Солидарна мрежа на вкусните образователни био-градинки в България

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

„Вкусната образователна био-градинка“ е инициатива в областта на началното и предучилищно образование, чието начало е поставено през 2011 г. от Фондация „ЗАЕДНО“. В периода 2013÷2014 г.инициативата бе разширена и доразвита в рамките на проект “Солидарна мрежа на вкусните образователни био-градинки в България”, със солидарни акции за изграждането на нови градинки в различни краища на страната, интерактивни семинари за учители, педагози, родители и граждански групи, проявяващи интерес съм темата, представяне на Пермакултурата с нейните етики, принципи и техники за устойчив начин на живот, и подкрепяне формирането на общност, споделяща ресурси, информация и опит в създаването на образователни био-градинки за деца.

Следните ключови дейности бяха реализирани в рамките на проекта:

Дейност 1 – Организиране на 5 мотивационни и обучителни семинари за лица и институции, проявяващи интерес към инициативата „вкусна образователна био-градинка“.

Дейност 2 – Създаване на 5 нови вкусни образователни био-градинки на територията на 5 общински детски градини в различни части на страната.

Дейност 3 – Организиране на 4 виртуални кампании на основата на 12-те етични принципи на Пермакултурния дизайн.

Дейност 4 – Създаване на интернет платформа за споделяне на ресурси и опит в областта на вкусните образователни био-градинки – http://gradinka.zaedno.net/.

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

 • Да насърчи създаването на вкусни образователни био-градинки с участието на местните общности в цялата страна.
 • Да изгради капацитет в общността за споделяне на ресурси и опит в областта на вкусните образователни био-градинки.
 • Да представи нов подход за опазване на природните ресурси и обучение на основата на 12-те етични принципи на Пермакултурния дизайн и био-динамичното земеделие.

Въздействието на проекта е свързано с разпространение на инициативата „вкусна образователна био-градинка“ – както чрез създаване на нови градинки, така и чрез изграждането на общност от поддръжници на идеята, допринасящи за нейното развитие.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Фондация ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие

Адрес: гр. София, кв. Лозенец, ул. “Люботрън” № 96

Тел.: +359 896 86 06 40

E-mail: zaedno.net@gmail.com

Websites: http://www.zaedno.net/http://gradinka.zaedno.net/

Ръководител на проекта: Елена Анастасова

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Общ брой на участвалите в проекта: 26 026, в т.ч. преки и online участници. Брой на пряко участвалите в дейностите: 3 837.
 • Значителен интерес от страна на детски градини за участие в конкурса за получаване на финансова подкрепа за изграждане на вкусна образователна био-градинка: проявен интерес от 98 общински детски градини от 69 населени места; подадени пълни кандидатури от 59 от тях.
 • Изградени 5 нови вкусни образователни био-градинки в 5 общински детски градини в 5 населени места в различни региони на България (ОДЗ 2 “Звездица-Зорница”, гр. Бургас; ОДЗ 13 “Детска радост”, гр. Варна; ЦДГ 15 “Незабравка”, гр. Видин; ЦДГ “Таня Савичева”, гр. Пловдив; ОДЗ “Елица”, гр. Сливен), с участието на 1 651 деца, родители и учители.
 • Предоставени обучителни материали и методологическа подкрепа за провеждане на пълен набор от уроци и интерактивни занимания с деца, родители, учители и съмишленици от местната общност в подкрепените детски градини (изграден местен капацитет).
 • 5 еднодневни обучителни семинара за индивидуални участници и институции, заинтересовани от инициативата „Вкусна образователна био-градинка“, организирани и проведени в 5 региона на страната (Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново и Видин). Общ брой на участниците в семинарите: 289.
 • Изградени най-малко още 5 нови вкусни образователни био-градинки (в населените места Варна, Балчик, Згориград, Златарица и София) и над 90 зелени инициативи реализирани в цялата страна без финансова подкрепа от проекта, но вдъхновени от обучителните семинари, експертни консултации и материали, предоставени в рамките на проекта.
 • Разработена интернет платформа (http://gradinka.zaedno.net/) за свободен достъп до огромно разнообразие от информационни и обучителни ресурси, свързани с инициативата „Вкусна образователна био-градинка“, Пермакултурния дизайн и био-динамичното земеделие, служеща като инструмент за прогресивно развитие и устойчивост на национална мрежа от вкусни образователни био-градинки. Нарастващ брой потребители в платформата в периода на изпълнение на проекта. Средномесечен брой на потребителите – 1000.
 • Пълен комплект обучителни материали, вкл. електронен наръчник от 100 страници и работна тетрадка с 40 страници, разработени в рамките на проекта, предоставени за ползване на подкрепените детски градини и достъпни в електронен формат на интернет платформата.
 • Разработени и разпространени 12 месечни електронни бюлетина и 450 потребители, абонирани за получаването на електронен бюлетин.
 • Реализирани 4 виртуални кампании с 9 816 участници (индивидуални участници и училищни отбори). 90 отбора активно участвали в реализирането на екологични инициативи, и наградени 100 от най-активните участници.
 • Публикувани ресурси, идеи, уроци в интернет платформата – над 200 за целия период на изпълнение на проекта.
 • Обогатена агро-екологична култура на учителите, работещи с деца във вкусните образователни био-градинки.
 • Придобити знания в областта на Пермакултурния дизайн и био-динамичното земеделие.
 • Насърчено гражданско участие в създаването на вкусни образователни био-градинки и в лобирането за тяхното официално включване в образователната система.
 • Информационна брошура, издадена в 1000 екземпляра.

Допълнителна информация и ресурси са достъпни в интернет платформата на проекта на адрес http://gradinka.zaedno.net/

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Изпълняващата агенция – Фондация „ЗАЕДНО“, разглежда ефекта от проекта в две основни направления, напълно съответстващи на целите на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. От една страна, проектът допринася за опазването на околната среда, осъществявайки две важни стъпки в посока устойчиво развитие: разпространение на отличната практика на вкусна образователна био-градинка за екологично обучение на деца и представяне за първи път на български език на етичната система на Пермакултурата – една нова за България система от принципи и практики за устойчив начин на живот, която може да бъде лесно усвоена и прилагана в ежедневната човешка дейност с цел подобряване на условията за живот и съхранение на природните ресурси в полза на идните поколения.   От друга страна, проектът допринася за укрепване и развитие на капацитета на Изпълняващата агенция за изпълнение на мисията й чрез предоставяне на качествени услуги, изграждане на мрежи, комуникиране на гражданите и мобилизиране на гражданска подкрепа. Проектът спомага и за изграждане на капацитет в местата на изпълнение на дейностите с въвличането на значителен брой участници в създаването на вкусни образователни био-градинки – не само деца, но и широк кръг от ентусиазирани поддръжници на инициативата – родители, учители, граждански групи и специалисти, впечатлени от атрактивното упражнение по биологично земеделие и философията на Пермакултурата.