УРОК: Укрепване развитието на организационния капацитет

Основната цел на проекта е разширяване и надграждане на институционалния капацитет на националната мрежа за децата (НМД) и организациите членки, работещи за благосъстоянието на децата, за да бъдат инструмент за ефективно застъпничество и мониторинг на политиките на местно и национално ниво и двигател на реформите за социално включване. В периода на изпълнение на проекта Националната мрежа за децата изготви Бележник 2014 – независима годишна оценка на поетите от държавата ангажименти към българските деца в пет стратегически области на провежданата политика, изготвени са препоръки и е изготвена оценка на въздействието на държавния бюджет върху децата. Проведоха се редица обучения с цел надграждане и развитие на организационния капацитет на повече от 100 представители на неправителствени организации, работещи с и за деца и семейства в България.

Цели:

  • утвърждаване на устойчивото развитие на членовете на НМД, чрез надграждане на капацитета за прозрачно и добро управление, застъпничество, събиране на средства (fundraising) и лобиране на местно ниво, подобряване на публичния образ и работа с медии;
  • разширяване на инструментариума на НМД за осъшествяване на ефективни процеси на мониторинг и оценка на държавните ангажименти към българските деца;
  • развитие на сътрудничество между местни влсти и граждански сектор в областта на социалните услуги за укрепване капацитета на местно ниво.

 

Изпълнителна агенция

Национална мрежа за децата, София

Гр. София,

бул. Витоша 58, ет. 4;

тел: +359 2 4444 380,

е-мейл: office@nmd.bg;

 http://nmd.bg/; www.nmd.bg;

 Ръководител на проекта: Маруся Цветкова

marusia.tsvetkova@nmd.bg; мобилен: 0877 06 26 11

  • Развити иновативни инструменти на НМД и нейните членове за провеждане на ефективен мониторинг и оценка на националните политики за децата и техните семейства;
  • Изготвена независима годишна оценка на поетите от държавата ангажименти към българските деца в пет стратегически области на провежданата политика и изготвени препоръки и изготвена оценка на въздействие на държавния бюджет върху децата и препоръки;
  • Повишен организационен капацитет и знания на общо 140  представители на НПО, чрез обучения;