Култура, творчество, промяна – дневен ред на творческите градове

През последните десетилетия градовете ни съществуват в средоточието на напреженията и противоречията на де-индустриализацията и глобализацията. Появява се понятието „свиваш се град”, търпящ съществени преобразования, свързани с промяна на идеали, модели и практики. Все повече градове осъзнават, че културата може да бъде техният уникален актив, който да ги отличи и съхрани в непрекъснато хомогенизиращия се свят и да подпомогне процеса на устойчивото им развитие.

Културата трябва да се създава и споделя, тя трябва да се  приема като актив за повишаване на икономическата конкурентоспособност на градовете и тяхната привлекателност. Необходимо е градовете да намерят най-подходящите платформи, механизми и групи чрез които да подкрепят тези процеси.

Проект „3С – Култура, Творчество, Промяна” е един опит да се изследва богатия и разнообразен културен потенциал на три града в Централна България – Габрово, Велико Търново и Троян, и на база на това как използваме местните ресурси, знания и творчески талант, да се потърсят и предложат възможности да живеем по-добре заедно, а градовете ни да просперират.

Цели:

  • да изследва въздействието на изкуствата и културата върху развитието на местната общност и града като цяло.
  • да (пре)открие значението на културата в местния контекст и нейната значимост за социално-икономическото развитие на градовете;
  • да насърчи творчеството и изграждането на предприемаческа култура, особено сред младите хора.
  • да благоприятства „творческото партньорство“ между институции, общности и градовете, както и създаването на мрежи на регионално и международно ниво.
  • да стимулира гражданското участие в създаването и провеждането на културни политики по места.
  • да набележи нови възможности пред развитието на Творчески градове

 

BGN  152 709.60

Безвъзмездна помощ: CHF 86 109.04

Съ-финансиране: BGN 15 270.96

 

Изпълнителна агенция

Мая Кинова Кръстева

+359 878 80 75 91

fabrikata@gmail.com

www.fabrikata.eu

Ноември 2014 г. Обучение на тема „Творчески подходи при обществени дискусии за формиране на културни политики“, водено от Матиас Щрауб-Фишер – създател и директор на KaosPilots, швейцарския партньор по проекта

Ноември 2014г. Практически модул на обучението „Съвет на мъдреците”, водено от Матиас Щрауб-Фишер, Велико Търново

Съветът на мъдреците следва една древна индианска практика на вземане на решения за колективно благо. Днес това е интелектуален експеримент, игра, ключ към едно по-различно интерпретиране на общественозначима тема. Водещият въпрос, поставен пред Съвета на мъдреците, беше как можем да оживим културния живот и да стимулираме творческото предприемачество в нашия регион. Участниците се разпределиха в осем групи, всяка от които трябваше да подходи към въпроса през призмата на една от осемте перспективи - Изток: Свобода и Творчество; Югоизток: Възприемане на настоящето и Преценка; Юг: Сила и Опасност; Югозапад: Цел и Посока; Запад: Поддръжка и Баланс; Северозапад: Взаимосвързаност и Синхрон; Север: Яснота и Действие; Североизток: Цялост и Жизненост. Говорителите систематизираха какви проблеми виждат и какви препоръки предлагат хората от тяхната група. Древният племенен съвет е изслушвал всяка една гледна точка - никога по-важна от другите, нанизвал е мънистата мъдрост в огърлица и общото решение е било вземано едва тогава, когато всички страни са се съгласявали с него.

Декември2014. Конференция на тема „Възможностите за социализация на културата”, с участието на преподаватели и изследователи от Софийски университет, Министерство на културата и Съюза на архителктите в България, Велико Търново

Април 2015 г. Работни срещи с представители на творческия сектор в Троян и Велико Търново и Конференция на отворените пространства в Габрово, с участието на Матиас Щрауб-Фишер и младежкия екип на KaosPilots.

Юли 2015 г. Обучение за млади творчески предприемачи на тема „Интегрален подход за поддържане на творческо вдъхновение при стартиране на нетипични бизнес начинания“, с лектори от България и Русия, с.Орешак

Юни 2016г. Обучително посещение на представители на културни институции и организации от Габрово, Троян и Ловеч в Берн, Швейцария. Домакини – партньорите по проекта - KaosPilots.

Картографиране на културните ресурси и потенциал на градовете, като инструмент за идентифициране на силните страни на общността и нейните ресурси в процеса на планиране и изпълнение на една дългосрочна стратегия за развитие на културата.

 

През 2015г.се учреди културен клъстер „Творческо Габрово” с цел подкрепа на предприемачеството в сектора на културните и творчески индустрии.

 

Организиране на проектен фонд и финансиране на пилотни проекти в областта на културата в целевите градове. Реализирани са два проекта, един в Габрово и един във Велико Търново (детски литературен фестивал на името на „Ран Босилек” и „Рисунка и интермедия” - кураторски проект, който изследва мястото и ролята на рисунката в съвременното изкуство). Предстои провеждане на  Първия Фестивал на Православната музика „Общение на живите“ в Троянски Манастир на 26 - 28 август  и представяне на авторския художествено-документален филм "Дързостта да бъдеш пръв" на творческия екип Емил Михов, Милен Василев и Красимира Христова , посветен на габровския индустриалец Иван Хаджиберов,(м.октомври) . https://www.youtube.com/watch?v=j9d_zzDgXxc

Matthias Straub-Fischer

President and Headmaster

KaosPilots

Bern Switzerland

+41 31 371 69 75

 www.kaospilots.ch

matti@kaospilots.ch