БШТК – насърчаваме партньорствата

Проектното предложение имаше за цел да развие на по-високо ниво съществуващото партньорство между БШТК и SEC, като на тази основа се формират нови партньорства между български и швейцарски фирми. Същевременно се увеличи капацитета на организацията изпълнител БШТК за постигане на своите цели, въз основа на опита на партньорската организация SEC. Нова интернет платформа за насърчаване на партньорствата, сега позволява на над 70 български предприятия да сътрудничат с швейцарски фирми и да обменят идеи за бъдещи общи бизнес дейности. Провеждането на форум в Швейцария и на форум в България също допринесе за установяването на нови бизнес партньорства, както и за привличането на швейцарски инвеститори в България.

Общата цел на проекта беше: Задълбочаване на партньорството между БШТК и SEC в областта на изграждането и развитието на делови контакти между български и швейцарски фирми. Спецфичните цели бяха фокусирани върху споделяне на опит и полезни практики за разширяване на предоставяните от БШТК услуги за членовете, както и за външни фирми и организации и повишаване на тяхното качество. Подобряване работата за привличане на нови членове от Швейцария и България чрез обмяна на опит между партньорите за съвместно организиране и провеждане на бизнес форуми и събития, също бяха част от специфичните цели на този проект.

 

BGN 172 354.74

Безвъзмездна помощ: CHF 97 170.31

Съ-финансиране: BGN 17 235.47

 

Изпълнителна агенция

Българо – швейцарска търговска камара (БШТК)

www.bscc.bg

Васил Радойновски (Ръководител на Секретариата на БШТК)

Адрес на електронна поща: radoynovski@bscc.bg

Телефон: + 359 888 420 826

Партньорството между БШТК и SEC, датиращо от 2004 г., беше допълнително задълбочено чрез споделяне на опит в полза и на двете организации. Някои конкретни постигнати проектни резултати включваха:

  • Стартира нова онлайн платфрома за насърчаване на партньорствата;
  • Форум в Швейцария беше организиран в сътрудничество със SEC и Switzerland Global Enterprise (Швейцарска асоциация за насърчаване на износа, международното сътрудничество и подпомагане на МСП);
  • Форум в България беше организиран, включващ посещения на български фирми;
  • Към края на декември 2013, членовете на БШТК се увеличиха с 28%, в сравнение с тези към декември 2012;
  • Три нови услуги бяха добавени към портфолиото на БШТК: Застъпничество, Подкрепа за инвестиционно сертифициране в България; Оценка на капацитета за износ;
  • В рамките на проектния период, около 200 услугу бяха предоставени на членове на БШТК и 140 услуги на външни фирми;

Също така, като резултат от изпълнението на поректа, бяха положени добри основи за бъдеща съвместна работа със SWISSMEM -Швейцарска асоциация на фирмите от машиностроителната, металообработващата и електротехническата промишленост, със Switzerland Global Enterprise и с Cleantech Switzerland – Швейцарска експортна платформа, обединяваща фирми от областите: опазване на околната среда, производство на енергия от ВЕИ и рециклиране на отпадъци.

Търговска камара Швейцария – Централна Европа (SEC)

www.sec-chamber.ch

Макс Щайнер (Изпълнителен директор)

Адрес на електронна поща: max.steiner@sec-chamber.ch

Телефон: +41 43 322 25 54