Българо-швейцарско партньорство за развитие на Центъра за костенурки на Фондация „Геа Челониа”

Центърът за костенурки е единствен по рода си в страната и ежегодно подслонява, оказва грижи и лечение на няколко стотици конфискувани или бедстващи костенурки. Той е включен към Заповед на МОСВ № РД-826/02.11.2012г. като едно от шестте места в страната, изпълняващо функцията на спасителен център. Освен, че има национално значение, центърът е четвъртият Европейски център за костенурки. В края на 2013 г. той е поставен пред задачата да покрие европейските стандарти за работа с костенурки в спасителните центрове по отношение на експертиза, методология, човешки ресурси и инфраструктура. Това е основното предизвикателство пред развитието на центъра, във връзка с което бе разработен проекта. Партньорството със швейцарската организация Schildkroteninteressengemeinschaft Schweiz (SIGS) подкрепи Центъра за костенурки в по-нататъшното му развитие и повиши ефективността и ролята му като спасителен, туристически и научен център. Съвместната ни работа обхвана няколко направления: отглеждане, размножаване и рехабилитация на костенурки; оптимизиране на материалната база, свързана с работата с костенурки и посрещането на туристи; разработване и предлагане на херпетологичен туризъм, привличане на туристи и научни специалисти в областта на опазване на костенурките. Ролята на SIGS бе да прецени ефективността на работа на екипа ни, да очертае слабостите, да консултира и обучени екипа ни за да се преодолеят пречките и ограниченията пред неговото развитие и да се постигне висока ефективност и европейски стандарт. Партньорът имаше задачата също така да популяризира Центъра за костенурки като туристически и научен център и да свърже екипа му с швейцарски туристи и специалисти в сферата на херпетологията.

Предвидените дейности включваха обучение, консултиране и възприемане на стандарти на работа в европейски спасителни центрове за костенурки от швейцарския партньор; инвестиционни дейности за оптимизиране на инфраструктурата, свързана с костенурките и посрещане на посетители, разработване, реализиране и популяризиране на херпетологичен туризъм, дейности за управление, публичност, прозрачност и контрол на проекта.

Основната цел на проекта е да се повиши ефективността и ролята на единствения в България и  четвърти в Европа Център за костенурки, като спасителен, туристически и научен център.  

Конкретни цели

  1. Изграждане на устойчиво българо-швейцарско сътрудничество за развитие на центъра за костенурки като европейски спасителен център
  2. Оптимизиране на материалната база за размножаване, временно отглеждане и рехабилитация на костенурки
  3. Разработване и предлагане на херпетологичен туризъм и работа с чуждестранни туристи и научни специалисти в областта на опазване на костенурките

 

BGN  120 488.72

Безвъзмездна помощ: CHF 67 940.51

Съ-финансиране: BGN 12 048.87

 

Изпълнителна агенция

Фондация „Геа Челониа”,

Ива Лаловска

Тел. 0882518566,

e-mail: office@geachelonia.org

http://www.geachelonia.org

Работихме в три направления - създаване на устойчиво българо-швейцарско партньорство със швейцарска организация за костенурки; подобряване на материалната база за размножаване, временно отглеждане и рехабилитация на костенурки и постигане на финансова независимост чрез туристическа дейност.

ПАРТНЬОРСТВО

В началото на проекта проведохме "Седмица на костенурката" - седемдневна среща с нашите швейцарски партньори от Швейцарската Schildkroten-Interessengemeinschaft Schweiz. Трима нейни представители се запознаха детайлно с работата ни - лечение и рехабилитация, размножителна програма, реинтродукция, консервационна работа, приемане на посетители. Нашият двучленен екип беше наблюдаван с интерес, разпитван, консултиран. Проведохме обучение "на място" в процес на работата си, като бяхме засипвани с нови идеи и предложения. Успоредно с обучението организирахме посещение на интересни природни кътчета – обект на интерес за наблюдение на влечуги и земноводни в естествената им среда. Този своеобразен тур имаше за задача съвместна работа по подготовката на туристически маршрути за наблюдение на тези животни. По време на срещата в Центъра за костенурки на двудневно посещение беше Н. Пр. Регина Ешер, посланик на Швейцария в България. Посланикът и партньорските екипи проведоха среща с кмета на град Бургас, с когото дискутирахме българо-швейцарските икономически отношения, както и възможността за алтернативен туризъм в района. След завръщането на тримата експери в Швейцария, те представиха презентация за видяното, наученото, преподаденото и свършеното по проекта с богат снимков материал:

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Херпетологичният туризъм представлява наблюдение на земноводни и влечуги в естествената им среда. Той е нов за нашата страна, но е много привлекателен на запад. Целта ни бе да го популяризираме сред швейцарските туристи. Обиколихме редица хабитати на земноводни и влечуги, по-голяма част от които бяха в пределите на защитени територии и накрая определихме 28 маршрута. Започна обработката на информацията и снимките. Създадохме виртуална фотогалерия. Сведохме туристическите програми, които ще предлагаме до 7 и изготвихме 8 пакета според продължителността на престоя на гостите ни. Предстоеше разпространението на информацията сред туристическите дестинации, затова подготвихме и отпечатахме триезична, която разпространихме сред всички Черноморски курорти.

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА КОСТЕНУРКИ И ПОСЕТИТЕЛИ

Още през ноември 2013 г. стартирахме работата по подобряване на условията за отглеждане на незимуващи костенурки. Това са тежко пострадали и болни костенурки, приети в Центъра в лошо общо физическо състояние, които не хибернират. Те се нуждаят от пряко наблюдение и грижи или осигуряване на контролиран зимен сън. Центърът разполагаше с подходящо помещение, което за тази цел се нуждаеше от ремонт на покрива, външна изолация и монтиране на отоплителна инсталация. След ремонтните работи имахме помeщение, което придоби двойна функция по препоръка на партньорите - да функционира като зимно помещение за болни и незимуващи костенурки от една страна и като стая за гости през лятото от друга. С оглед обезопасяване на костенурките от хищници (белки, порове, язовци) и ограничаване безпокойството от посетителите, на юг и запад изградихме телена ограда с бетонен постамент, заграждения с предпазни мрежи и монтирахме надеждна система за сигурност.

Повече за резултатите по проекта, можете да намерите тук.

Schildkröten-Interessengemeinschaft Schweiz (SIGS)

Урс Йост, председател

Адрес: Dörfli 7, CH-6212

St. Erhard

Schweiz

Тел. 0041 41 921 26 35

e-mail: : u.jost@naturimbild.ch

http://www.sigs.ch