Създаване на Ресурсен център за социални услуги за деца и семейства в Област Разград

КРАТКО РЕЗЮМЕ

В последните години, във връзка с реформите, свързани с грижата за децата, де-институционализацията и развитието на алтернативни услуги за общността в цялата страна и в частност в Разград, бяха създадени доста нови социални услуги за деца и семейства. Подготовката на Регионални стратегии за развитие на социалните услуги допринася към планиране и разпространение на тези услуги дори в малките градове и села. Основната трудност и препятствие при реализацията на целите и дейностите по такива стратегии е липсата на добре обучени и опитни специалисти за развитие и подобряване качеството на голяма част от настоящите и бъдещите социални услуги в региона. Процесът на де-институционализация и създаването на нови алтернативни услуги за деца, лишени от родителски грижи изисква нов тип специалисти, които могат да предоставят услуги в семейна среда. В допълнение, работата в различните услуги за деца – Центрове за обществена подкрепа, рехабилитационни центрове, семейни центрове, специализирани институции, приемни семейства, персонални и социални асистенти, изисква различни, специфични умения и обучения, които висшите учебни заведения не могат да предоставят.

 •  Една от основните цели на стратегическото планиране е подобряване на компетенциите на заетите специалисти в област Разград чрез създаване на Ресурсен център, който да предоставя обучения, методическа подкрепа, супервизия, помощ при подготовката на процедури и други подходящи дейности;
 • Създаване на Регионален ресурсен център, оказващ професионална подкрепа на екипите, предоставящи социални услуги за деца и семейства в област Разград; центърът ще взема участие във формирането на местни политики в сферата на социалните услуги за деца и семейства;
 • Екипът на асоциацията ще бъде способен да предоставя обучения и супервизии;
 • Организиране на кръгли маси във всички общини от област Разград за обсъждане начините за подобряване на социалните услуги;
 • Екипът на проекта ще проведе обследване между доставчиците на социални услуги за нуждите на екипите от подобряване на квалификацията;
 • Подготовка на програми за обучения с цел подобряване качеството на социалните услуги;
 • Обучения за заетите в социалната сфера и обучения за специалистите, работещи в структурите на местните власти и неправителствените организации;
 • Засилване ролята на Ресурсния център като обучителна организация в сферата на социалните услуги в област Разград;
 • Развитие на професионална експертиза в социалната сфера на местно ниво, тъй като Центърът ще продължава да предоставя обучения и супервизии.

Ресурсният център за увеличаване капацитета на екипите, предоставящи социални услуги за деца и семейства се създава, за да изпълни целите от приоритетна ос 4: Развитие на човешките ресурси в област Разград за периода 2011-2015 година. Капацитетът на специалистите, работещи с деца и семейства на територията на област Разград ще бъде взет предвид в ролята му на местен ресурс, значим фактор в разработването на Общинските планове за развитие на социалните услуги за деца и семейства за настоящия програмен период 2014-2020 за Структурните фондове на Европейския съюз.

Ключовите дейности на проекта включват:

 • Провеждане на обследване за нуждата от обучения и квалификация сред всички доставчици на социални услуги в област Разград;
 • Дискусии на кръгли маси в седем общини от област Разград;
 • Обучение за специалистите от асоциацията;
 • Разработване на методи за обучения и програми за супервизии в Регионален ресурсен център и разработване на модел на документации за обществени поръчки за социални услуги от общините;
 • Обучения и супервизии на екипите, предоставящи социални услуги;
 • Обучения за засилване на капацитета на местно ниво и за правене на политики при предоставяне на социални услуги в общността.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

 • Откриване на Ресурсен център за социални услуги за деца и семейства в област Разград;
 • Развиване капацитета на асоциацията като обучителна организация;
 • Засилване знанията и уменията на заетите в социалната сфера в област Разград;
 • Засилване капацитета на общините да договарят социални услуги;
 • Активизиране на НПО да управляват социални услуги.

Стратегическата цел на проекта (въздействие) е в процес на постигане:

Подобряване качеството на социалните услуги за деца и семейства в област Разград чрез:

 • Подобряване качеството на социалните ресурси за деца и семейства в област Разград чрез откриване на Регионален ресурсен център за обучения и
 • Засилване капацитета на организациите и институциите, работещи в социалната сфера.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Сдружение с нестопанска цел „Женска алтернатива за независимост, етническа толерантност и асоцииране” - ЖАНЕТА

http://www.janeta.bg

Адрес: гр. Разград; бул. “България“ №4

Ръководител на проекта: Грациела Ранкова

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Създаден е Ресурсен център за социални услуги за деца и семейства в област Разград – ресурсен център на НПО „ЖАНЕТА” за провеждане на обучения за специалисти, работещи в сферата на социалните услуги; http://janeta.bg/news/sdrujenie-janeta-s-resursen-centyr-za-socialni-uslugi;
 • Извършен е анализ на базата на обследване за нуждите от подобряване квалификацията на екипите, заети в социалната сфера – 13 центъра в област Разград, само 2 от тях не търсят обучения; анализът подчертава, че социалната сфера се нуждае от непрекъснато актуализиране на знанията и компетенциите на персонала поради промени в социално-демографските характеристики на населението, интензивен процес на миграция и промяна в нуждите на целевите групи;
 • Събрани, обобщени и анализирани са 13 мнения на специалистите, работещи с деца и семейства относно пропуски в знанията и уменията;
 • Разработени са програми и методи за отделни обучения; разработен е пакет от документи за планиране, провеждане и отчитане на супервизии; подготвени са шест типа методологии:
  • Методология за организиране и управление на социалните услуги за деца и семейства;
  • Методология за провеждане на обучение за оценка на риска при социалните услуги;
  • Методология за ефективна екипна работа и мотивация на специалистите, заети в социалните услуги;
  • Методология за провеждане на обучения за възрастни;
  • Методология за провеждане на супервизии на специалистите, заети в социалните услуги;
  • Методология за обучения на НПО за приложение и управление на социалните услуги, предлагани за изпълнение от общините.
 • Обучени за обучители са 10 квалифицирани специалисти на асоциацията при провеждане на обучения, супервизии и методическа подкрепа за колегите, заети в социалната сфера; проведени са 32 дни/(256 часа) обучения за обучителите с получаване на сертификати; включени са следните модули:
  • Организация и управление на социални услуги за деца и семейства – 32 часа;
  • Оценка на риска при социалните услуги – 16 часа;
  • Работа в екип и мотивация – 16 часа;
  • Обучение на обучители – 96 часа;
  • Обучения за супервайзори в работа по случаи – 96 часа;
 • http://janeta.bg/news/provedeno-obuchenie-na-ekipa-na-centyr-za-obshtestvena-podkrepa;
 • Проведени са дискусии на 7 кръгли маси във всички общини от област Разград; брой участници:
  • Община Лозница – 10 участници;
  • Община Цар Калоян – 15 участници;
  • Община Исперих – 20 участници;
  • Община Завет – 10 участници;
  • Община Кубрат – 9 участници;
  • Община Самуил – 30 участници;
  • Община Разград – 19 участници.
 • http://janeta.bg/news/v-razgrad-se-provede-poslednata-ot-poredicata-krygli-masi-za-syzdavaneto-na-regionalen-resursen-centyr-kym-sdrujenie-janeta;
 • Подготвен е стандартен модел документация за общините за провеждане на обществени поръчки за социални услуги;
 • Издадени информационни брошури – 1000; календари – 200; химикалки – 200; бележници – 200;
 • Проведени са 12 двудневни обучения: по едно за всяка социална услуга за деца и семейства в областта;
 • Проведени са 24 супервизии – по две за всяка социална услуга. Три от тези услуги са в община Разград, девет – в другите общини;
 • Проведени са 3 двудневни обучения: обучени са 76 общински съветници и служители в общински администрации;
 • Проведено е 1 двудневно обучение: обучени представители на 8 НПО.
 • Общ брой на хората, заети в социалната сфера и преминали обучения – 149.

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Регионалният ресурсен център за подкрепа на специалистите, заети в социалните услуги за деца и семейства е предвиден да стане съвместно звено за специалисти и обучители. Център като този, създаден от НПО „ЖАНЕТА” – Разград, преди всичко има за цел да подкрепя развитието на други НПО от област Разград по отношение възможността за развитие на социални услуги, да действа в партньорство с местните власти, да бъде конкурентно способен и също така да подкрепя специалистите от съществуващите и от новите социални услуги в различни посоки: като изследва техните нужди от квалификация, търси съдействие за квалифициран персонал, осигурява информация за възможностите от обучения, провежда обучения и супервизии и оказва методическа подкрепа. За тази цел екипът на асоциацията предвижда да използва своя човешки капитал, да кани обучители от страната, като взема предвид нуждите от обучения за доставчиците на социални услуги. Създаването на Регионален ресурсен център за увеличаване капацитета на екипите, осигуряващи социални услуги за деца и семейства не беше възможно да постигне стратегическите си цели без първоначалната подкрепа на Областна администрация – Разград, Регионалния офис на „Социални дейности” – Разград, отделите „Защита на детето” в Разград, Исперих, Самуил, Кубрат, местните власти, представени от седемте общини в област Разград: общините Разград, Исперих, Лозница, Цар Калоян, Завет, Кубрат и Самуил. Освен подкрепата за специалистите и мрежуването, проектът укрепва и утвърждава партньорството между общините и между специалистите от различни дисциплини. Устойчивостта на Регионален ресурсен център – Разград е гарантирано чрез значимостта на обученията, които се провеждат за екипите от специалисти, работещи в сферата на социалните услуги за деца и семейства. Важността на такава услуга като Регионалния ресурсен център е не само необходимостта от създаването на такъв център, но и подобряване познанията и квалификацията на специалистите, които могат да научат как да станат доставчици на социални услуги за деца и семейства, как да управляват ефективно и ефикасно социалната услуга при условие на най-добро включване на местните ресурси. Проектът разширява и засилва сътрудничеството с кметове на общини, с директори на специализираните институции за деца, с експерти и специалисти в сферата на социалните дейности, както и с граждани, заинтересовани от реформирането на социалните институции за деца и решаването на проблемите на децата и семействата.