Конят – наш общ приятел, предизвикателство и отворена врата

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

 • Проектът цели да създаде Швейцарско-българско институционално партньорство между Швейцарската асоциация за терапевтична езда PT – CH SV_HRP и Клуба по конен спорт и коневъдство – Русе, основата на което е трансфер в България на иновативен швейцарски модел в социалната сфера. Партньорите по проекта планират пилотно прилагане на метода за подпомагана от коне терапия в община Русе – България на базата на разработена и успешно приложена швейцарска методология. Приложени са и специфични ефективни мерки за реална социална и икономическа интеграция чрез трансфера на швейцарска експертиза  за изпълнението на нов вид социална услуга за хора с увреждания, чрез която се постига реално социално-икономическо включване.
 • Четири инструктори/треньори от Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе се обучават как да планират и прилагат безопасни и ефективни терапевтични уроци.
 • Българският партньор е подпомогнат за решаване на предизвикателство, което ще донесе ползи на широк кръг от хора с увреждания.
 • Прилагането на нови методи за изпълнение на терапевтична езда на професионално ниво е от полза не само на Клуб по конен спорт – Русе, но има и пряка връзка със социализацията и социалната интеграция на деца със специални нужди, на деца с увреждания, маргинализирани по една или друга причина; за тях се предоставят устойчиви решения за включване в обществения живот, в съответствие с техните способности. Общата инициатива на партньорите отговаря на спешната нужда от специализирани социални услуги за тази социална група съгласно  Стратегията за развитие на социалните услуги в област Русе 2010 – 2015, разработена с помощта на УНИЦЕФ.
 • Проектът прилага пилотно иновативен модел на социална услуга в съответствие с определените приоритетни целеви групи за предоставяне на социални услуги на общинско ниво, като по този начин помага за разрешаване на специфични проблеми на развитието, за подобряване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги и за използване на институционално партньорство в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
 • Партньорството между Клуба по конен спорт и коневъдство – Русе и Швейцарската асоциация за терапевтична езда PT – CH SV_HPR отбелязва началото на сътрудничество в социалната сфера, но проектът цели и изграждане на солидна основа  за партньорство в други насоки и области чрез включване на Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе в Швейцарската асоциация за терапевтична езда PT – CH SV_HPR като асоцииран член.

Специфичните проблеми за разрешаване на базата на разработения проект са следните:

 • Усвояване на швейцарския модел за прилагане на подпомагана от коне терапия;
 • Промоциране на нов вид социална услуга, развита въз основа на швейцарския модел;
 • Създаване на достъп до алтернативни терапевтични методи, отговарящи на нуждите на децата с увреждания от Русе;
 • Прилагане на ефективни политики за нови и иновативни социални услуги в съответствие с нуждите на конкретните приоритетни целеви групи.

 Ключовите дейности по проекта включват:

 • Създаване на институционално партньорство между Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе и Швейцарската асоциация за терапевтична езда;
 • Създаване на условия в Клуба по конен спорт за обучение и пилотно прилагане на швейцарския модел – изграждане на вътрешна арена/манеж с размери 25м x 60м;
 • Обучение по подпомагана от коне терапия и пилотно прилагане на швейцарския модел;
 • Форум за промоциране на швейцарския модел.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Специфични цели:

 • Създаване на институционално партньорство между Швейцарската асоциация за терапевтична езда PT – CH (CH) и Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе;
 • Пренасяне в България на иновативни подходи и методология за подпомагана от коне терапия от швейцарската партньорска организация и създаване на достъп до алтернативни социални услуги за деца и младежи с увреждания;
 • Включване на местни партньори на различни нива – общинска и областна администрация, организации на родители на деца с увреждания, училищни ръководства и др. за развитие на ефективни политики за нови и иновативни социални услуги в съответствие с нуждите на определени приоритетни целеви групи на основата на иновативната услуга за терапия с коне.

Стратегическата цел на проекта е да създаде Швейцарско-българско институционално партньорство за прилагане на иновативен модел за социална политика, което ще помогне за решаването на специфични проблеми на развитието, за подобряване ефективността и ефикасността на системата за социални услуги за деца и младежи с увреждания в община Русе за тяхното лично развитие.
Стратегическата цел е в процес на постигане чрез трансфер в България на иновативния модел за социална услуга на швейцарската партньорска организация „Подпомогната от коне терапия” за решаване на специфични нужди на деца и младежи с физически и ментални увреждания.

Ефекти от постигнатите специфични цели на проекта:

 • Партньорство между българска и швейцарска организация;
 • Трансфер на знания в социалната сфера от швейцарския партньор в подкрепа на българския партньор;
 • Приложен иновативен подход за подпомагана от коне терапия като метод за социално включване в общността на уязвими деца съобразно техните способности като се имат предвид техните нужди;
 • Диверсификация на социалните услуги;
 • Предимството на швейцарската добавена стойност при диверсификацията на услугите, предлагани на деца/младежи с физически и ментални увреждания, поставени повече или по-малко в неблагоприятно положение;
 • Засилване на въздействието и възприемане влиянието на гражданските структури в българското общество, например нивото на доверие в публичните институции;
 • Развитие на ефективни политики за нови и иновативни социални услуги, съответстващи на определените приоритетни целеви групи.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Клуб по конен спорт и коневъдство

http://www.rusehorseclub.com/za-nas

гр. Русе 7000, ул. „Пирот” 5 ет.2;

тел: +359888332424; +359888147976 ;

факс: +359(0)82 823 238;

E-mail: georgnot@abv.bg

Ръководител проект: Стоянка Йорданова

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Подписано споразумение за партньорство между Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе и Швейцарската асоциация за терапия с коне PT-CH;
 • Подготвен подробен план за действие с конкретни крайни срокове и отговорни лица;
 • Създаване на условия за обучение и пилотно прилагане на модела в Клуба по конен спорт – Русе; изградена е вътрешна арена/манеж с размери 25м x 60м;
 • Разработване и прецизиране на план за обучение в съответствие с местния капацитет на българския партньор (коне, треньори/инструктори, деца); проведено работно посещение от швейцарския партньор в Клуб по конен спорт – Русе; обсъдена е целевата група от деца; изготвена е подробна обучителна програма;
 • В периода ноември 2014г. – октомври 2015г. е проведено обучение с обучаеми – 5 инструктори, представители на българския партньор; Обучението е проведено от лектори на швейцарската партньорска организация; обучението е разделено на 4 модула с продължителност 1 седмица за всеки модул:
  • Първи модул – проведен в периода 02.2015г. – 13.02.2015г.
  • Втори модул – проведен в периода 04.2015г. – 06.04.2015г.
  • Трети модул – проведен в периода 05.2015г. – 30.05.2015г.
  • Четвърти модул – проведен в периода 07.2015г. – 10.07.2015г.
 • Обучението беше проведено на манежа, изграден по проекта.
 • Подборът на деца за включване в целевата група по проекта беше извършен от русенска организация с дълъг опит в социалните услуги (НПО Асоциация „Еквилибриум” – Русе) с помощта на българския партньор;
 • В периодите между обучителните модули, обучаваните инструктори работеха с децата с увреждания по задачи, поставени от лекторите. Студентите дискутираха с лекторите чрез видео-сесии, подготвяха домашни задачи въз основа на усвоените знания от всеки модул;
 • След завършване на обучението студентите имаха за задача да развият определени теми, които бяха оценявани от швейцарските треньори; обучението приключи с получаване на сертификат от всеки обучаем, който може да практикува подпомагана от коне терапия;
 • През м. август 2015г. (14.08.2015 – 18.08.2015), двама представители на българския партньор по проекта бяха на работно посещение в Швейцария с цел да подпишат документ за приемане на българския клуб (Клуб по конен спорт – Русе) за член на Швейцарската асоциация за подпомагана от коне терапия;
 • Дейност 6 беше изпълнена чрез организиране на информационен форум, на който присъстваха 26 участници – представители на областната и общинската администрация в Русе, на областна дирекция „Социално подпомагане” – Русе, на местния отдел „Закрила на детето” – Русе, на Областен инспекторат по образование – Русе, на Областен здравен инспекторат – Русе, на Областен ресурсен център, НПО „Фортис”, НПО център „Динамика”, НПО Асоциация „Еквилибриум” – Русе, Асоциация на хора с интелектуални затруднения – „РАПИД”, „Каритас” – Русе, НПО „Дете и пространство”, Институт за социално управление ООД, Фондация „Светлина на Балканите”, Асоциация „Хуманитас”, родители на деца с увреждания, участвали в обучението;
 • Форумът беше проведен на 23.01.2016г. в залата на Областна администрация – Русе; бяха представени следните теми:
  • Проект „Конят – наш общ приятел, предизвикателство и отворена врата”, изпълняван по Българо-швейцарската програма за сътрудничество;
  • Г-жа Катрин Чирки – вицепрезидент на Швейцарската асоциация за подпомагана от коне терапия, Берн, Швейцария, представи швейцарския иновативен модел за социална услуга – който предоставя подпомагана от коне терапия за хора с увреждания;
  • Г-н Луц Соци – президент на Швейцарската асоциация за подпомагана от коне терапия, Берн, Швейцария, официално връчи сертификатите за успешно завършване на обучението по швейцарската програма за подпомагана от коне терапия на българските инструктори/треньори;
  • Беше проведена дискусия относно възможностите за развитие и предлагане на новата социална услуга и прилагане на местните политики в резултат от изпълнението на проекта;
 • По време на форума на всички участници бяха раздадени брошури с информация за проекта;
 • При изпълнението на проекта беше проведена информационна кампания, включваща следните дейности по информация и публичност:

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Понастоящем традиционната и нетрадиционната медицина потвърждават полезните ефекти от взаимодействието между човека и коня. Методите на подпомагана от коне терапия се използват широко в социалната и в медицинската рехабилитация. Подпомаганата от коне терапия позволява да се подобри физическото и умственото здраве на хората с увреждания. На този вид лечебна процедура се обръща внимание в Швейцария, Германия, Австрия и други европейски страни, САЩ и Канада, като в последните години са правени опити за прилагането й в България. Но тези опити не се основават на подходяща методология, липсват обучени професионалисти, в резултат на което потребителите на услуги не получават качествена услуга, което би могло да застраши здравето им. В Швейцария са открити успешни модели за решаване на тези проблеми, като една от иновативните практики е подпомаганата от коне терапия. Основното предизвикателство пред Клуба по конен спорт и коневъдство – Русе при изпълнението на проекта е да ръководи и да приложи швейцарския подход и методология за внедряването на подпомаган от коне терапия. Професионалният маркетинг на този вид социална услуга съвместява елементи от физическа терапия, терапия за заетост, експресивна терапия, говорно-езикова патология, образование, психология и развитие на детето в комбинация с подпомаганата от коне терапия. Според данните от анализа на УНИЦЕФ относно Областната стратегия на Русе (2010) в област Русе има значителен брой деца с различни увреждания – 605 деца с физически увреждания, 95 деца с психични увреждания, 246 деца с множествени увреждания, 113 деца с психични болести. В сравнение с данните на национално ниво – в Русе процентът е 5.47% от общия брой на децата с увреждания. Следователно една от основните целеви групи в Стратегията за развитие на социалните услуги в Русе 2010 – 2015, разработена от УНИЦЕФ, са децата и възрастните хора с увреждания. Концепцията на проекта се фокусира върху разрешаването на специфичен проблем в социалната сфера – социално включване и интеграция в общността на деца с увреждания и възможности за устойчиви решения за включването им в обществения живот, съобразно техните способности. Проектът позволява намирането на решение чрез интегриран подход, който първо включва трансфера и приемането на швейцарския модел за подпомагана от коне терапия – нова за България, второ – предоставяне на нов вид социална услуга и трето – координация на всички нива между институциите, включени в изпълнението на политики в полза на обществото. С цел изпълнение концепцията на проекта беше създадено институционално партньорство между Швейцарската асоциация за подпомагана от коне терапия PT – CH SV_HPR и Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе. Целта на партньорството беше съвместно изпълнение на дейностите по проекта и трансфер на швейцарското ноу-хау в областта на конната терапия в подкрепа на българския партньор. След установяване на първоначалните контакти между Швейцарската асоциация за подпомагана от коне терапия PT – CH SV_HPR и Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе, двете партньорски организации планираха като първа съвместна инициатива интервенция в социалната сфера, поради богатия опит на швейцарския партньор в тази сфера. Програмата за трансфер и прилагане на швейцарския модел беше разработена в съответствие с изискванията на проекта за изпълнение в България, като обучението беше проведено от инструктори на швейцарския партньор. 10 деца с различни физически и ментални увреждания, разстройства в говора и сензорни дефицити бяха включени в изпълнението на програмата. Вътрешният манеж беше необходим инструмент за провеждане на обучението. Беше постигнат ефект на синергия – паралелно с провеждането на обучението на българските инструктори 10 деца имаха полза от подпомогнатата от коне терапия. След успешното въвеждане на иновативния швейцарски модел и неговото промоциране, Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе се включи в Швейцарската асоциация за подпомагана от коне терапия PT – CH SV_HPR като асоцииран член. Това е важен елемент от проекта за укрепване на партньорството и за развитие и преодоляване на нови предизвикателства за бъдещо устойчиво развитие. Като основна дългосрочна цел, успешното изпълнение на проекта ще позволи на Клуб по конен спорт и коневъдство – Русе да подпомага решаването на предизвикателствата в развитието чрез прилагане на нова социална услуга и създаване на добавена стойност от трансфера на швейцарския модел за българския партньор. Втората дългосрочна цел след завършването на проекта е задълбочаване и развитие на партньорството, което ще доведе до устойчивост и развитие на българския партньор. Целите на проекта са в съответствие с хоризонталния приоритет на Общинския план за развитие 2010-2015 за подобряване и развитие на системата за социални грижи и качество на социалните услуги в община Русе.

PT-CH (Horse Assisted Therapy Switzerland)