Стандарти за качество и инструменти за мониторинг на социалните услуги за хора с увреждания

КРАТКО РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Основният проблем, с който се занимава проектът, е нуждата от подобряване качеството на социалните услуги в общността за хора с увреждания. В него са изследвани уточняването на ролите на трите основни играчи (държавата, доставчиците на социални услуги и клиентите/родителите) в процеса на предоставяне на социални услуги в България и нуждата от адаптирането им към спецификата на страната.  Проектът запълва пропуските между теоретичните абстрактни възгледи за „права на човека” и „качество на живот” и ежедневната практика за предоставяне на социални услуги.

Чрез обединяване усилията на всички заинтересовани страни, проектът реализира информираност и създава общ език за фундаментална интегрирана концепция за качество в трите му измерения = формално, професионално и субективно качество. Амбицията на проекта е постигане на обща визия на всички заинтересовани страни по отношение на индикаторите за оценка на качеството, разработени и въведени в практиката стандарти за качество и инструменти за мониторинг на качеството на социалните услуги на три нива – от гледна точка на потребителите, от гледна точка на доставчиците на социални услуги и от гледна точка на държавните институции.

Ключовите дейности по проекта включват:

 • Осигуряване на информираност по отношение на концепциите за качество и уточняване на трите аспекта на качеството;
 • Стартиране/развитие на интернет дебатен форум (http://www.depasarel.bg/forum/), в който специалисти, доставчици и потребители могат да споделят и обсъждат предизвикателствата и опита си по отношение качеството на живот за хора с увреждания;
 • Реализиране на 3 тематични консултативни фокус групи от специалисти, които да излязат с конкретни предложения и формулировки;
 • Представяне на резултатите от проекта пред всички заинтересовани страни и широката аудитория.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

 1. Осигуряване на информираност, създаване на общ език и фундаментално разбиране между всички заинтересовани страни относно интегралния въпрос за „качеството” и необходимостта от запълване на пропуските между абстрактните възгледи за качеството и практиката за предоставяне на качествени услуги чрез разработване на стандарти и индикатори за качество.
 2. Разработване и въвеждане в практиката на стандарти за качество и практични инструменти за мониторинг и измерване на формално, професионално и субективно качество на социалните услуги за хора с увреждания.
 3. Увеличаване на правата/гласът на хората с увреждания чрез въвеждане на критерии за „качество на живот” и с това увеличаване на тяхната роля в процеса на вземане на решения относно планирането, развитието и предоставянето на социална подкрепа.

Въздействието на проекта се разглежда в следните направления:

 • Разработване и прилагане в практиката на стандарти за качество и индикатори за мониторинг, което се явява важна стъпка в процеса на подобряване на социалната система и прилагане на Цикъл за подобряване като необходим елемент от всяка жизнена обществена система;
 • Прилагане на разработените стандарти за качество в наредбите и в нови проекти, инициативи и инструменти за мониторинг, прилагани от държавните институции;
 • Прилагане на стандартите за качество за развитие на професионализма при предоставяне на социалните услуги като инициатива на общините и частните доставчици на услуги;
 • Прилагане от организациите за защита на човешките права на обективни критерии за защита достойнството и правата на хората с увреждания;
 • Стандартите за качество ще се използват от организации на потребителите на социални услуги и от организации на родителите като основа за развитие на социалната подкрепа в услугите за хора с увреждания.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Фондация „Де Пасарел България“

http://www.depasarel.bg

Адрес: гр. София, ул. “Рачо Димчев” № 4, партер;

Тел.: 02/4652263;

E-mail: depasarel@depasarel.bg

Ръководител на проекта: Миряна Мламин-Сирийски

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Конференция/кръгла маса на тема „Качеството на социалните услуги – формалност, реалност или стремеж” – организирана на 15.10.2013г. с повече от 72 участници от различни заинтересовани страни, включително представители на медиите;
 • Създадени 3 консултативни фокус групи: 1) консултативна фокус група с представители на потребителите на социални услуги – поканени 14 представители; 2) консултативна фокус група с представители на държавни институции и общини – поканени 13 представители и 3) консултативна фокус група с представители на доставчиците на социални услуги – поканени 19 представители;
 • Организирана серия от 3 срещи за всяка консултативна фокус група с общо 76 участници;
 • Създаден интернет дебатен форум и публикувани серия от въпроси в него;
 • Публикации по въпроса са включени във Facebook – 11 публикации до 2 664 души;
 • Проведени 2 обучения „Самооценка и развитие на качеството в социалните услуги” – проведени за доставчиците на социални услуги с 26 участници;
 • Разработена методология за самооценка по отношение на качеството за доставчиците на социални услуги, която подпомага прилагането в практиката на разработените критерии за качество;
 • Публикувана е книга „Отвъд стандартите. Интегриран модел за мониторинг на качеството на социалните услуги”, която включва общо описание на концепцията; карта на принципите и критериите за качество; процес на мониторинг и самооценка; комплект от 3 инструмента за измерване на трите нива на качеството, състоящ се от въпросници с индикатори и въпроси;
 • Активно участие на 10 души с интелектуални увреждания и психиатрични проблеми в разработването на стандартите за качество и в дискусиите на двете кръгли маси като говорители относно качеството на живот;
 • Разработената концепция за качеството е представена пред 63 представители на всички заинтересовани страни по време на втората кръгла маса (18.12.2014). В нея взеха участие представители на съответните държавни институции, много общини и доставчици на социални услуги, представители на НПО и потребители на социални услуги.

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

В рамките на проекта се изследват аспектите на качеството на социалните услуги на три нива – от гледна точка на потребителите, от гледна точка на доставчиците на социални услуги и от гледна точка на държавните институции. Дейностите, които бяха изпълнени по проекта, включват провеждане на конференция на тема „Качеството на социалните услуги – формалност, реалност или стремеж” и реализиране на 3 консултативни групи от специалисти, които заседаваха по 3 пъти, за да излязат с конкретни предложения и формулировки. В рамките и за целите на проекта стартира интернет дебатен форум (http://www.depasarel.bg/forum/), в който специалисти, доставчици и потребители, както и широката аудитория, могат да споделят и обсъждат предизвикателствата и опита си по отношение качеството на живот на хора с увреждания. Изпълнението на проекта улеснява процеса на правене на политика като интерактивна дейност между всички заинтересовани страни и е мощен инструмент за увеличаване въздействието на организациите на гражданското общество, застъпничеството и капацитета за мрежуване. Проектът е в съответствие с инициативите, свързани с детската деинституционализация и създаването на нови услуги, базирани на общността, както и с прилагането на ратифицираната Конвенция на ООН за човешките права на хора с увреждания. Разработените стандарти за качество ще допълнят инициативата на Министерство на труда и социалната политика за създаване на механизъм за мониторинг на предоставянето на социални услуги с текущ фокус продуктивността на услугите. С изпълнението на проекта се очаква постигането на следните стратегически цели: 1) Стандарти за по-добър живот на хора с увреждания чрез осигуряване на качество на подкрепата, предоставяна от системата за социални услуги; 2) Осигурени предварителни условия за жизнена и зряла система за предоставяне на социални услуги чрез прецизиране и разделяне на ролите и отговорностите на заинтересованите страни; 3) Овластяване на доставчиците и потребителите на социални услуги за активно участие в развитието на системата за социални услуги.