Промяна чрез участие

Проект „Промяна чрез участие“ допринесе за развитието на капацитета и повишаване мотивацията на структурите на гражданското общество за осигуряване на по-качествени, ефективни и достъпни социални услуги за деца от рискови групи, живеещи на територията на петте общини на област Търговище. В процеса на неговата реализация приложихме на практика иновативния за страната ни семейно-ориентиран подход за Ранна интервенция в грижата за деца с увреждания. За работа по този модел бяха обучени от екип на Фондация „Карин дом“ Варна и преминаха едноседмично стажуване в Клуба на НСО представители на 5 НПО, които след това  приложиха модела в петте общини на област Търговище.

Проектът ни изпълни следните конкретни цели:

 1. Подобряване качеството и обхвата на социалните услуги, предоставяни от Клуба на нестопанските организации, насочени към уязвими целеви групи, и по конкретно, на деца с вродени заболявания;
 2. Изграждане на капацитет за работа в сферата на социалните услуги за деца на структури на гражданското общество, работещи на територията на петте общини в област Търговище;
 3. Повишаване ефективността на гражданското участие в процесите на разработване и прилагане на политики в социалната сфера на общинско, областно и регионално ниво. Създаване на механизъм за ефективно взаимодействие и съвместни инициативи между структурите на гражданското общество на територията на областта;
 4. Осигуряване на устойчивост и перспектива в развитието на Клуба на нестопанските организации и на неговите членове чрез повишаване капацитета на организацията.

 

Изпълнителна агенция

Сдружение „Клуб на нестопанските организации“ /Клуб на НСО/

Невена Маджарова

Търговище, ул. „30 януари“ № 1

www.clubngo.org

 • Бяха създадени 3 нови НПО, а общия брой на членовете на Клуба нарасна с още 5 организации; Дейността на НПО беше широко популяризирана чрез брошури, филм, срещи;
 • Проведохме 18 дискусии с над 500 участници в тях;
 • Осигурихме достъп до социални услуги на деца и семейства от по-малките населени места, в резултат на което се увеличи  с 20 %  броя на децата, ползващи социални услуги в общността;
 • Общо 51 деца с увреждане и техните семейства получиха подкрепа от 7 членен мултидисциплинарен екип;
 • Нови 5 НПО от региона изградиха капацитет за работа в областта на социалните услуги за деца;
 • Повишен беше броят на представителите на НПО, включени в обществените съвети и комисии към общините и на областно ниво;
 • Изработен бе Стратегически план на водещата организация за следващите 5 години;
 • Актуализиран бе сайта на Клуба, като информацията в него вече е и на английски език;

Проект „Промяна чрез участие“ допринесе за развитието на капацитета на организациите на гражданското общество за работа в социалната сфера! Капацитет, който ще им позволи, от една страна да предоставят качествени социални услуги, а от друга – да влияят сериозно на политиките в социалната сфера, вкл. и по отношение на делегирането на дейности на НПО.

Формален партньор по проекта не е привлечен, тъй като в него участваха пряко 6 НПО, членове на Клуба на НСО. Активно участие като неформален партньор имаше и Фондация „Карин дом” Варна, чийто иновативен модел за Ранна интервенция  ползвахме и в нашия проект.