Подготвени заедно за бедствия, аварии и кризи (БАК)

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Опитът от настъпилите към момента в България бедствия, аварии и кризи (БАК) показва, че има голяма разлика в отговор на такива ситуации, от една страна от обучените и професионално подготвени екипи от Министерство на вътрешните работи (МВР), от Министерство на здравеопазването и от Българския Червен Кръст (БЧК), а от друга страна – от местните власти, спонтанните доброволци и населението. Липсва създадено множество от специфични умения за работа с уязвимите групи от населението за справяне с последиците от БАК. От тези анализи могат да се направят следните изводи:

 1. Професионално обучените екипи от МВР и от Министерство на здравеопазването работят изключително за отстраняването на преките последици, причинени от бедствия, аварии и кризи;
 2. Екипите от доброволци, формирани от местните власти, се нуждаят от допълнителни знания и умения за справяне с последиците от БАК;
 3. Професионално обучените екипи на Българския Червен Кръст предоставят приоритетно съдействие на пострадалите, но не могат винаги да предоставят специфична подкрепа на част от пострадалите поради ограничени ресурси, вкл. човешки ресурси;
 4. Няма обучителна програма за подготовка на населението за оказване на подкрепа и взаимопомощ при бедствияаварии и кризи;
 5. Няма обучителна програма за подготовка на хората от уязвимите групи за намаляване на последиците от бедствия, аварии и кризи, насочени към техните специфични нужди.

 

 • Проектът е насочен към спешните нужди на уязвимите групи по време на и непосредствено след бедствия, аварии и кризи (БАК), където  работата в системите за социална защита и социална грижа е затруднена или напълно прекратена.
 • Проектът постига целите си чрез подготовка на уязвимите групи за реакция на бедствия, аварии и кризи, засилване на взаимовръзките между заинтересованите страни (чрез мрежи) и създаване на обучени човешки ресурси (доброволци).
 • Съществува явна липса на система от социални дейности за подготовка на уязвимите групи за реакция при бедствия, аварии и кризи и евентуално намаляване на последиците от тях.
 • В резултат от тази липса, проектът се фокусира към изпълнението на система от социални дейности за подготовка на уязвимите групи да отговорят на настъпили бедствия, аварии и кризи и в частност:
  • Идентификация на специфичните нужди на уязвимите групи при бедствия, аварии и кризи;
  • Анализ на мрежите за осигуряване на подкрепа при бедствия, аварии и кризи; разширяване на съществуващите мрежи;
  • Подготовка на доброволци за работа с уязвимите групи при бедствия, аварии и кризи;
  • Изготвяне на информационни и обучителни материали за реакция при бедствия, аварии и кризи, адаптирани за нуждите на уязвимите групи;
  • Практическо обучение / симулация / на бедствия, аварии и кризи за тестване работата на доброволците с представители на уязвимите групи.

 

Ключовите дейности по проекта включват:

 • Идентификация на съществуващите мрежи за оказване подкрепа на уязвимите групи при бедствия, аварии и кризи. Разширяване на съществуващите мрежи и създаване на нови мрежи;
 • Оценка на нуждите на гражданите от уязвимите групи в резултат от бедствия, аварии и кризи;
 • Подбор и подготовка на доброволци от гражданските мрежи за действия при бедствия, аварии и кризи за оказване подкрепа на гражданите от уязвимите групи;
 • Изготвяне на информационни и обучителни материали за гражданите от уязвимите групи с цел увеличаване на капацитета им да се справят със ситуации в резултат от бедствия, аварии и кризи;
 • Провеждане на 3 практически упражнения със симулация на бедствия, аварии и кризи и работа с гражданите от уязвимите групи в резултат от БАК.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Специфични цели:

1: Изграждане капацитета на представителите на уязвимите групи да се справят с директните последици от бедствия, аварии и кризи в слабо развитите райони на страната.

2: Подобряване капацитета на Българския Червен кръст (БЧК) за работа с гражданите от уязвимите групи в ситуации на бедствия, аварии и кризи.

3: Укрепване способността на БЧК да мобилизира гражданска подкрепа (включително активно участие на доброволци) при бедствия, аварии и кризи. 

Стратегическата цел (въздействието) на проекта е в процес на постигане:

Укрепване капацитета на Българския Червен Кръст за прилагане на система от социални дейности (пакет от дейности и система за социална подкрепа) за гражданите от уязвимите групи в резултат от настъпване на бедствия, аварии и кризи.

 

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Сдружение Български Червен кръст

http://www.redcross.bg

Адрес: 1407 София, бул. Джеймс Баучер № 76,

Тел.: 02/8164710, факс: 02/8657491,

E-mail: n.todorov@redcross.bg

Ръководител на проекта: Николай Тодоров

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Начална пресконференция – проведена на 19.11.2013г.; брошура с информация за проекта – отпечатани 1000 броя;
 • Проведено 3-дневно обучение за обучители с обучени 14 души. Материалите за обучението и методология за оценка на капацитета на съществуващите мрежи от доброволци – подготвени;
 • Проведено обучение за оценка на съществуващите мрежи от доброволци – 3 обучителни курса (всеки по 3 дни) в Монтана, Перник, Видин – общо 59 участника;
 • Извършена оценка на капацитета на съществуващите мрежи от доброволци в 3 населени места в областите Монтана, Перник, Видин;
 • Проведено 5-дневно обучение за обучители с обучени 14 души. Материалите за обучението и методология за оценка на нуждите на уязвимите групи при бедствияаварии и кризи – подготвени;
 • Проведено обучение за оценка на нуждите на уязвимите групи в резултат от бедствияаварии и кризи – 3 обучителни курса (всеки по 5 дни) в Монтана, Перник, Видин – общо 57 участника;
 • Извършена оценка на нуждите на уязвимите групи в резултат от бедствияаварии и кризи в 3 населени места в областите Монтана, Перник, Видин;
 • Проведен подбор и включване на доброволци в екипите – общо 55;
 • Общо обучени:
  • По Първа помощ – 60 участници;
  • По социални услуги – 61 участници;
  • Намаляване на риска от бедствия – 59 участници;
  • По възстановяване на семейните връзки – 59 участници;
  • По безопасност и технически средства за работа при бедствия, аварии и кризи – 59 участници;
  • По психо-социална подкрепа при бедствия, аварии и кризи – 47 участници.
 • Проведени са пет открити процедури за обществени поръчки (доставки) съгласно Чл. 8 от Приложение V към договора за безвъзмездна помощ. 19 договора за доставки и 4 допълнения към някои от тях са сключени и изпълнени.
 • Всички материали, оборудване и дълготрайни материални активи за екипите от доброволци – доставени.
 • Извършен е анализ на информационните канали за достигане до максимален брой представители на уязвимите групи;
 • Тестване в реални условия на мрежата за оказване подкрепа на уязвимите групи в 3 населени места чрез симулация на бедствия, аварии и кризи; Проведени са 3 практически упражнения със симулация на бедствия, аварии и кризи:
  • Монтана – 28.11.2015 – симулация на пожар във влак;
  • Видин – 29.11.2015 – симулация на евакуация на хора, откъснати от брега/сушата поради наводнение;
  • Перник – 06.12.2015 – симулация на земетресение в градската зона     
 • Проведени са срещи с представители на медиите по време на практическите упражнения в Перник, Монтана и Видин.
 • Подготвен е информационен наръчник за населението (за представителите на уязвимите групи) „Бедствия, аварии, кризи. Как да намалим риска?” – 50 000 броя;
 • Подготвен е обучителен филм, състоящ се от 5 видеоклипа – има възможност за самостоятелното му разпространение – 1200 CD;
 • На 12.2015г. е проведена кръгла маса/работна среща с представители на заинтересованите организации.
 • На 01.2016 е проведена финалната пресконференция по проекта.
 • Информация за проекта е достъпна на сайта на БЧК: http://www.redcross.bg/projects/active_projects/dac_project.html

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Областите на интервенция по проекта са подбрани на принципа на най-слабо развитите райони на страната с относително голям дял от населението, попадащо в категориите на уязвими и социално слаби граждани. Това са областите Видин, Монтана и Перник, като съгласно официалната статистика на Агенцията за социално подпомагане, социално уязвимите хора в тези области са: област Видин – 9 156 души, област Монтана – 11 716 души и област Перник – 4 981 души. Липсата на готовност от страна на уязвимите групи в България да реагират на бедствия, аварии и кризи води до трудности при спешни спасителни дейности, до тежки наранявания, а в някои случаи – до смърт, които могат да бъдат предотвратени, ако уязвимите групи имат достатъчно ниво на подготовка. В резултат негативното влияние на бедствията, авариите и кризите въздейства в много по-силна степен на най-уязвимите групи като ограничава техния достъп до необходимите социални услуги. Завършеният проект съответства на Закона за защита при бедствия и в частност на неговите превантивни мерки, включително: планиране на акции, мониторинг, анализ и оценка на рисковете и ситуациите. Този закон предвижда изработване на годишни планове и планове за управление на кризи, планове и програми на национално ниво, както и планове от местен характер от страна на съответните органи, отговорни за управлението на кризи. Някои от проектните дейности покриват пропуски, свързани с националното законодателство, особено в частта относно незабавната грижа за уязвимите групи при бедствия, аварии и кризи, когато компетентните органи нямат възможност да поемат задълженията си за грижи към тези групи от хора. Веднага след появата на бедствия, аварии и кризи мрежите за подкрепа от доброволци поемат и изпълняват допълнителната си роля към правителството и местните власти и поемат грижата за неотложните нужди на уязвимото население. Устойчивостта на резултатите от проекта в системата на Българския Червен Кръст (БЧК) се основава на увеличения капацитет в дългосрочна перспектива. Факторите за това са: 1) Екипът за управление на проекта натрупа значителен опит при управление на проекти, финансирани от средства на донори. 2) Най-добрите практики, използвани при управлението на проекта, ще се прилагат при управлението на всички следващи проекти в БЧК. В резултат ще бъде подкрепена институционалната устойчивост на специализирания екип за управление на проекти в БЧК и ще бъде предоставен значим принос в бъдеще време. На тези 2 фактора се основава отговорната корпоративна политика – насочена не само към отговорно и честно хуманитарно присъствие в страната, но и към глобални проблеми, особено към защитата на човешкото здраве и към степента на мултипликационен ефект от проекта. Този ефект се състои главно в обмяна на опита и ползите от проекта с други неправителствени организации.