Адвокати в защита правата на детето

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Децата участват в юридически процедури в различно качество – като нарушители; като жертви на престъпления; като участници в случаи на развод на родителите си; като свидетели и т.н. Много често обаче, особено когато дете е жертва на престъпление, родителите избират да го/я пазят възможно най-далече от взаимодействие със съдебната система, защото не вярват, че професионалистите в тази сфера (съдии, полиция, прокурори и адвокати) ще приложат необходимия подход към детето. Напротив, те мислят,че системата допълнително ще травматизира детето им и отново ще го направи жертва. Понастоящем това е дефицит на цялата система, но включването на адвокатите не трябва да се пренебрегва в процеса на реформа на правосъдната система за малолетни.

Проектът има амбицията да създаде сдружение от адвокати в България, които са добре обучени и са в състояние да предоставят специализирано представителство на децата, участващи в съдебни процедури и по този начин да осигурят защита на най-добрия интерес на детето в тези процедури. Вземат се предвид международните и национални изисквания към професионалистите в областта на приятелски ориентирано към детето правосъдие. Като се базира на трансфер на специфични швейцарски знания и опит в приятелски ориентирано към детето правосъдие, проектът предлага съвкупност от мерки, които целят изграждане на квалификацията на българските адвокати в тази област. Увеличаването на капацитета за обучение на адвокатската колегия ще бъде поверено на Международния институт за правата на детето – Сион, Швейцария. Чрез проекта ще бъдат предоставени: разработена специфична за България цялостна програма за обучение на адвокати, обучение на обучители, обучение на адвокати от три местни адвокатски колегии. Проектът открива дискусия относно важната роля на адвокатите в защита правата на детето.

Ключовите дейности на проекта включват:

Дейност3 Изготвяне на анализ за статуквото;

Дейност1 Разработване на швейцарска обучителна програма за приятелски ориентирано към детето правосъдие  в  България;

Дейност3 Провеждане на швейцарски обучителен курс; 

Дейност4 Обучение на обучители;

Дейност5 Разработване на българска обучителна програма и провеждане на съответното обучение;

Дейност 1 Разработване на механизъм за мониторинг на участието на квалифицирани адвокати в случаите, когато са включени деца;

Дейност 3.2 Национална конференция на адвокатската колегия за приятелски ориентирано към детето правосъдие.  

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Специфични цели:

 • Цел 1: Да се инициира специализация за адвокатската колегия в приятелски ориентирано към детето правосъдие в съответствие със специализацията на магистратите.
 • Цел 2: Да се разработи и пилотно да се приложи програма за обучение като гаранция, че правата на детето са защитени по-добре от обучени адвокати в съдебните процедури.
 • Цел 3: Да се изгради устойчивост на адвокатската специализация в приятелски ориентирано към детето правосъдие чрез създаване на механизми за ангажиране на адвокати със специализирана квалификация в случаите, в които са включени деца. 

Ефект на проекта:

 • Много проекти, изпълнявани от НПО, се фокусират върху развитие на приятелски ориентирана към детето среда за интервюиране на децата и обучение на психолози, съдии, полицаи и прокурори как да провеждат такива интервюта. За съжаление, адвокатите въобще не са във фокуса на тези проекти.
 • Докато законодателството залага на професионалното представителство на децата, няма заложени изисквания към квалификацията или специализацията на адвокатите. В действителност, адвокатите, наети да представляват деца, нямат никакво специализирано обучение.
 • Понастоящем (преди изпълнението на проекта), в България не съществува обучителна организация, която да предоставя такова фокусирано обучение. Има сериозен риск от неправилно третиране на съдебни случаи, свързани с деца.
 • Стратегическата цел на проекта е в процес на постигане: Засилване капацитета на адвокатската колегия като неразделна част от обществото на юристите професионалисти, принос към развитието на приятелски настроено към детето правосъдие в България, за да се осигури съответстващо консултиране и представяне на децата в съдебните процедури.
 • Поставен в по-широкия контекст на цялостната реформа на правосъдието за малолетни, проектът дава сигурност,  че най-добрия интерес на детето е по-добре защитен в юридическите процедури и правосъдната система в България е приятелски ориентирана към детето.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Сдружение „Програма за развитие на съдебната система”

http://www.prss-bg.org

Адрес: гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер” № 76 А;

Тел. +359 889 228 423;

E-mail: velislava.delcheva@prss-bg.org

Ръководител проект: Велислава Делчева

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Създаден е Управителен комитет по проекта, който подкрепя проектните дейности за политиките на национално ниво и координира усилията с ключовите действащи лица относно правосъдната реформа за малолетни;
 • Събитие за откриването на проекта, което гарантира постигането на следващия индикатор: най-малко 20 адвокати да бъдат информирани за детската уязвимост при съдебните процедури и ролята на адвокатите в тях;
 • Разработен анализ за статуквото, който е представен на адвокатите по време на всички обучения и събития по проекта;
 • 200 листовки – разпечатани и разпространени между адвокатите;
 • Уеб-сайт на Асоциация „Програма за развитие на съдебната система” с платформа – “www.childsrights.org./extranet” платформа за обучения; http://prss-bg.org/prss3/EN/home
 • Швейцарският партньор проведе две обучения (с два модула) за международните стандарти на правосъдието за малолетни, в които бяха обучени 20 адвокати; партньорите разработиха проект на програма за 5-дневно обучение за I модул и за програма за 5-дневно обучение за II модул.
 • Програмата за първия обучителен модул е одобрена от двамата партньори в началото на м. юли 2014 и обучението беше проведено през м. юли 2014г. Основните теми в първото обучение бяха:
  • Правата на детето, Конвенцията на ООН; нейното прилагане в България
  • Правото на детето да бъде изслушано, най-добрите интереси на детето
  • Основни международни стандарти в правосъдието за малолетни
  • Въздействие на тези стандарти върху българските закони и практики
  • Специфичната ситуация на юристите в България от практична гледна точка
  • Учене чрез интердисциплинарна работа/случаи от практиката; ролеви игри.
 • Програмата за втория обучителен модул е одобрена от двамата партньори в началото на м. октомври 2014 и обучението беше проведено през м. октомври 2014г. Основните теми във второто обучение бяха:
  • Развитие на детето, психологически аспекти
  • Травма и въздействия върху паметта
  • Насилието срещу деца
  • Изслушване на детето в съответствие с неговата възраст и зрялост
  • Чл. 40 от Конвенцията за правата на детето; приложението му в България
  • Теми, свързани с ограничаване свободата на децата
  • Ролята на юриста, специализиран в правата на децата? Кого представлява той?
  • Специфичната ситуация на юристите в България, от гледна точка на практиките, сертифицирани да работят с деца.
  • Учене чрез интердисциплинарна работа/случаи от практиката; ролеви игри.
 • Програмата и обучителните материали имаха за цел да предоставят на обучаемите знания относно мястото и ролята на адвокатите в приятелски ориентирани към детето процедури и да ги предоставят на адвокатските колегии.
 • В допълнение, бяха проведени 3 обучения за местните адвокатски колегии във Враца, Варна и Пловдив и бяха обучени 70 адвокати;
 • 5 адвокати бяха квалифицирани да бъдат обучители и разработиха обучителен курс за приятелски ориентирано към детето правосъдие. Този обучителен курс беше одобрен от Управителния комитет на проекта и беше предоставен на Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев” за неговата постоянна програма.
 • Механизъм за мониторинг на участието на квалифицирани адвокати в случаите, в които са включени деца – разработен и обсъден с местните адвокатски колегии по време на пилотните обучения, проведени във Враца, Варна и Пловдив;
 • Механизмът за мониторинг беше одобрен от Управителния комитет на проекта и представен на Заключителната конференция. По този начин над 50 адвокати бяха своевременно информирани;
 • На 19.07.2014 г. Bulgaria on air TV излъчи 25-минутно предаване по темата, наречено: „Защо няма специализирано правосъдие за децата в България”, което се основава на интервю, дадено от представител на асоциацията относно правата на децата, участващи в съдебни процедури.
 • На 21.07.2014г. вестник „Сега” публикува интервю с проф. Ян Зерматен – директор на Международния институт за правата на детето, Швейцария – който беше в България за първия обучителен модул за адвокати.
 • В деня преди заключителната конференция г-жа Милена Банич, сръбски експерт в правосъдието за малолетни, поканена от асоциация „Програма за развитие на съдебната система” като докладчик на конференцията, даде интервю за в. „Сега”, който стана постоянен партньор по темата за правосъдието за малолетни.
 • Заключителна конференция беше организирана на 31 март 2015г. и беше отразена от значителен брой печатни и електронни медии. Заключителната конференция по проекта се проведе в една от залите на Шератон хотел Балкан, София и в нея взеха участие над 50 участници.
 • Много официални лица участваха в конференцията с встъпителни слова, между тях бяха: г-н Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд (ВКС), г-жа Верджиния Мичева – заместник министър на правосъдието, г-н Константин Пенчев – омбудсман на Република България, г-жа Ева Жечева – председател на Държавната агенция за защита на детето, г-жа Ели Христова – академичен секретар на Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев”, г-н Иван Нейков – представител на Швейцарското междинно звено, както и модераторът на конференцията – Велислава Делчева, представител на асоциация „Програма за развитие на съдебната система” и ръководител на проекта. Г-жа Диляна Гитева – юридически експерт по проекта, представи Анализа на статуквото и препоръките за бъдещи законодателни и административни промени, както и идентифицираните нужди от обучение, разработени по проекта. След нея беше представена презентация за международните стандарти в правосъдието за малолетни от г-жа Милена Банич –юрист и обучител по правата на детето от Сърбия. Други аспекти на изпълнения проект бяха представени от обучители в обученията – г-жа Велислава Дойчинова и г-жа Светозара Петкова. Те представиха ролята на юриста в процедурите, при които са включени деца, както и механизма за мониторинг на участието на квалифицирани юристи в съдебните процедури, при които са включени деца.

След конференцията беше проведена дискусия какво би следвало да се случи след завършването на проекта, а заключителната церемония беше ръководена от г-жа Камелия Николова от Държавната агенция за защита на детето.

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

В областта на детското правосъдие се случиха важни събития на национално и международно равнище в последните години. През м. ноември 2010 Съветът на Европа одобри Насоки за приятелски ориентирано към детето правосъдие. В отговор на тези насоки, през м. август 2011г. българското правителство прие Концепция за държавната политика в областта на детското правосъдие, която беше последвана през 2012 година от разработен План за действие. Тези стратегически документи предлагат развитие на специализирани съдебни състави, които да изслушват случаи, в които са включени деца, както и пакет от законодателни и обучителни мерки. Те бяха разработени по-подробно през есента на 2012 година, когато Министерство на правосъдието обяви одобрението на проект „Задълбочаване на правния и институционален капацитет на съдебната система в областта на правосъдието за малолетни”, в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Независимо, че този проект е добре приета начална стъпка в създаването на приятелски ориентирано към детето правосъдие в България, той е насочен главно към осигуряване на адекватна квалификация на публичните длъжностни лица, пренебрегвайки адвокатите. Като се вземат предвид основателните съмнения на обществото дали правата на децата са напълно спазвани, между които са правото на информация, правото на представяне, на участие и на защита, става очевидно, че на адвокатската колегия трябва спешно да се предоставят мерки, чрез които да се спазват правата на децата. Участието в настоящия проект на Международния институт за правата на детето (IDE) – Швейцария като ключов швейцарски партньор беше възприето като друго средство за осигуряване на синергия със съществуващите политики. Фокусът на проекта – приятелски настроено към децата правосъдие е област, към която Швейцария допринася със значителен опит и ноу-хау, както по отношение на образованието и обучението на професионалистите, така и по отношение на организацията и функционирането на съдебната система. Този капацитет е причината да се разчита на швейцарската експертиза и да се отговори на въпроса защо IDE е желан партньор както от държавата, така и от асоциация „Програма за развитие на съдебната система” като Изпълняваща агенция за настоящия проект. Завършеният проект предлага паралелно усилие за укрепване капацитета на адвокатската колегия, за да може тя да допринесе за развитието на приятелски настроено към детето правосъдие в България. Оттук нататък адвокатите могат адекватно да защитават децата, включени в съдебни процедури. Дейностите по проекта допринасят за създаването на гаранции, че правата на децата в съдебните процедури са по-добре защитени от обучени юристи и това полага основите за бъдеща устойчива и продължаваща специализация на професионалистите юристи в областта на правата на децата и приятелски настроено към детето правосъдие в България.

Международен институт по правата на детето, Сион (Швейцария); Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”