Оценка на въздействие на законодателството – ключов механизъм за подобряване вземането на решения, основани на факти, в България

Целта на проекта е да предложи отговор на предизвикателствата, с които България се сблъсква в момента в областта на законодателната реформа. Проектът има за цел да даде тласък на подобряването на вземането на решения, основани на факти, в националния законодателен процес чрез подчертаване на ползите, произтичащи от разгръщането на структурирана и последователна система за Оценка на въздействието на законодателството (ОВЗ). Проектът е предназначен за националното правителство, местните власти и бизнес общността. Главната му цел е да разпространи експертното знание в областта и да насърчи взаимното разбирателство между ключовите участници в сферата относно нуждите и приоритетите в законодателната реформа. По този начин, освен дейности за изграждането на капацитет, в рамките на проекта се осъществи анализ на текущото състояние на реформата в България, представи се специално изготвено  проучване върху процедурите и добрите практики на вземането на решения, основано на факти в Швейцария, и  се изготви Практически наръчник за ОВЗ на национално и местно ниво в България. Специално внимание бе отделено на разпространяването на знание и опит, придобити по време на проекта.

Специфичните цели на проекта са:

 • Да се изгради капацитет в националното и местното правителство за ефективна дейност по законодателната реформа;
 • Да се информира частният сектор за законодателната реформа и постигнатия досега успех по нея;
 • Да се повиши осведомеността за взаимната отговорност за напредъка на реформата и разпространението на експертно знание;
 • Да се засили устремът за напредък в законодателната реформа на територията на страната;
 • Да се засили прилагането на ОВЗ на местно, регионално и национално ниво, за да се стимулира законодателната реформа.

Очакваното въздействие на проекта за следващата една година е да се увеличи броят на взетите решения, основани на факти, в обществената сфера в България.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Фондация "Център за оценка на въздействие на законодателството"

Адрес: гр. София, ул. Владайска № 10, ет. 2, ап. 3

Тел.: + 359 2 852 90 52; + 359 2 852 90 52

E-mail: tonydimov@lawyer.bg – Тони Димов, Председател на УС

Wesbites: www.ria.bg; www.regulatoryreform.bg

Ръководител на проекта: Венцислав Велев

 

 • Цялостен анализ на българската законова и стратегическа рамка, представяща консолидирано знание за настоящия национален контекст на законодателната реформа.
 • Обширен документ, представящ добрите швейцарски и международни практики и подходи при вземането на законодателни решения, базирани на факти.
 • Интернет базиран ОВЗ ресурсен център (http://regulatoryreform.bg/), служещ като медийно средство за осигуряване публичността на проекта, познавателен ресурс и платформа за актуални дискусии по проблемите, залегнали в основата на проекта
 • Презентации и ноу-хау материали за осигуряване ефективността на обучителните дейности.
 • Три еднодневни специализирани обучения, проведени за изграждането на капацитет у различните целеви групи и осъществено чрез дейности, целящи преодоляването на регулаторната тежест и стимулирането на активното участие в процеса на съставяне на ново законодателство.
 • Практически наръчник за извършване на ОВЗ с най-добрите швейцарски и международни практики за вземане на решения, основани на факти, адаптиран за директно практическо приложение от българските законодателни власти и други заинтересовани страни.
 • Рекламни материали – USB карти памет и брошури за осигуряване на максималната публичност и осведоменост на целевите групи и заинтересованите страни по проекта.

Основното проектно послание е "По-малко е повече" - по-малко регулация означава по-голям избор за гражданите, веправителствените организации и бизнеса. Философията на проекта е концентрирана върху създаването на условия за вземане на решения в законодателната сфера в България, което да е основано на факти. Тя е постигната чрез разпространение и обяснение на нуждата от консолидиране на съществуващата система за ОВЗ. Споделянето на швейцарския опит и ноу-хау се смята за особено важно за България, за да може страната да намери решение на едно от най-важните предизвикателства пред своето развитие, а именно липсата на механизъм за измерване на очакваните ползи и разходи, произтичащи от новото законодателство, както и липсата на оценки на въздействието и ефектите от прилагането на вече приети законодателни актове.

Швейцарски институт за следдипломно обучение на публичната администрация към Университета в Лозана.