Понтонът на Дунавския клуб – лаборатория и класна стая

КРАТКО РЕЗЮМЕ

Проектът е насочен към изграждане на капацитет на Сдружение с нестопанска цел „Дунавски клуб – Силистра“ и подготвяне на неговите членове да изпълняват ролята на обществена група – пазач за опазване чистотата на водите на р. Дунав и на крайречното биоразнообразие в района на гр. Силистра. За постигане на тези цел, за период от 18 месеца екипът на организацията изпълни поредица от дейности. Проектът включва застъпническа кампания с участието на местната общественост във формирането и прилагането на политики за устойчиво управление на крайбрежната зона, мониторинг и оценка на качеството на водите. Изпълнени бяха и дейности за подобряване на достъпа до обществена информация за състоянието на речните води в участъка от км. 374,5 до км. 380,0 на р. Дунав. С оглед осигуряване приемственост и устойчивост на постигнатите резултати, проектът привлече деца и подрастващи за участие в образователни дейности по опазване на околната среда „на терен“ в крайбрежната зона. Местната общественост бе широко въвлечена в проекта чрез разнообразие от комуникационни инструменти и публични събития. Символичен център на дейностите по проекта бе понтонът на Дунавския клуб, разположен на брега на р. Дунав в гр. Силистра.

Постигането на заложените цели бе обвързано със следните основни дейности:

Дейност 1 – Обучение за организационно развитие – разработване на учебно съдържание и провеждане на двуетапно обучение.

Дейност 2 – Организиране и провеждане на дискусии „Дунавски форум“ с участието на местната власт и НПО.

Дейност 3 – Вземане на водни проби и изследване – проучване състоянието на речните води два пъти месечно.

Дейност 4 – Събиране и публикуване на данни за състоянието на речните води от компетентните институции.

Дейност 5 – Организиране и провеждане на тридневен екологичен лагер за младежи „Училище в лодка“.

Дейност 6 – Организиране и провеждане на две публични събития за въвличане на гражданите в застъпническата кампания: „Преплуване на р. Дунав“ и „Празник на р. Дунав“.

Подкрепящи дейности: публичност (актуализиране на интернет страницата с публикуване на информация, пресконференции, печатни информационни материал, банер и информационна табела), ремонтни дейности на понтона, управление на проекта.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

 • Да изгради капацит в СНЦ „Дунавски клуб – Силистра“ за организационно развитие като обществена група пазач за мониторинг на река Дунав в силистренския крайбрежен участък.
 • Да подобри достъпа до информация от мониторинга на водите на р. Дунав по крайбрежието.
 • Да изгради партньорска мрежа с участието на местните власти и НПО за участие във формирането на политики за устойчиво управление на ресурсите.
 • Да реализира застъпническа кампания за активизиране участието на гражданите в публичните политики, свързани с околната среда.

Разширено участие на местната общественост в опазването на водите и биологичното разнообразие в крайбрежния участък на р. Дунав в района на гр. Силистра, и във формулирането на политики за устойчиво управление на ресурсите.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

СНЦ “Дунавски клуб Силистра”

Адрес: гр.Силистра, ул.”Митничарска” № 14

Tел.: +359 897 854 521

E-mail: dunclub@mail.bg

Website: http://www.dunavskiclub.com/

Ръководител на проекта: Пламен Гойчев

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Проведено двуетапно обучение: Етап 1: Организоционно развитие като обществена група пазач; Етап 2: Разработване и прилагане на комуникационна стратегия. Обучени 15 души – представители на Изпълняващата агенция, местната власт и НПО, с които е изградена партньорска мрежа.
 • Разработен План за действие и Комуникационна стратегия на организацията като обществена група пазач.
 • Организирани и проведени 4 дискусионни форума с участието на представители на местната власт и НПО – общо 60 участнициСключено Споразумение за партньорство.
 • Проби от речните води взети и изследвани в сетрифицирана лаборатория два пъти месечно за период от 16 месеца (общо 32 проби взети, изследвани и анализирани). 16 месечни бюлетина с данни за изследваните проби издадени и разпространени. Официални данни за състоянието на речните води получени от компетентните институции и публикувани в месечния бюлетин.
 • Разработена методология и проведен тридневен обучителен лагер „Училище в лодка“. 11 обучени младежи.
 • Две публични събития – „Преплуване на р. Дунав“ и „Празник на р. Дунав“ организирани и проведени. Общ брой на участниците – 60. Брой младежи, участвали в преплуването на р. Дунав – 44.
 • Реализирана застъпническа кампания с участието на 67 души.
 • Привлечени 10 нови членове на Изпълняващата агенция.
 • Произведени и разпространени информационни материали: 500 листовки за застъпническата кампания и 500 листовки с информация за проекта.
 • Актуализирана интернет страница на Изпълняващата агенция. Публикувана информация за проекта. Публикувани данни от изследваните проби речна вода. Публикувана проектна документация.
 • Организирани 3 пресконференции10 публикации в регионални електронни и печатни медии и 2 телевизионни репортажа.
 • Изпълнени ремонтни дейности за подобряване безопасността на понтона, в т.ч. подвижен мост и парапети.

Информация за проекта и богата галерия със снимки са предоставени в интернет страницата на СНЦ „Дунавски клуб – Силистра“ – http://www.dunavskiclub.com/

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

С изпълнението на проекта Изпълняващата агенция постига положителен ефект в няколко направления, допринасящи за повишаване на нейния капацитет. В резултат на проведените обучения, както и на дейностите „Дунавски форум“ и вземане и изследване на водни проби, ИА отчита изграден капацитет за предоставяне на три нови услуги в полза на жителите на град Силистра: 1) Организиране на екологични обучения на открито; 2) Прилагане на процедура по вземане на водни проби и анализиране нивата на замърсители; 3) Разработване на методологии за и реализиране на застъпнически кампании. В рамките на дейността „Дунавски форум“ организацията установи партньорство със заинтересованите страни. Последното бе скрепено със сключването на Рамково споразумение за сътрудничество. Проектът допринесе за създаването на местна мрежа от партньори, включваща местната власт, 7 НПО и граждани (в т.ч. 11 родители). Присъствието по време на форумите на представители на местни медии допринася за: 1) повишаване на тяхната осведоменост по екологични въпроси; 2) коректно отразяване на информацията по екологични въпроси; 3) установяване от ИА на контакти с медии. В рамките на дейностите по събиране от компетентните институции на информация за състоянието на водите на р. Дунав, ИА установи контакт и сътрудничество с експерти от Изпълнителната агенция по околна среда, ХЕИ – Силистра, Басейнова дирекция – Плевен и Регионална инспекция по околна среда и води – Русе. С оглед осигуряване на широка обществена осведоменост относно проекта, неговите дейности и въздействие, лични комуникационни канали са установени и използвани от членовете на ИА за разпространение на информация и печатни материали. Месечните информационни бюлетини са разпространени от човек на човек, сред местната общност и, в частност, местните рибари. Всички описани ефекти от проекта допринасят за постигане на основната цел на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество – повишаване на капацитета на ИА: да предоставя качествени услуги, да работи да решаване на екологични проблеми, да изгражда партньорства и да насърчава участието на гражданите на гр. Силистра в обществени инициативи и кампании.