Усъвършенстване на социалните услугите в общността по ранна интервенция при деца с ментални проблеми

Проектът бе насочен към развиване на социални услуги за деца в малки селища на региона, където няма развити подкрепящи дейности за деца с ментални проблеми /МП/ и родителите им.

Той влючва няколко основни дейности: 

  • Провеждане на информационна кампания и подготвяне на местни екипи, за да помогнат, работейки в мрежа, ранната диагностика, рехабилитация и превенция на изоставянето на деца с МП.
  • Предоставяне на социални услуги от мултидисциплинарен екип-работа в семействата на терен със съдействието обучените специалисти за идентифициране на деца с МП и насочване към рехабилитационна програма в Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/.
  • Работа в мрежа чрез провеждане на родителска група за взаимопомощ, решаване на местни социални проблеми чрез разработване на малки проекти в рамките на водещия, провеждане на регионална практическа конференция, издаване на Наръчник и електронен бюлетин.

Цели:

  • Обща цел на проекта бе да допринесе за създаване на устойчиви условия за предоставяне на социални услуги в общността за деца с ментални проблеми от малките селища на Старозагорска област, насочени към ранна диагностика, рехабилитация и подобряване на социалната интеграция на децата и подкрепа на родителите им.
  • Специфични цели:да се подобри капацитета на ЦСРИ „Алтернатива 55” за предоставяне на качествени социални услуги с реализиране на Програма по ранна интервенция на деца с МП като мобилна услуга в селища от региона, в които няма развити социални услуги за деца; да бъде развита в малките селища гражданска среда от подготвени и мотивирани специалисти и родители, работещи в мрежа за развитието и итегрирането на децата с МП и в процесите на разработване на политики на общинско и областно равнище.

 

Изпълнителна агенция

Гражданско сдружение „Алтернатива 55”- Стара Загора

Анастасия Василева - 0887 72 68 70

www.alternative55.org

  • Създадена и подготвена група от 30 специалисти от малки селища в областта /с неразвити социални услуги/ за работа по подкрепа и социализация на деца с МП /проведено специализирано теоретично и практическо обучение на 30 специалисти по 21 теми /.
  • Разширен териториален обхват на дейността и капацитета на екипа на сдружението за провеждане на мобилни социални услуги- проведени дейности в 12 селища: оценка, социална рехабилитация на 40 деца; консултиране на родителите,  повишен родителския капацитет за грижа в домашна среда към децата с МП.
  • Изградена партньорска мрежа за съвместна работа на НПО, местната общност и власти по ранна диагностика, рехабилитация и социалната интеграция на деца и младежи с ментални проблеми: обучени родители, реализирани малки социални проекти в 3 селища, издаден и популяризиран сборник «Грижа за деца с ментални проблеми и подкрепа на родителите» за родители и специалисти; проведена областна практическа конференция с международно участие, създаден електронен бюлетин.

 

Споделеното от една майка в издадения по проекта Наръчник за родители:

....Не се тревожете от неразбирането и понякога- от неадекватната реакция на хората, когато детето изпадне в криза, запушвайки ушите си и крещейки на пръв поглед без причина; когато това, че страни от другите на детската площадка се тълкува като лошо възпитание и т.н, и т.н. Те просто трябва повече да научат за нашите деца, а и да се притесняват от невежеството си. И помнете- децата ни са прекрасни, уникални и само тяхното добруване има значение!!! Да бъдем силни и да ВЯРВАМЕ!!!

След проведен мониторинг от финансиращото звено бе препоръчано споделяне на проекта като добра практика пред други организации; много висока е и оценката на одитиращата организация «Одит консулт 2004» ООД.

Най-добра оценка за значимостта и актуалността на проекта е представянето му на международна конференция в Молдова  през 2016 г. по темата „Да растем заедно: от регионални инициативи към национални стратегии в ранната детска интервенция“, организирана от Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Проектът на Гражданско сдружение „Алтернатива 55“ е сред селекционираните осем иновативни практики на услуги за ранна детска интервенция (РДИ) след подбор в европейски конкурс. http://easpd.eu/en/content/annual-conference-2016-chisinau-moldova-presentations

На Национален форум на доставчиците на социални услуги ЦСРИ ”Алтернатива” бе отличено с Награда в категория „Социални услуги“ за „Активно партньорство и качество на социалните услуги”. http://naso.bg/2011-10-23-13-04-59#носители-на-националните-годишни-награди-на-насо-за-2016-год

Като партниращи по проекта, макар и не според проектното задание, се включиха Община Казанлък, Община Опан и Община Гурково, където в рамките на този проект бяха подпомогнати, финансирани и реализирани 3 малки проекта,  решаващи местни социални проблеми.