Партньорство за ефективни и достъпни услуги по превенция на институционализацията на деца

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Проектът цели да повиши ефективността на услугите по превенция на институционализацията, като разшири достъпа, обхвата и повиши качеството на услугите за деца и семейства в областите Търговище и Стара Загора чрез създаване на екипи по приемна грижа,  на Кризисен център в Търговище и разширяване спектъра на услугите по превенция на домашното насилие в Кризисен център-Ст.Загора.

Направени са се дейности за повишаване капацитета на професионалистите, предоставящи услугите, както и на съдии и социални работници за прилагане принципа за най-добрия интерес на детето в процеса на вземане на решения. Разработени са насоки за работа по приемна грижа и пакет обучителни програми за съдии и социални работници.

Проектът се осъществява в партньорство между МСС –България, МСС –Швейцария  и «Самаряни» и включва дейности за повишаване капацитета и институционалната устойчивост на българските партньори, на други НПО и заинетресовани страни и за укрепване на възможностите  им да работят в мрежа.


ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца в областите Търговище и Стара Загора чрез повишаване ефективността на предоставяне на услуги по превенция на настаняването на деца в специализирани институции. Проектът ще допринесе и за постигане на основните цели на ТФ ФРУГО, като повиши капацитета на участващите в проекта НПО за предоставяне на качествени социални услуги и укрепи възможностите им да работят в мрежа и общуват с гражданите с оглед мобилизиране на обществена подкрепа.

  1. Разширяване на обхвата, достъпността и повишаване на качеството на услугите за деца и семейства в кризисна ситуация и по приемна грижа.
  2. Повишаване на социалната и правната сигурност на децата и семействата в процеса на вземане на решение от Дирекция „Социално подпомагане” и от съда.
  3. Повишаване капацитета на българските партньори за предоставяне на услуги с високо качество, за създаване и поддържане на публично-частни партньорства.
  4. Информиране и популяризиране на резултатите.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Фондация „Международна социална служба - България“

Адрес: гр. Велико Търново 5000, ул. “Ниш” № 5, ет. 2, офис 1

Тел./факс: +359 62 600 038

E-mail: mss_iss@iss-bg.org

Website: www.iss-bg.org

Ръководител на проекта: д-р Събина Събева

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

Разширен обхват, достъпност, повишено качество и ефективност на предоставяните услуги по приемна грижа и кризисни интервенции.

– Създадена нова услуга в КСУДС-Търговище – Кризисен център със собствен персонал и финансова обезпеченост. Разширен достъп и спектър на услуги по превенция на домашното насилие към Кризисен център-Ст.Загора.

Повишен капацитет на над 100  професионалисти от НПО и различни професионални групи за:

  1. Предоставяне на висококачествени социални услуги и постигане на институционална устойчивост;
  2. Прилагане на принципа за най-добрия интерес на детето в процеса на вземане на решение;
  3. Предоставяне на достъпни и ефективни услуги по приемна грижа и кризисни интервенции с разширен обхват и високо качество.

– Над 100 приемни семейства в областите Търговище и Стара Загора получават подкрепа, има утвърдени 30 нови приемни семейства;

– 25 деца във висок риск са преминали в Центъра за Кризисно настаняване в Търговище и над 120 жени и деца са получили помощ/подкрепа или консултиране в Кризисния център в Стара Загора.

„Международна социална служба - Швейцария"; Сдружение „Самаряни“, гр. Стaрa Загора