Бизнес партньорства за по-добро общество

Основната цел на проекта е да стимулира изграждането на бизнес отношения между български и швейцарски фирми. Тази цел, от една страна, е свързана с основната дейност на Българо-швейцарската търговска камара и, от друга страна, произтича от отличните  резултати от реализирания през 2013÷2014 г. в рамките на Фонд „Партньорство“ предходен проект „БШТК – насърчаване на партньорствата“. Успоредно с това проектът насърчава участието на социално отговорния бизнес в България във въвеждането на дуалната система в средното професионално образование, като показва на български фирми как моделът успешно се прилага в Швейцария от десетилетия. Проектът разширява и надгражда успешно реализираната в рамките на предходния проект платформа за бизнес партньорства между двете държави. Не на последно място проектът укрепва връзката между проектните партньори. Търговската камара Швейцария–Централна Европа (SEC+) трансферира своя дългогодишен опит към Българо-швейцарската търговска камара, и двете камари заедно подпомагат изграждането на капацитета на новосъздадения Швейцарско-български бизнес клуб.

За постигане на набелязаните цели, проектът включва две основни групи дейности:

1. Разширяване и надграждане на платформата за партньорства на Българо-швейцарската търговска камара.

В рамките на дейността е предвидена поредица от срещи с нови потенциални партньори в България и Швейцария, и присъединяването им към платформата. Предвидено е и техническо осъвременяване на електронната версия на платформата, базирана в интернет страницата на Българо-Швейцарската търговска камара – http://bscc.bg/, както и разработване на мобилна версия на сайта. Организират се два бизнес форума – един в България и един в Швейцария,  с участието на български и швейцарски фирми и представители на професионални гимназии.

2. Насърчаване участието на повече на брой български фирми в дуалната система в средното професионално образование в България

В рамките на дейността се организират посещения за представители на 40 български фирми и 10 професионални гимназии във фирми и училища в Швейцария, работещи по системата на дуалното образование.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Цели на проекта:

 • Увеличени контакти между български и швейцарски фирми, с цел бизнес развитие.
 • Повече на брой българските фирми, насърчени да участват в дуалното образование като добра практика за корпоративната социална отговорност.
 • Укрепен капацитет на проектните партньори по отношение предлагане на бизнес услуги както на техните членове, така и на нечленове, свързани с бизнес развитие и насърчаване на корпоративната социална отговорност.

Очакваното въздействието на проекта се определя като  активизирани двустранни бизнес отношения и сътрудничество между българските и швейцарските партньори на настоящия проект, както и между българските и швейцарските компании и институции като цяло, чрез подобряване на възможностите за съвместни бизнес инициативи.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция: Българо-швейцарска търговска камара (БШТК)

Адрес: 1124 гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 17

Тел.: +359 884 320 507

E-mail: office@bscc.bg

Website: http://bscc.bg/

Ръководител на проекта: Васил Радойновски

 • Актуализирана и разширена база данни на партньорската платформа на Българо-швейцарската търговска камара.
 • Увеличен брой членове на Българо-швейцарската търговска камара.
 • Обновен и актуализиран уебсайт на Българо-швейцарската търговска камара, вкл. мобилна версия, обновена партньорска платформа и създаден корпоративен профил в най-малко три социални медии.
 • Повишен капацитет на Българо-швейцарската търговска камара и на Швейцарско-българския бизнес клуб за предоставяне на услуги в подкрепа на развитието на бизнеса.
 • Един форум в Швейцария с бизнес срещи.
 • Един форум в България с посещения на място.
 • Изготвени два информационни пакета за двата форума в Швейцария и България.
 • Отпечатан каталог на фирмите, участващи в партньорската платформа.
 • 8 групови посещения в швейцарски компании и училища с по 12 участника от България.

Търговска камара Швейцария – Централна Европа (SEC+), Швейцарско-български бизнес клуб