Демокрацията е процес

РЗЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Проектът има амбицията да изгради капацитета на фондация ДАРИК и по този начин да изгради капацитета на българските журналисти и представителите на медиите, както и на гражданското общество  в тяхната работа да допринесат за демократичните принципи на управление в България. Проектът се нарича „Демокрацията е процес” и включва като целеви групи представители на медии, журналисти и експерти от НПО. В сътрудничество със швейцарския клон на „Репортери без граници” екипът на проекта предвижда:

 • Разработване и изпълнение на методология за обучения;
 • Прилагане в практиката на придобитите от обученията умения;
 • Представяне на информация на българската публика, интервюта, анализи, кореспонденции и др. свързани със специфични теми на обществения интерес;
 • Тези материали са включени в серии от програми, които се излъчват един път седмично по Дарик радио и продължават по 60 минути всяка;
 • Тези материали ще бъдат използвани като мощно средство, което допринася не само към основните демократични принципи, но също
 • Тези материали представят по ясен и видим начин ролята на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Основните дейности на проекта включват:

 • Развитие на методологията;
 • Обучителни сесии в България;
 • Развитие на концепции за практическа работа; подготовка и излъчване на репортажи;
 • Обобщаване на опита, разработване и отпечатване на Наръчник, съдържащ разработените за обученията материали.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Специфични цели:

 • Представяне на швейцарския опит при защитата и съдействието за налагане на демократичните принципи на управление от страна на журналистите;
 • Развитие на съвместна методология за обучение на журналисти, наречена „Демокрацията е процес”;
 • Създаване на възможности за използване полученото от обучените журналисти ноу-хау за разработване на техни собствени „проекти” по специфични теми;
 • Представяне на резултатите от проекта и създаване на условия за устойчива употреба на разработената методология;
 • Представяне на най-добрите демократични практики в различни области на обществения живот в Швейцария пред българската публика.

Въздействие на проекта:

 • Съгласно „Репортери без граници” дори Европа „пада от пиедестала си” и ЕС „губи позицията си на лидер”. Тези проблеми се дължат на комбинацията от публичното и частно въздействие върху медиите в Европа.
 • Концентрацията на собствеността на медиите – навсякъде в Западна и Източна Европа ще се увеличи поради икономическите трудности, с които се сблъскват т.н. традиционни медии в резултат от икономическата рецесия и конкуренцията от онлайн медиите.
 • За България, проблемът дори е реално много по-драматичен, защото България заема последното място по свобода на пресата в рамките на целия Европейски съюз.
 • Този проект цели да създаде условия за увеличаване капацитета на свободната преса и медии да отговарят адекватно на обществените нужди и интереси.
 • Българското общество се нуждае изключително много да бъде по-чувствително към гласовете на средата, която обитава. Това може да стане чрез медиите, ако те не работят за политическа партия и/или за корпоративни интереси.
 • Най-значителният ефект от проекта е създаденото отлично сътрудничество между българския партньор – фондация Дарик и швейцарския партньор – Репортери без граници, за:
  • Съвместно изпълнение на дейности;
  • Обмен на добри практики;
  • Трансфер на швейцарски опит и ноу-хау в подкрепа на демократичното развитие на българските медии и членовете на гражданското общество.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Фондация "Дарик"

Адрес: 1504 гр. София, бул. “Кн. Ал. Дондуков” № 82

Тел.: +359 899 910 328

E-mail: proletdarik@mail.bg;

Ръководител на проекта: Пролет Велкова

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • С подкрепата на Репортери без граници, Швейцария са идентифицирани швейцарските обучители и експерти;
 • Създаден доклад за идентификация на нуждите и приложимостта на програмата;
 • Темите за развитие на методологията за обучения – съвместно одобрена от партньорите:
  • Безопасност на журналистите, как следва да изглежда съвременното законодателство за пресата;
  • Правни механизми за запазване свободата на пресата;
  • Етика на журналистиката, разследваща журналистика;
  • Монопол на медии срещу модела на компании за медийни публични услуги;
  • Достойнствата на директната демокрация;
  • Как журналистиката може да допринесе за изграждане капацитета на гражданското общество;
  • Фактори, които очевидно пречат на създаването на независими частни медии;
  • Прозрачност на медиите, плурализъм и независимост на редакциите;
  • Параметри на свободата на пресата (индекс на Репортери без граници)
 • Въз основа на това са създадени 2 програми за тридневни обучения. Едната е насочена към свободата на пресата и ролята на журналистите в демократичното общество, а втората е насочена към по-практически ориентирани теми – как журналистите да вършат безопасно своята работа;
 • Проведени са 2 тридневни обучения в България, всяко от тях включващо 2 експерти от Репортери без граници, Швейцария (обучители) – Жил Лабарт и Жерар Чоп (първо обучение) и Стефан Кох и Бернд Фикс (второ обучение). В първото обучение участва и български експерт (проф. Нели Огнянова). За второто обучение швейцарските експерти покриха всички разглеждани теми;
 • Подбрани и обучени най-малко 20 участници – журналисти от различни медии участваха в обученията: 19 участници в първото обучение (3-5.11.2014) и 31 участници във второто обучение (26-28.11.2014);
 • Информация за проведените обучения се намира тук: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1385958
 • 2 посещения в Швейцария (общо 10 души) за подготовка на репортажи. 2 български групи от 5 участници всяка, посетиха Швейцария за 6 дни през декември 2014г., където имаха срещи и взеха интервюта от представители на местните власти, от граждани и др. Групите бяха съпроводени от швейцарски ментор;
 • Създадени са 5 концепции за репортажи; разработени са 5 радио-материала, всеки с продължителност 40-60 минути, излъчени по ДАРИК радио; създадени са над 10 писмени материала;
 • Всеки от репортажите се фокусира на специфична тема:
 • Мултиплициране на резултатите по проекта – отпечатан наръчник, публикуван в различни сайтове. Натрупаният по време на изпълнение на проектните дейности опит е обобщен и резултатите са публикувани в двуезичен наръчник „Демокрацията е процес”, разпечатан в 254 екземпляра и публикуван на сайтовете на партньорите и заинтересованите страни от свързаните с Дарик медии и ще бъде използван в бъдещата работа на фондация Дарик.
 • Организирани 2 пресконференции – една пресконференция на 3.11.2014г. с участието на представители на „Репортери без граници”, Швейцария и една заключителна пресконференция на 26.03.2015г.
 • Визуализация и представяне на финансирането, предоставено от швейцарското правителство – 2 пресконференции, 1 650 издадени листовки, 20 постера.

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Проектът е свързан с изграждането на сътрудничество между българския партньор – фондация Дарик и швейцарския партньор – „Репортери без граници” за съвместно изпълнение на дейности, обмен на добри практики, трансфер на швейцарски експертен опит и ноу-хау за демократичното развитие на българските медии и членовете на гражданското общество. Проектът не разрешава икономическите проблеми, пред които са изправени днес българските медии, но цели да създаде условия за увеличаване капацитета на свободната преса и медии да отговорят адекватно на обществените нужди и интереси. В този проект българското национално Дарик радио е естествен партньор на фондацията. Това е една от малкото останали свободни медии с национално покритие от над 1 милион слушатели и по този начин екипът установява, че изпълнението на проекта може значително да допринесе за по-голяма обществена чувствителност към изразяване на демокрацията в България. Чрез представянето на демократичните традиции от Швейцария в България, използвайки това като основа за планираните/изпълнени проектни дейности и в същото време покривайки възможно най-много области – например икономика, здравеопазване, образование, пенсионна система, култура, национална сигурност и поверителност на личните комуникации, благотворителност и др. проектът има потенциал да подкрепя процеса по изграждане на капацитет не само за фондация Дарик, но също така директно или косвено за много журналисти, представители на НПО, включително млади хора и активни граждани.

Репортери без граници - Швейцария