Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

Проектът „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ има за цел осигуряването на екологосъобразното обезвреждане на 4 388 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита в 216 склада за съхранение на територията на цялата страна. Подготовката на проекта е основана на мащабно проучване на съхраняваните на територията на България негодни за употреба пестициди, което включва и набиране на редица ключови данни и извършване на допълнителен анализ. Получените резултати от проведеното предпроектно проучване /ППП/, реализирано през 2013 г. наложиха предприемане на мерки, подходящи за окончателното обезвреждане на инвентаризираните количества негодни пестициди и други препарати за растителна защита. 

Основните цели на проект „Пестициди“ екологосъобразното обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита.

Дейностите включени в проекта са, както следва:

1. Преопаковане на пестициди с изтекъл срок на годност, като целите са:

  • осигуряване на защита на хората и околната среда по време на съхраняването на материалите в съответните складове;
  • създаване на подходящи условия за последващо транспортиране и обезвреждане на пестицидите.

2. Транспортиране на пестицидите с изтекъл срок на годност.

3. Почистване и саниране на складовете.

4. Крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди с изтекъл срок на годност (в съоръжения извън България).

 

Очакваното въздействие:

  • Намаляване на риска за здравето и околната среда на повече от 2 250 000 български граждани.
  • Подобряване на живота на населението в над 100 общини.
  • Над 12‘000 тона силно отровни вечества - излези от употреба пестициди и други препарати за растителна защита – са складирани в различни места в цялата страна. 1 т. ДДТ останали от 70те години на миналият век бъдат обезвредени в рамките на проекта.
  • Окло 5000 тона все още се намират в над 200 помещения и складове в 135 общини и представляват сериозен риск за здравето на хората и оклната среда там.
  • За работа по обезвреждането на силно токсичните химикали се използват специални облекла и оборудване.
  • Намаляване на икономическите и социалните неравенства между България и други европейски страни.

 

Изпълнителна агенция

Ренета Колева

Ръководител на проекта

ПУДООС

България, гр. София, ПК 1000

Ул. Триадица №4

Тел. +359 2940 6251

e-mail: r.georgieva@pudoos.bg

 

Георги Марков

Координатор по проекта

ПУДООС

България, гр. София, ПК 1000

Ул. Триадица №4

Тел. +359 2940 6069

e-mail: g.markov@pudoos.bg

С швейцарска подкрепа България е на път да реши един дългогодишен екологичен проблем, който засяга над два милиона българи. Това е най-мащабният проект на Българо-швейцарската програма за сътрудничество с бюджет близо една трета от цялото швейцарско съфинансиране.

Към началото на месец Март 2019 г. общото количество изнесени и изгорени в чужбина отпадъци е както следва: 12,686 т. УОЗ (течни); 112,302 т.  УОЗ (твърди); 9,105 т. Излезли от употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) - течни; 217,639 т. Излезли от употреба ПРЗ - твърди; 7,214 т. Други опасни отпадъци (течни); 46,484 т. Други опасни отпадъци (твърди). В допълнение към това са преопаковани над 300 т. отпадъци, които са подготвени за транспортиране. Отворени и предадени на изпълнителите са общо 15 склада.