаване на „предизвикателство на развитието“ – насърчаване на социалното предприемачество; 3) укрепва капацитета на ИА чрез споделения опит на швейцарския партньор. Експертите на Фондация “SOS Предприемачи“ са приели покана за членство на Мониторинговите комитети на Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси 2014-2010“, „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, „Добро управление 2014-2020“ и „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ (FEAD). ИА продължава своята активна работа по популяризирането на швейцарския опит и ноу-хау във формулирането на политики за развитие и насърчаване на социалното предприемачество в България след приключването на проекта.

SEIF

Prof. Mariana Christen Jakob

CEO & Founder

http://seif.org/

Förrlibuckstrasse 30

8005 Zürich, Schweiz

Phone +41 44 380 16 55

E-mail info@seif.org