Bumblebees

Употребата на различни психо - активни вещества (ПАВ) е позната на хората още от древността. Те са използвани за достигане на различни състояния на духа, лечебни цели и са заложени в културата на почти всички древни нации. В наши дни ПАВ в повечето случаи се употребяват за предизвикване на  положителни емоции и добре прекарано време с фокусиране на употребяващите само към положителните ефекти, без осъзнаване на рисковите негативни последици от употребата, които застрашават физическото и психическо здраве.

В България според различни проучвания се наблюдава промяна в тенденцията на употреба на наркотици. Те са свързани с изместване на инжекционната употреба на опиати към масова употреба на стимуланти /амфетамини, екстази и др/, които се наричат клубни наркотици и се свързват с различни музикални течения и/или парти събития. Като част от нощния живот много млади хора приемат за норма на поведение, част от доброто прекарване на времето и източник на енергия употребата на различни синтетични наркотици, без да осъзнават ефекта върху тяхното поведение и здраве.

През проект „Bumblebees”, посетихме множество събития, на които се събират много млади хора от България, Европа, Русия и работихме за превантиране на рисковете от приема на едно или повече психо - активни вещества като например: прегряване на организма, колабс, сърдечни проблеми и др., както и повлияване на поведенческите промени, които индиректно застрашават здравето в следствие на употреба: понижаване на контрола и критичността, рисково сексуално поведение, прекомерна употреба, криминално поведение и др.

Работихме с представители на НПО и различни места за развлечения, за повишаване на здравословната среда, в която персонала ще има ресурс да ограничи рисковите ситуации и употреба на ПАВ.

Проектът ни даде уникалната възможност чрез експертизата и опита на партньорската организация „Инфодрог” да развием местния ресурс за посрещане на актуалната нужда от утвърждаване на култура на безопасен нощен живот и намаляване на рисковете от употребата на синтетични наркотици.

Проект “Bumblebees” цели изграждане на капацитет за работа по понижаване на вредите от употреба на синтетични наркотици и култура за безопасен нощен живот в регион Бургас.

  • Повишаване компетентността на персонала на развлекателния бизнес за създаване на безопасна клубна среда – посредством обучения за справяне с прекомерната употреба наркотици и последващите рискове;
  • Повишаване готовността на младите хора за критичност при употреба на синтетични наркотици и безопасно сексуално поведение – практическа работа на терен-първична и вторична превенция, кратки интервенции и др.
  • Осигуряване разпространение и устойчивост на развитата местна иновативната практика – като мултиплицира опита сред професионалната общност, които чрез обучение и работа в мрежа ще развият практики за ограничаване на рисковете от употребата на наркотици и промоция на безопасен нощен живот;

 

BGN 137 179

Безвъзмездна помощ: CHF 77 351.73

Съ-финансиране: BGN 13 717.90

 

Изпълнителна агенция

Изпълнителна агенция – Сдружение „Доза обич”

Мениджър проект – Христо Иванов Митаков

България

8 000 Бургас

Ул. „Цар Асен” № 81, ет.2

Тел/факс: +359 56 82 75 47

Мобилен: +359 892 229 102 

e-mail: doseoflove@bitex.com

www.doseoflove.org

face book: https://www.facebook.com/BumbleBees-639441802798361/?fref=ts

В резултат на проект “Bumblebees” се проведоха:

  • Обучения на различни целеви групи касаещи рисковете от употреба на ПАВ в нощния живот.
  • Обучения на НПО за мултиплициране на идеологията за нощен живот.
  • Бяха изготвени различни информационни материали, постери, наръчник за работа предназначена за НПО и др.
  • Посетихме 30 парти събития в региона, където осъществихме над 10 000 контакта с участници в нощния живот, на които сме предоставили информация за ПАВ, консултации, кратки интервенции, различни материали за намаляване рисковете на употребено вещество и др.
  • Ангажирахме общественото внимание върху проблемната употреба на синтетични наркотици посредством медийни изяви, статии, интервюта и др.
  • Организирахме фото изложба и представихме документален филм „От здрач до зори - магията на нощния живот”, представящ смисъла на работата.

 

„От здрач до зори - магията на нощния живот”

ИНФОРМИРАНИЯ ЧОВЕК ЗНАЕ ДО КЪДЕ, КАК И КОЛКО!

Оценка по проект „Bumblebees” бе направена от Фондация „Инициатива за здраве” - гр. София. Част от доклада гласи:

„Проектът е изключително новаторски за страната. За първи път в България е въведен модел за работа, който предлага промоция на безопасен нощен живот и информиран избор на употребата на синтетични наркотици сред посетителите на клубове и парти сцени. Налице е изградено интензивно и устойчиво партньорство между Сдружение „Доза обич“ и РАДИКС/Инфодрог, което се цени високо и от двете страни. Проектът е поставил едно трудно начало на контакти с развлекателния бизнес, който за пръв път в България е бил информиран и ангажиран относно идеологията и практиката за безопасен нощен живот. В това отношение са направени първи стъпки на сътрудничество с неправителствения сектор, което е основа за бъдещо разгръщане на нови интервенции. Реализирани са ефективни публични послания, които представят дейността на проекта в позитивна светлина, въпреки съществуващите обществени предразсъдъци в сферата. С това са създадени условия за благоприятна обществена среда за приемане на дейностите по проекта и на бъдещи подобни дейности.”

Партньори по проекта: Schweizerische Gesundheitsstiftung

RADIX/Infodrog

Координатор проект: Alwin Bachmann

Адрес: Switzerland,

8006 Zurich

Stampfenbachstrasse 161

Телефон: +41 (0)44 360 41 00

e-mail: info-zh@radix.ch

www.radix.ch

www.infodrog.ch