За повече и по-качествени социални услуги

С реализирането на проекта се създадоха условия за предоставяне на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция в град Септември, за което мечтаеха членовете на местния Клуб за психично здраве. В Община Стрелча беше създаден и развит Клуб за психично здраве, който подпомогна социалното включване на хора с психични проблеми. Активисти на клуба бяха обучени как да подобрят клубната дейност и да работят в  неправителствена организация. Направено беше допълнително обзавеждане на Защитено жилище „Човеколюбие” за повишаване на капацитета от 6 на 8 потребители. Подобри се качеството на предоставяне на дейностите на ЦСРИ „Човеколюбие” – Пазарджик, чрез разширяване на материалната база. С изпълнението на проекта бяха разкрити клонове на Сдружение „Човеколюбие” в Стрелча и Септември, което има историческо значение за организацията.

Проектът има за цел повишаване на капацитета на Сдружение „Човеколюбие” за предоставяне на повече и по-качествени социални услуги. С реализирането му организацията подпомогна изпълнението на идеалните си цели - развитие на човешкия потенциал и утвърждаване на психичното здраве като основна ценност за личността и обществото. Популяризирана беше идеята за психично здраве в други населени места и бяха създадени условия хора в трудна житейска ситуация да осмислят живота си и да предприемат положителни промени, подкрепени от професионалисти. Повиши се информираността на населението относно предотвратяването и лечението на психичното заболяване. Създадени бяха условия за подобряване работата на съществуващите социални услуги на Сдружението и развитие на дейност на нови социални услуги в общността. Работихме за по-достоен и пълноценен живот за хората с психични проблеми.  

 

Изпълнителна агенция

Сдружение „Човеколюбие”

Надежда Кузерманова

ул. „Д-р Лонг” 12, град Пазарджик,4400

тел.034/44-48-44; факс: 034/44-48-44; моб. 0878149609

info@chovekolubie.org; www.chovekolubie.org

Създадени бяха условия за извършване на нова социална услуга за гражданите от Община Септември – Център за социална рехабилитация и интеграция. На 7 април 2014 г. местната общност приветства откриването на Център за психично здраве „Човеколюбие”. На 9 септември 2013 г. в Стрелча беше учреден Клуб за психично здраве, който посрещаше нуждите на хора с психични проблеми от местната общност. Те се учиха да се справят с трудни житейски ситуации и намират решения, ползвайки шахматен модел. Проведоха се две обучителни пътувания до Стара Загора и София за обмяна на опит с други организации, предоставящи социални услуги в общността. С изпълнението на проекта беше разширен капацитета на  социалните услуги – ЦСРИ „Човеколюбие” и Защитено жилище „Човеколюбие”. Създадени бяха клонове в Стрелча и Септември.

Община Стрелча – асоцииран партньор

гр. Стрелча 4530
пл. "Дружба" №2
тел: 03532 20 20
факс: 03532 2011
еmail: kmet.strelcha@gmail.com

strelcha11@mail.bg

www.strelchaHYPERLINK "http://www.strelcha.bg/".bg