Програма за подкрепа на фамилното действие

КРАТКО РЕЗЮМЕ

 • Добре известно е, че Северозападна България е най-бедния регион на Европейския съюз. Например, област Видин допринася само с 1,4% към брутния вътрешен продукт на страната. Официалното ниво на безработица в областта е 22,51%, това е най-обезлюдената територия в България с най-висока миграция. Негативното развитие в региона въздейства върху всички аспекти на местния живот и подпомага социалното изключване и маргинализация на част от местната общност.
 • Това са маргинализирани и социално изключени хора, които са необразовани и безработни, често самотни майки с много деца. Обикновено децата им са оставени при много лоши материални условия (без електричество, вода и отопление) и намират храната си в кофите за боклук. Описаната ситуация обяснява защо родителите продължават да карат децата си да работят на улицата, да им помагат в работата или да бъдат детегледачки на по-малките си братя и сестри. В резултат децата са не само жертви на експлоатация, но им е забранено и да посещават училище.
 • На практика, за тези родители няма подходящи работни места (ако въобще има), не само поради нивото им на образованост и липса на квалификация, липса на социални умения и лоши прояви, но също и от техния начин на живот. Голяма част от тях не са подготвени да работят на пълно работно време, 5 дни в седмицата. В същото време има нужда от работни ръце в общността, които могат да са полезни, но няма механизъм, по който тази информация да достигне до целевата група;
 • Последно, но не най-маловажно, е пасивността на тази група, която не е в състояние да предприеме действия за промяна на ситуацията.
 • Ето защо Свободен младежки център, Видин решава да създаде нова програма за работа със семействата на децата от улицата – платформа за подкрепа на родителите, на базата на нов холистичен, гъвкав и активен подход, като се има предвид ситуацията в най-бедния регион на ЕС и спецификата на целевата група.
 • Програмата/услугата включва:
  • Изследване на целевата група и създаване на база данни от случаи;
  • Събиране на едно място на информация от всички възможни достъпни източници, която може да подобри ситуацията на групата;
  • Създаване на информация за възможности за работа, посредническа услуга за тази специфична група;
  • Съдействие за активна промяна на статуса на целевата група.
 • За да се постигне всичко това, допълнително е обучен екип от местни специалисти и наличните местни ресурси са консолидираниРезултатите и научените от проекта уроци са разпространени сред професионалната общност чрез мрежата от доставчици на социални услуги в района около българо-сръбската граница (около 180 структури, публични и частни), която Свободен младежки център, Видин създаде през 2011 г.

Ключовите дейности на проекта включват:

 • Създаване и работа на Експертен съвет;
 • Карта на съществуващата подкрепа за родители;
 • Изследване на първата целева група;  
 • Обучение на експерти;
 • Развитие на средство за подпомагане намирането на работа; медиация и услуга за подкрепа;
 • Провеждане на заключителен форум

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Специфични цели:

 • Създаване, тестване и разпространение на холистична, гъвкава и устойчива програма за активна подкрепа на семействата на децата от улицата на базата на подхода „Управление на случай” и директна работа в общността;
 • Развитие на капацитета на неправителствения сектор като доставчик на социални услуги за трудни целеви групи и създаване на култура за сътрудничество между професионалисти и институции (публични и частни).

Стратегическа цел:

Развитие на капацитета на неправителствените организации (НПО) за подкрепа на семействата на децата от улицата с цел да се подобри качеството на живота им и по този начин да се предотврати експлоатацията на детския труд.

Проектът има за цел да развие капацитета на НПО за подкрепа на семействата на децата от улицата за положителни действия за подобряване качеството на живота им и по този начин да се предотврати експлоатацията на детския труд. Това е постигнато чрез:

 • Консолидация на местните експерти и институционален капацитет на Експертен съвет;
 • Създаване на карта на съществуващите ресурси за подкрепа на родителите/семействата в риск (първа целева група на проекта);
 • Изследване и оценка на нуждите на семействата;
 • Създаване на нова структура за трудова медиация, предвидена за тази специфична група;
 • Развитие на програма за активна подкрепа на родителите на базата на техните нужди, съществуващите ресурси и допълнителни услуги; тестване на програмата за 10 месеца.
 • Оценката на модела е направена по време на заключителния форум заедно с представителите на социалните НПО (втора целева група на проекта), членовете на мрежата от доставчици на социални услуги в граничния район България – Сърбия. Те също имат достъп до печатните материали (Сборник с материали) по проекта и за обучителни нужди, заедно с екипа на проекта.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Свободен младежки център

http://www.fyc-vidin.org

Адрес: 3700 гр. Видин, ул. “Акад. Ст. Младено” №11

Тел.: +359 94 601 983

E-mail: info@fyc-vidin.org

Ръководител на проекта: Николай Цолов

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Експертен съвет – координационна структура за подкрепа и работа с високо-рискови семейства в местната общност е създадена на 26.09.2013г.; брой срещи на експертния съвет – 4; участници – 8;
 • Разработен е Доклад за наличните услуги за такива семейства във Видин с анализ относно съществуващи пропуски или липса на координация;
 • Създадена е база данни на 30 семейства с деца на улицата с пълна информация и детайлна оценка на нуждите на семействата; оценката включва информация относно всички членове на семействата, условия на живот и хигиена, финансови средства, роднински връзки, образователна и здравна информация;
 • От 30 потенциални семейства – бенефициенти от Експертния съвет са избрани 20 най-перспективни и подкрепящи семейства за участие в проекта;
 • Организирани са 2 три-дневни обучения за експерти – първото е проведено на 12-14.11.2013г. във Фалковец (около Белоградчик) на тема „Консултирането като метод за социална работа с родителите”, а второто е проведено на 20-23.04.2014г. във Фалковец на тема: ”Работа в общността”;
 • 19 експерти в социалната сфера от (главно) НПО сектора са обучени да работят с трудни целеви групи на семейства с деца от улицата;
 • Създадено е специфично средство за трудова медиация и е предоставено за информация на местното Бюро по труда, както и осигуряване на възможности за сезонна или инцидентна / случайна работа за подкрепа на родителите при намиране на работа или източник на доходи, предвидена за тази група; брой на трудовите медиации – 106; брой на успешните трудови медиации – 87;
 • 37 семейства на деца от улицата са подкрепени от новата социална услуга, организирана на база на методология за „Управление на случай”, която включва: социална и материална подкрепа; предоставяне на хигиенни улеснения; предоставяне на здравна грижа; курс за основна грамотност (български език) – 72 часа; обучение за социални умения – 40 часа; достъп до средство за трудова медиация; медиация и консултиране за подобряване качеството им на живот и възможностите за техните деца; % на бенефициентите, удовлетворени от услугите – 94%;
 • 25 специалисти от (главно) 21 социални НПО от мрежата са информирани за модела, неговите предимства и ограничения, чрез участието си в неговата оценка; % удовлетворени от темите на заключителния форум – 100%;
 • 200 броя от Сборник с материалите по проекта са разпространени между експертите в общността, НПО сектора, публичните власти и медиите; брой разпространени сборници – 146, останалите са разпространени след приключването на проекта; сборникът е достъпен и на сайта на Свободен младежки център, Видин: http://fyc-vidin.org;
 • Проведен е еднодневен заключителен форум (кръгла маса) във Видин (24.10.2014) за 25 представители от българската част на мрежата RISE. Срещата приключи с пресконференция за медиите. http://fyc-vidin.org/images/news/2014/FASP-forum.html

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Проектът е пилотна инициатива в Северозападна България, тъй като прилага нов холистичен подход за работа със специфична целева група – семействата на деца от улицата във Видин. Подходът комбинира комплексни интервенции за подобряване на техните здравни, материални, финансови и образователни условия и в резултат – подобряване на социалното им състояние, като по този начин подпомага предотвратяването на експлоатацията на детски труд. Дейностите по проекта, например: изготвяне на карта на съществуващите ресурси, създаване на работни места, средство за трудова медиация, използване на методология „Управление на случай” при работа със семейства на деца от улицата може да бъде възприето като надграждане на работата с трудни целеви групи от доставчиците на социални услуги в района – главно социални неправителствени организации (НПО), които предоставят социални услуги за децата от улицата или осигуряват други видове подкрепа в общността за хората, които са уязвими и в социален риск. По този начин проектът косвено подкрепя целия процес на де-институционализация. Завършеният проект е много полезен преди всичко за структурата на Свободен младежки център, Видин за работа с децата от улицата – Центърът за деца от улицата, за да предоставя по-добра и по-устойчива социална услуга. Разпространението на методологията по проекта, резултатите, както и научените уроци беше извършено в мрежата на доставчиците на социални услуги в българската част на района около българо-сръбската граница. Съществуващите структури могат да използват наличните си финансови средства за прилагане на новата методология и за предоставяне на по-ефективни услуги. Проектът също така има въздействие и на политическо ниво, тъй като в процеса на изпълнението бяха включени всички важни заинтересовани страни на местно ниво и по този начин беше осигурена подкрепа за бъдещото развитие на местни стратегии и планове за работа с рискови групи. Проектът разпространява резултатите си на широка професионална общност, която може да повлияе на регионалната или даже на националната социална политика; проектът подкрепя неправителствените организации да предоставят по-добри и ефективни социални услуги в общността и по този начин допринася за това неправителственият сектор да бъде важен фактор в българското общество.