Иновативни модели за развитие на бизнеса и корпоративната социална отговорност (КСО)

Основният проблем, с който се занимава проектът, е, че девет години след влизането си в ЕС България все още е една от най-слабо развитите страни в ЕС, с най-ниско равнище на заплатите между държавите-членки. България беше силно засегната от икономическата и финансова криза, след като се присъедини към ЕС. Кризата също имаше въздействие върху равнището на бедност. Не на последно място, корупцията е едно от основните социално-икономически предизвикателства в страната.

Днес обществото се изправя пред все по-взаимосвързани и сложни екологични, социални и управленски предизвикателства.

Едно от последните проучвания на експерти по КСО в България потвърждава, че бизнесът в България едва познава принципите и практиките на корпоративната социална отговорност (КСО). Ангажирането на малките и средни предприятия (МСП) от периферните райони на страната в практиките на КСО остава едно от основните предизвикателства. За да се реши този проблем, проектът ще се фокусира върху дейности за повишаване на осведомеността и споделяне на новаторски подходи и методологии за разрешаване на проблеми и ноу-хау от Швейцария. Целта на проекта е да донесе успешни практики от Швейцария, за да сведе до минимум несъответствията и пропуските, които съществуват между България и по-напредналите страни от ЕС.

КСО в България все още не е достигнала степен на зрялост, която може да се наблюдава в някои западни страни. В това отношение бъдещето на КСО в България зависи главно от способността на бизнеса, политиката и гражданското общество да си сътрудничат на стратегическо ниво. Особено важно ще бъде създаването на подходяща среда и начин на мислене сред предприемачите, МСП, НПО и социалните партньори и популяризиране на знанията и ноу-хау, свързани с КСО.

Проектът има за цел да укрепи техния капацитет чрез обмен на знания и ноу-хау чрез успешни швейцарски практики, за да се създаде благоприятна среда за насърчаване растежа на бизнеса и практиките по КСО на МСП в България, особено в структурно слабите периферни региони, където нуждите са най-големи.

Българските компании като цяло не възприемат КСО като стратегически подход или бизнес модел, което е огромна пропаст, причинена от липсата на информация и познания по темата, а проектът цели да се справи с това чрез прехвърляне на швейцарските знания, за да се намалят пропуските и да се постигне устойчиво, икономически и социално балансирано развитие на България.

Описаните цели се преследват чрез следните дейности:

1.Анализиране на бизнес нуждите и информираността за КСО сред българските МСП.

Преди да се предприемат мерки за подобряване на бизнес средата в страната, събирането на информация и разработването на анализ на настоящата ситуация е от голямо значение. CEED ще проведе проучване сред 50 фирми с различен размер от всички региони в страната, за да разбере повече за техните бизнес нужди, предизвикателства и познания и практики по КСО.

2. Начална среща на екипа по проекта. Хур, Швейцария

Екипът на CEED ще пътува до Швейцария, за да се срещне с екипа на SIFE и да обсъди анализа на потребностите на българските предприемачи и МСП по отношение на развитието на бизнеса и КСО и да създаде структура за 2-модулна програма за обучение.

3. Разработване и провеждане на кампания за повишаване на осведомеността по КСО (за популяризиране значението на КСО и приноса на Швейцария за проекта).

Под-дейност 1: Липсата на информация за важността на практиките по КСО предотвратява успешното израстване и устойчивост на много български компании. Проектът ще се заеме с това, като разработи информативна и вдъхновяваща кампания, част от която ще бъде видеоклип, който ще бъде разработен и допълнително популяризиран по време на целия проект.

Под-дейност 2: Насоки за изготвяне на Бизнес кодекс за поведение

Създаването на Бизнес кодекс за поведение насърчава моралното поведение, действа като насока за вземане на етични решения, повишава репутацията на организацията, предотвратява негативните правни последици, насърчава положителните взаимоотношения, действа като отправна точка за решаване на етични дилеми и предотвратява дискриминацията или тормоза.

4. Разработване на 2-модулна менторска програма за развитие на бизнеса и КСО въз основа на опита на Швейцарския институт за предприемачество (SIFE)

5. Обучение на обучители: Получаване на практическо ноу-хау от SIFE и други швейцарски организации относно услугите за развитие на бизнеса и практиките по КСО.

6. Прехвърляне на швейцарското ноу-хау и опит в развитието на бизнеса и практиките на КСО в България

Под-дейност 1: Провеждане на 2-модулна менторска програма за развитие на бизнеса и корпоративна социална отговорност. Шест 2-дневни обучения във Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново, Враца, София.

Под-дейност 2: Организиране на конкурси за най-добра идея за социален бизнес.

След всяко от шестте двудневни обучения ще се организират конкурси за социални бизнес идеи. Най-добрите идеи ще бъдат избрани за участие в Ден на Демонстрация на КСО в София, където журито ще избере най-обещаващите идеи, а победителите ще пътуват до Швейцария за обмяна на опит.

7. Организиране на Ден на Демонстрация на КСО в София за дългогодишни идеи.

8. Бизнес пътуване в Швейцария за обмяна на опит за победителите

Избрани и наградени български МСП (5-6) ще имат възможност да участват в учебно пътуване до Швейцария.

9. Организиране на конференция за КСО и развитие на бизнеса.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

 • Повишаване на информираността на българските предприемачи, МСП, НПО и социалните партньори за услугите за развитие на бизнеса и политиките и инициативите за КСО, основани на добрите практики на Швейцария
 • Създаване на благоприятна среда, позволяваща осъществяването на услуги за развитие на бизнеса и КСО, включително обмяна на опит в КСО, и засилване на прозрачността на социално отговорни практики, използващи швейцарския опит
 • Укрепване на капацитета на неправителствените организации и социалните партньори в България в сферата на услугите за бизнес развитие и КСО, включително обмяна на опит в КСО, базиран на опита на Швейцария

 

Очакваното въздействие на проекта се определя като:

 • Намаляване на икономическите и социалните различия между България и по-напредналите страни от разширения ЕС
 • Намаляване на икономическите и социалните различия между динамичните градски центрове и структурно по-слабите периферни райони
 • Укрепване на институционалното партньорство между CEED – България и SIFE
 • Насърчаване на приноса на Швейцария за решаване на конкретни предизвикателства за развитие и укрепване на капацитета и структурите на българските институционални партньори

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция: Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България”

Адрес: 1407 гр. София, ул. „Бигла” № 6, ет.1, ап.3

Тел.: +359 2 8194343

E-mail: nyarmov@ceed-bulgaria.org;

ntasheva@ceed-bulgaria.org

Website: www.ceed-bulgaria.org

Ръководител на проекта: Надежда Ташева

 • Разработен анализ за нуждите на бизнеса и информираността за КСО в МСП в България;
 • Разработена и адаптирана практически ориентирана 2-модулна програма за наставничество за развитие на бизнеса и КСО;
 • Разработен видеоклип за повишаване на осведомеността по КСО, за да се популяризира значението на практиките по КСО в България и приноса на Швейцария за проекта;
 • Разработени насоки за създаване на Бизнес кодекс за поведение;
 • Разработен сайт на проекта с интегрирана платформа за идеи за КСО и платформа за обмен на контакти на заинтересованите страни по проекта;
 • Произведени плакати, банери, брошури, материали за разпространение за популяризиране на практиките по КСО и за постигане на видимост по проекта
 • Проведена 2-модулна менторска програма за развитие на бизнеса и КСО за 200 представители на стартиращи фирми, МСП, НПО и социални партньори
 • Организиране и провеждане конференция по теми за корпоративна социална отговорност и развитие на бизнеса
 • Разработен доклад с оценка на постигнатите резултати от проекта.

Швейцарски институт за предприемачество SIFE, Университет за приложни науки HTW Хур, Швейцария