Телекеър мрежа в подкрепа на хора с увреждания

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Съгласно международно проучване за нуждите от дистанционни услуги (Телекеър), България е една от малкото страни-членки на ЕС без инфраструктура за предоставяне на такива услуги (http://www.ict-ageing.eu/). Следва да се има предвид, че нуждите от Телекеър са обективно по-високипоради демографския профил на населението (17.3% са на възраст над 65 години) и висок процент на хора с увреждания (11%).

 • Проектът има за цел да увеличи капацитета на НПО за работа в мрежа и за иницииране на иновативни услуги в България.
 • Телекеър е дистанционна услуга с техническо оборудване в домовете на потребителите (хора с увреждания, възрастни хора и т.н.), което сигнализира за рискове (влошаване на здравето, падания, напускане на дома и др.) към Център за мониторинг и оттам се предава на близък човек или на професионалист.
 • Услугата постига въздействие и качество когато се предоставя във връзка с други социални и обществени услуги (домашен асистент, здравни услуги, настаняване, подкрепа в кризисни ситуации) и осигурява не само преодоляване на риска за потребителя, но и постоянна подкрепа за потребителя.
 • Телекеър е успешен модел за дистанционна подкрепа от мултидисциплинарен екип и мрежа от доставчици на услуги.

 Приносът на проекта е за:

 • Развитие капацитета на НПО за иницииране на услугата Телекеър в подкрепа на хора с различни увреждания;
 • Разширяване на достъпа и обхвата на домашните услуги;
 • Увеличаване на възможностите за независим живот на хора с увреждания в Столична община;
 • Засилване ролята на НПО като фактор при вземането на решения за социалната политика и практика и продължаване на работата им в координирана мрежа от НПО;
 • Увеличаване капацитета на НПО за предоставяне и умножаване на иновативни IT ориентирани услуги за хора с увреждания.

Ключовите дейности на проекта включват:

 • Проучване на опита в ЕС за предоставяне на Телекеър;
 • Методологична и организационна подготвителна работа за започване на услугата Телекеър;
 • Предоставяне на услугата Телекеър в Столична община чрез работа в мрежа;
 • Обучения на НПО – доставчици на социални услуги;
 • Взаимодействие на НПО с държавната и общинска администрации;
 • Представяне на целите и продуктите по проекта.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Специфични цели: 

1: Изграждане на капацитет на НПО за предоставяне на иновативна Телекеър услуга чрез координирана мрежа на НПО и институции.

2:  Подобряване средата на живот за хора с увреждания – потребители на Телекеър в Столична община.

3:   Създаване на професионална среда за участие на НПО в реформата на социалната политика и практика за хора с увреждания.

4: Представяне ролята на НПО в „развитие отдолу нагоре” като инициатори на законодателни промени и като доставчици на качествени социални услуги.

Стратегическата цел/въздействието на проекта е в процес на постигане:

 • Развитие капацитета на НПО за работа в мрежа за иницииране и предоставяне на иновативната услуга Телекеър за хора с увреждания.
 • Чрез тестване на Телекеър в Столична община е изградена цялостна инфраструктура с техническо оборудване и софтуер за сигнализиране на риск при потребителя. Екипът на Телекеър е обучен и мрежата от НПО е създадена за последващо наблюдение.
 • Проектът въздейства върху качеството на живот на хората с увреждания и върху ролята на НПО в социалната политика.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенцияФондация:

„Институт за социални услуги в общността“

http://www.icss-bg.org

Адрес: 1202 гр. София, ул. „Г. С. Раковски” 61, ет. 3, ап. 8

E-mail: icssbg@gmail.com

Ръководител на проекта: Виолина Ананиева

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • 1 проучване с анализ на предоставянето на Телекеър услуги в ЕС;
 • 50 проучени в интернет документи, насочени към съдържанието на Телекеър, методи, оборудване, профил на потребителите, инструменти за управление и предоставяне на Телекеър;
 • Постигнато взаимодействие с 6 европейски доставчици на Телекеър (във Великобритания, Холандия, Италия и Швеция) с професионален опит при предоставяне на услуга Телекеър и пряка работа с различни типове потребители.
 • 456 посетители, 796 – брой посещения и 4 110 разглеждания на уеб-секцията на проекта: http://telecare.icss-bg.org/
 • Разработване и консултиране на методологията за предоставяне на Телекеър;
 • Формиране на обучен екип за Телекеър; изграждане на мрежа Телекеър от 12 представители на НПО и институции за предоставяне на услугата Телекеър;
 • Създаване на софтуер за предоставяне на Телекеър – от външен изпълнител;
 • Изграждане на Център за мониторинг (част от оборудването на Телекеър е доставено от външен доставчик – 30 базисни устройства, 30 персонални бутона и 1 детектор за легло);
 • Създаване на Стандарт за качество на Телекеър съгласно ISO 9001:2008.
 • Брой потребители на Телекеър – общо 39;
 • Брой на сигналите за тревога/потенциален риск – общо 20;
 • Брой посещения за подкрепа от екипа на Телекеър – общо 161;
 • Брой насочвания към мрежата на Телекеър – общо 24;
 • Брой срещи на мрежата на Телекеър – 5;
 • Брой удовлетворени потребители:
  • Междинна обратна връзка – 28 души (от 29 отговорили);
  • Окончателна обратна връзка – 30 души (от 30 отговорили).
 • На 10.09.2014г. беше проведена среща за работа в мрежа с представители на НПО, Столична община и Националното сдружение на общините и обсъждане възможностите за финансиране на услугата Телекеър от общинския бюджет (15 участници).
 • В периода 13 – 05.2015г. бяха проведени 6 обучения на НПО за предоставяне на Телекеър в страната и за работа в мрежа в подкрепа на хората с увреждания;
 • Участници в обученията – 72 представители на НПО доставчици на социални услуги;
 • Обученията са проведени както следва: 05.2015 (Пловдив), 18.05.2015 (Бургас), 21.05.2015 (Велико Търново), 22.05.2015 (Варна), 27.05.2015 (София), 28.05.2015 (Враца).
 • Интернет форума на НПО работи във връзка с процеса на вземане на решения по социалната политика и практика: (http://tc-forum.icss-bg.org/).
 • Публична кампания и широко разпространени резултати – постер (20 броя), брошура (150 броя) и уеб-секция (http://telecare.icss-bg.org/) – за цялата продължителност на проекта;
 • Заключителна конференция (30 участници) – форумът е проведен на 08.10.2015г. в София. От екипа на проекта са представени презентации за целите, методите, продуктите, необходимите ресурси и конкретните резултати по проекта. Всички участници споделят искреното си мнение, че Телекеър е ефективна, гъвкава и качествена услуга, която следва да се развива с подкрепата на държавата и местните власти и в партньорство с НПО и мрежата на Телекеър.

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Проектът е насочен към нуждите на хората с увреждания и неправителствените организации (НПО) като организации в тяхна подкрепа: 1) необходимост от навременна подкрепа за хора с увреждания за намаляване на риска; 2) необходимост от работа в мрежа на НПО за активно участие в социалната политика и за иницииране на нови социални услуги. В отговор проектът цели да засили капацитета на фондация „Институт за социални услуги в общността” и 80 НПО, работещи в мрежа за иницииране на услугата Телекеър в България, както и да осигури подкрепа на 30 души с увреждания в Столична община чрез тази услуга. Телекеър е дистанционна услуга с техническо оборудване в дома на потребителя, което установява риска и го съобщава на Центъра за мониторинг, чрез който сигналът се предава към професионалист или към близък на потребителя. Методическите и техническите ресурси и продукти (методология на Телекеър, предложения за промени в законодателството, оборудване и софтуер за работа с потребителите) са широко популяризирани чрез публични събития и чрез уеб-секцията на проекта с цел взаимодействие с НПО и институции. Проектът включва дейности за активно взаимодействие между фондация „Институт за социални услуги в общността” и НПО с държавната и общинска администрации за постигане на устойчивост и в частност за: 1) Изследване на възможностите за предоставяне на Телекеър като допълнителна услуга за хора, които използват предимствата на социалното подпомагане или социални услуги; 2) Подготовка на законодателни промени, които да включат Телекеър като услуга в подкрепа на хора с увреждания; 3) Анализ на възможностите за интегриране на Телекеър като услуга, която се предоставя на местно ниво. В допълнение резултатите от проекта са широко разпространени с цел да бъде мотивирана администрацията с подкрепата на НПО за създаване на регулаторни условия за включване на Телекеър в пакета от базисни социални услуги.