Партньорство за модерно селско развитие

Изучаване и прилагане на швейцарския опит за развитие на селски райони – изготвяне на Ситуационен анализ за състоянието и потенциала за развитие и провеждане на Конференция на бъдещето за Деветашкото плато. На база изготвения анализ оценихме ресурсите, културно-историческото наследство и възможностите за развитие на района на Деветашкото плато. Използваме иновативния  подход Конференция на бъдещето за участие на местната общност в процеса на стратегическо планиране.  Стратегията за развитие на Деветашкото плато 2014 – 2020 е представена и одобрена от  трите общини и съгласувана с техните планови стратегически документи.

Целта му е да осъществим трансфер на ноу-хау и новаторски знания и опит в сферата на устойчивото развитие чрез изграждане на партньорство между сдружение „Деветашко плато” и АГРИДЕЯ, швейцарска организация, специализирана в работа за развитие на селските райони. Целите и дейностите по проекта включват анализ, обучение и стратегическо планиране на развитието на Деветашкото плато с участие на общността, заинтересованите институции и бизнеса. В изпълнение на Стратегията избрахме три пилотни проекта, които също се осъществиха в рамките на проектния бюджет.

 

BGN 166 181

Безвъзмездна помощ: CHF 93 288.75

Съ-финансиране: BGN 17 282.82

 

Изпълнителна агенция

Сдружение „Деветашко плато“ - Летница

www.devetakiplateau.org

Ива Таралежкова

taralezhkova@gmail.com

Разработена Стратегия за развитие на Деветашкото плато 2014 – 2020.

ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „АКТИВЕН ОТДИХ И СПОРТ НА ДЕВЕТАШКОТО ПЛАТО“ описахме и маркирахме нови пешеходни и велосипедни маршрути, указани с информационни табла и стрелки.

Проведохме двудневно състезание по ориентиране за купа „Деветашко плато“ с над 150 участници.

ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ“  актуализирахме картата „Ела да ти покажа Деветашкото плато“, с нови обекти, информация, GPS координати, 1000 броя; картата се радва на голям интерес, разпространява се безплатно. Разработихме 3 нови оферти: На две колела; Да си оближеш пръстите; За билки.

Представители на сдружението участваха в туристически прояви в страната, представиха офертите и разпространиха листовки, карти и брошури

ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР на ДЕВЕТАШКО ПЛАТО“ продължихме вече стартирани културни събития и обогатихме календара с нови.

AGRIDEA – Zurich, Switzerland