Повишаване капацитета за мобилизиране на гражданското общество в селските райони за устойчиви услуги по водоснабдяване и санитария

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Секторът на водоснабдяването и санитарията в България е в процес на интензивно инфраструктурно развитие с оглед на изискванията на поредица от директиви на ЕС за водите. Инвестициите в инфраструктура оказват дългосрочно влияние върху поминъка на местните общности, развитието на всички сектори, околната среда като цяло и водните ресурси в частност. Изпълняващата агенция (ИА) – фондация „Земя завинаги“, проявява загриженост по отношение на технологичните решения, избирани от страна на държавата в посока „отгоре-надолу“, на основата на разбирането, че една технология може да обслужва всички общности, независимо от специфичните нужди, изисквания и ресурси на общността. ИА счита този подход за неподходящ за малки общности в селски райони с много ограничени финансови и човешки ресурси, където животът на хората зависи от силно ограничени водни ресурси с големи сезонни вариации и е уязвим от изменението на климата.

С оглед на гореизложените съображения, проектът е мотивиран от необходимостта от мобилизиране на селските общности за вземане на информирани решения и адекватно справяне с непосредствени проблеми, свързани с ефективното управление на водните ресурси, характеризиращи се с големи сезонни колебания и климатични промени. ИА приложи широк иновативен подход  в посока “отдолу-нагоре”, за да повиши осведомеността на активни общностни групи и да мобилизират населението да отстоява правата си, произтичащи от действащото законодателство в областта на водоснабдяването и санитарията на национално и общностно ниво. Паралелно с тези основни проблеми, проектът допринесе за повишаване на организационния капацитет на ИА, за да изпълнява своята мисията  и да осъществява застъпничество за устойчиво управление на водните ресурси и водоснабдителните и санитарни услуги.

Целите на проекта бяха постигнати чрез осъществяване на следните дейности:

 1. Активни граждани от 3 населени места в област Стара Загора – с. Дълбоки, с. Ягода и с. Сърнево, преминаха обучение относно политиките, свързани с водоснабдяването и санитарията, адаптиране към промените в климата и застъпничество. Формални и неформални лидери в трите населени места придобиха знания относно мобилизирането на ресурси за решаване на непосредствени селищни проблеми и за посрещане на непосредствените нужди. Те участваха в срещи с местните власти и институции в Стара Загора и София.
 2. С подкрепата на ИА и с участието на заинтересованите страни бяха разработени стратегии за водоснабдяване и санитария и планове за действие за всяко от трите населени места, с цел подготвяне на цялостно проектно предложение.
 3. Членовете на Управителния съвет, персонала и доброволците на ИА бяха обучени в нови умения за подобряване управлението на проекти и на организацията, и за укрепване на капацитета за работа в мрежа.
 4. Разпространение на информация – 4 регионални и една национална конференции.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

 • Членовете на Управителния съвет, персонала и доброволците на ИА са обучени в нови ключови умения.
 • Капацитетът, недостатъците и потенциала на ИА са оценени. Разработена е нова дългосрочна стратегия и 7-годишен работен план на организацията.
 • Укрепен е капацитетът на ИА за работа в мрежа.
 • Обучени са активни общностни групи за управление на водоснабдителните и санитарни услуги и политики, и адаптиране към промените в климата.
 • Мобилизирани са общностите в трите населени места да отстояват потребностите и правата си, произтичащи от действащото законодателство в областта на водоснабдяването и санитарията.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Фондация „Земя завинаги”, гр. Стара Загора;

http://www.earthforever.org

тел.: 042 602015 ; факс: 042602015;

е-мейл: office@earthforever.org;

Ръководител на проекта: Диана Искрева

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

1. Резултати и индикатори, свързани с укрепване капацитета на ИА:

 • Проведени 4 срещи между членовете на Управителния съвет на ИА, персонала, партньори и доброволци – общо 48 участници. Осъществени 3 обучения с 35 участници.
 • Извършена 1 задълбочена оценка на ИА, в резултат от която са разработени дългосрочна стратегия и 7-годишен план за действие на ИА.

2. Резултати и индикатори, свързани с насърчаване участието на гражданското общество в селските райони:

 • Проведени са над 37 събития с участието на повече от 797 представители на заинтересовани страни, които са информирани и мобилизирани да направят аргументиран избор по отношение на водоснабдителните и санитарни услуги в техните населени места, вкл. 22, 7-модулни обучения и 15 семинара, реализирани в полза на трите общности (включените в проекта 3 населени места).
 • Разработени са 3 селищни стратегии за управление на водоснабдителните и санитарни услуги и 3 общински плана за действие за водоснабдяване и санитария. Стратегиите и плановете за действие бяха съгласувани с общинските кметове и общинските съвети, с цел приемане и изпълнени от местните власти.
 • Проведена национална конференция с 59 участници. Един представител на швейцарското правителство и един представител на швейцарска НПО взеха участие като лектори. Организирано посещение за участниците и 11 представители на местната общности за демонстриране ефективността на алтернативните нискобюджетни решения за пречистване на отпадъчни води за домакинствата.

3. Резултати и индикатори, свързани с управлението и публичността на проекта:

 • 4 пресконференции.
 • 1 плакат и 3 брошури за популяризирани на проекта и предоставяне на информация са разработени и разпространени по време на националната конференция.
 • Информация за постиженията и предизвикателствата, пред които е изправен проектът е регулярно публикувана в страницата на ИА в интернет.
 • 11 тримесечни електронни бюлетина са разработени и публикувани на български и на английски език.

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Проектът беше успешно изпълнен от ИА. Укрепен беше капацитета на организацията за управление и отчитане на проекти. Проектът допринесе за общата цел на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество - мобилизира местните общности за постигане на непосредствени цели в областта на опазване на околната среда. Трите населени места, включени в обхвата на проекта, са готови за разработването и изпълнението на проекти за водоснабдяване и санитария, в зависимост от наличието на финансиране.