ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“

България е втората страна в ЕС с най-високо ниво на биологично разнообразие и сред държавите с най-висок процент площи в Натура 2000. Това богато наследство трябва да бъде запазено за природата и хората, а местните общности да подобрят жизнения си стандарт, опазвайки природата по устойчив начин.

Предимство на проекта е използването на модерни методи и модели като схемите за Плащане за екосистемни услуги (ПЕС).

Опазването на биоразнообразието и развитието на селските райони са свързани чрез устойчиви пазарни механизми и засилват общественото участие в територии с висока природна стойност:

 • Осигуряване на средства за ефективно прилагане на съответното законодателство, за да се гарантира устойчивото използване на селските райони;
 • Разработване на модели на устойчиво използване на селските райони чрез увеличаване на доходите на местните общности и бизнеси;
 • Осигуряване на модели за насърчаване на информирана обществена подкрепа за устойчивото развитие на селските райони и ефективно, дългосрочно, устойчиво използване на природните ресурси.

 

Изпълнителна агенция

Консорциум от 5 български и 4 швейцарски НПО и Министерство на земеделието и храните, представлявано от ИАСРЖ. Консорциумът се представлява от Фондация Биоселена.

д-р Столко Апостолов, Координатор на проекта

София, бул. Христо Ботев 48, ет.4

s.apostolov@bioselena.com,

www.bioselena.com

 

 • Подобрено е националното законодателство, свързано с преработка във фермата и директна продажба на храни от животински произход, както и с опазването на природата (11 закона, 4 наредби, 5 мерки от ПРСР и повече от 30 случая са повлияни);
 • 45 фермера са регистрирани за производство и директна продажба на мляко и млечни продукти, мед, яйца http://hranaotbalkana.bg/bg/;
 • Фермерските храни са представени на 16 национални и 20 регионални събития с повече от 900 000 посетители; от 6 юни 2015 г. всяка събота работи фермерски пазар в София (кв. Борово);
 • Два демонстрационни центъра за редки породи и преработка във фермата – в с.Васил Левски, Централна Стара планина (носител на наградата за 2017 на „Големите малки“) и в с. Репляна, Западен Балкан вече посрещат посетители;
 • Създадена е първата публична уеб-базирана информационна система за редки местни породи, с информация за 113161 животни от 33 породи http://breedsbg.net; ДНК лаборатория за доказване на породна принадлежност е изградена в ИАСРЖ;
 • Осем бизнес модела на предприемачи от Балкана са подпомогнати чрез Програмата за подкрепа на природосъобразни бизнеси, а първите данни показват увеличение на приходите с над 20%;
 • Реализирани са 5 финансови инструменти в региона, които ще инвестират 20% от своите доходи в мерки за опазване на биоразнообразието;
 • Разработени са 2 публични и 4 частни схеми за плащания за екосистемни услуги. Тестван е и модел за генериране на средства от услуги, предоставяни от защитените територии;
 • Знанията и капацитета на 500 експерти от администрацията, отговаряща за управлението на защитените територии в България, както и от БАБХ са увеличени – общо от 130 институции, НПО и фирми;
 • Принципите за адаптивно управление на защитените територии са представени пред различни заинтересовани страни и вече се прилагат в България;
 • Студентски лагери „За Балкана“ привличат стотици млади хора. Финансирани са 19 дипломни работи и над 2000 студенти са въвлечени чрез 100 лекции за биоразнообразие в СУ „Св. Кл. Охридски“;
 • Създадена е Детска природна академия „Узана“ - място за образование чрез игри и творчество. Обзаведена е интерпретативна горска пътека, разработени са 10 тематични програми, а стотици деца са вдъхновени от общуването с природата.

Проект „За Балкана и хората“ спечели наградата „Натура 2000“ на Европейската комисия за 2016 г. в категория Социално-икономически ползи. Наградите НАТУРА 2000 се присъждат на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

„Противопоставянето на икономиката срещу околната среда е вече отживелица и тази категория и награденият проект съвсем точно илюстрират това с фокуса върху екосистемните услуги“, каза комисарят по околна среда Кармену Вела във встъпителното си слово на официалната церемония по връчването на наградите на 23 май в Брюксел. „Районът на Балкана е с изключително красива природа, но в същото време там има големи икономически предизвикателства и обезлюдяване на селските райони. „За Балкана и хората“ илюстрира как може да се печелят пари и едновременно с това да се опазва природата“, заяви Джеръми Уейтс, генерален секретар на Европейското бюро за околна среда и член на журито. „Имаше много силна конкуренция в тази категория, но високо оценихме и факта, че се работи за промяна на политиките и се търси възможност за прилагане на модела и в други райони на страната“.

Проектът демонстрира работещ модел за опазване на природата и устойчиво развитие на селските райони, приложим и на национално ниво: преработка във фермата и директни продажби, както и плащания за екосистемни услуги, подкрепа за бизнеси, щадящи природата и др. Резултатите показват на практика, че опазването на природата е печелившо: за самата природа, но и за местните хора, и за бизнеса.

„Най-ключовото в проекта е работата заедно, работата с местните хора, които използват природните ресурси в тези НАТУРА зони и моделите, които приложихме заедно – плащане за екосистемни услуги, подкрепа за фермери и щадящи биоразнообразието бизнеси, директното опазване на хабитати като пасища и ливади и др.“, посочи Веселина Кавръкова – директор на WWF България при получаването на високото отличие.

Церемонията по награждаването може да видите в сайта на Европейската комисия.

 

Външна оценка на проект "За Балкана и хората - Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони".

Коментар от управляващите програмата по външната оценка на проект "За Балкана и хората - Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони".

Партньори

Фондация за биологично земеделие Биоселена, www.bioselena.com,

Тенчо Христов – officegabrovo@bioselena.com;

Асоциация на парковете в България - http://www.bg-parks.net, Тома Белев - toma_belev@abv.bg;

Българска фондация Биоразнообразие - www.bbf.biodiversity.bg, Росен Василев - Rossen.vassilev@biodiversity.bg;

Българско дружество за защита на птиците - www.bspb.org, Нада Тошева -  nada.tosheva@bspb.org;

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция  в животновъдството към МЗХ - http://www.iasrj.eu/,

Изпълнителен директор - Георги Йорданов - sdkrdj@mb.bia-bg.com;

WWF – Дунавско-карпатска програма България - www.wwf.bg, Райна Попова - rpopova@wwfdcp.bg;

Мрежа за обмен и устойчиво развитие - http://www.redd.pro/;

Питър Дамари -  peter.damary@redd.ch.