Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите

Цели на проекта:

Три основни – по една за всеки от трите му компонента:

1) засилване на социално-отговорното поведение на бизнес организациите във връзка с прилагането на политиката за Корпоративна социална отговорност (КСО);

2) изработване на информационна система за колективните трудови споразумения по сектори и възнагражденията и прилагането им;

3) развитие на паритарни фондове със специален фокус върху професионалното обучение по безопасност и здраве при работа и прилагане на колективните споразумения

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Адрес: Министерство на труда и социалната политика, ул. „Триадица” № 2, гр. София 1051

Тел./факс: +359 2 987 25 32

Website: http://www.mlsp.government.bg

Ръководител на проекта – Веселин Илков, началник отдел  „Европейска координация”, дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество”, МТСП, e-mail: ilkov@mlsp.government.bg

Национален институт за помирение и арбитраж, България; Солидар суис, Швейцария