Развитие на нови социални услуги в мрежата на Каритас в Северна България

Проектът, реализиран по Българо-швейцарска програма за сътрудничество чрез Фонд за реформи на гражданското общество, цели да превърне съществуващите местни инициативи в населените места – селата Малчика и Ореш и градовете Белене и Враца в социални услуги за деца и младежи в риск, които да се реализират в съответствие с нормативната уредба на Р. България. Осъществяването на проекта доразвива политиката на Каритас Русе да оказва подкрепа на деца в риск с фокус малки населени места, където липсват достатъчно обучени специалисти и защитени пространства, в които децата да изразяват свободно собствената си идентичност и да получават социална подкрепа. Проектът цели да възбуди местните общности в тези малки населени места, където липсват социални услуги и третият сектор отсъства, да се ангажират по-активно с децата в риск, а наетите специалисти и доброволците да бъдат обучени и да придобият опит от аналогични специалисти от големите градове и от работещи социални услуги.

Чрез реализирането на проекта Каритас Русе насочи усилия за надграждане капацитета си като лицензиран доставчик на социални услуги за деца и младежи чрез разширяване обхвата на дейността си. Конкретната ни цел бе разкриване на четири социални услуги за деца в риск, съответно Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск в населените места с. Малчика, с. Ореш /капацитет 30 места/, Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания гр. Белене /капацитет 30 места/ и Център за социална рехабилитация за деца и младежи с емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение в гр. Враца /капацитет 20 места/. Важно условие бе разкритите соцални услуги да бъдат съобразени с потребностите на децата и техните семейства в съответното населено място. В дългосрочен план екипът, работещ по реализирането на дейностите по проекта, си постави цели, насочени към подпомагане на физическото, психическото и интелектуалното развитие на децата; поощряване на отглеждането им в семейството и превенция на изоставането им в социални институции; постигане на възможно най-добра социална интеграция и формиране на хуманно и толерантно отношение на обществото към децата с проблеми в развитието.

След три години усилия от страна на екипа по управление на проекта постигнахме следните резултати:

 • Разкрихме четири лицензирани социални услуги за деца и младежи;
 • Разработихме процедура за подбор на персонала и сформирахме екипи от специалисти за четирите социални услуги;
 • Осигурихме материална база – оборудвахме и обзаведохме социални услуги, съобразени с потребностите и спецификите на целевите групи;
 • Проведохме четири въвеждащи и четири надграждащи обучения на екипите по места, с цел повишаване качеството на работа в социалните услуги.
 • Реализирахме над 50 работни срещи с представители на местната власт, специалисти и институции в идентифицираните населени места. Срещите се осъществиха с цел популяризиране на социалните услуги и постигане тяхната устойчивост.
 • Проведохме две Кръгли маси в гр. Враца и гр. Белене, на които обсъдихме актуални проблеми на децата с увреждания и децата с девиантно поведение. В Кръглите маси взеха участие всички институции, имащи отношение към работата с деца;
 • Проведохме пет супервизии на екипите от социалните услуги.
 • Популяризирахме услугите чрез публикации в медиите и интернет пространството, флаери и брошури.
 • Проведохме две годишни срещи на екипите от социалните услуги за обмяна на опит и споделяне на добри практики.
 • Организирахме Заключителна среща на екипите по проекта в гр. Русе, с участието на представители на местни институции.
 • В рамките на проекта удовлетворихме потребностите на над сто деца и младежи в риск.

Радостни сме от факта, че три от услугите продължават своята дейност, съответно Центровете за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск ще бъдат финансирани чрез друга проектна дейност, а Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания в гр. Белене от януари 2017 г. ще бъде държавно делегирана дейност.

„В края на проекта отчитаме, че работата на екипите от четирите социални услуги успя да реализира основната морална цел, която си поставихме в началото на проекта, а именно – децата да усетят какво е милосърдие, добронамереност, съчувствие, грижовност, уважение, внимание, доверие, проницателност, точност и отговорност, каквато е всъщност и мисията на Русенска католическа организация „Каритас”.”

/Т. Герганова - експерт по проекта/

“Аз съм живял много трудно, не съм имал добър пример. Откакто съм тук, усещам добрината около мен!”

/потребител на Център за деца в риск, с. Малчика/

 

Изпълнителна агенция

Русенска католическа организация „Каритас”

Проектен мениджър: Стефан Марков – изпълнителен директор

Русе 7002, ул. "Алеи Възраждане" 7а 
Телефон за връзка: 082/500 061

Email:s.markov@caritas-ruse.bg

office@caritas-ruse.bg