Партньорство в стратегии и действие (2013 - 2015)

Предистория

  • 2000 г. – Законът за юридическите лица с нестопанска цел е приет. Той поставя основите за развитие на независими граждански организации.
  • 2012 г. – Стратегията за подкрепа развитието на гражданските организации и Планът за действие към нея са приети. Те очертават политиката на държавата за подкрепа на активно и проспериращо гражданско общество в България.

 Проектът „Партньорство в стратегии и действие“ отбеляза третия етап - държава и граждански организации си партнират, изпълнявайки ангажиментите, поети в Стратегията.

 В началото бе… проучване на нуждите и средата.

Запитахме гражданските организации от цялата страна за затрудненията в тяхната дейност. Проведохме обсъждания и национални дискусии за популяризиране на Стратегията като инструмент за диалог и устойчиво финансиране. Получихме подкрепа за изпълнение на мерките в Стратегията и по-конкретно – за създаването на Съвет за развитие на гражданското общество и финансов механизъм за подкрепа на граждански инициативи.

Изследвахме опита в Естония - страната с най-добра финансова устойчивост на гражданските организации в Европа. Това ни помогна да формулираме конкретни законодателни предложения по ключовите мерки от Стратегията и да ги предложим на вниманието на работните групи в министерствата.

 Последваха …

 участия в редица работни групи към различни министерства с цел да дадем конкретни предложения за промяна на правната и финансовата среда, в която работят НПО в България. Предложихме текстове за промяна на Закон за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за търговския регистър, Закона за доброволчеството, Закона за нормативните актове, Оперативна програма „Добро управление“, Инициативата за открито управление и др.  

Организирахме обучения на граждански организации, за да бъдат финансово стабилни, равностойни и активни участници в партньорството. Фокусът бе участието в процесите на вземане на решения и разнообразяване на източниците на финансиране.

 И на края…

анализирахме резултатите от изпълнението на Стратегията през 2012-2015 г. и направихме оценка на това какво е постигнато. Изводът е, че за три години прилагане нито една от двайсетте мерки в Плана за действие към Стратегията не е изпълнена докрай. Формулирахме предложения, които ще са от полза за граждански и държавен сектор при изготвянето на препоръки за по-нататъшната съвместна и ползотворна дейност.

 

Основните цели бяха подчинени на дългосрочната стратегия за създаване и поддържане на благоприятна среда за устойчиво развитие на гражданското общество в България. Подобно развитие е немислимо без утвърждаването на действено, ефикасно партньорство между държавата и гражданските организации. Как да бъде постигнато? Какви условия трябва да са налице за гражданска активност? Търсенето на отговори на тези въпроси постави цели пред инициативата „Партньорство в стратегии и действие“ в две основни направления:

  • изпълнение на стратегически за неправителствения сектор документ - Стратегията за подкрепа и развитие на гражданските организации в Република България и Плана за действие към нея;
  • мобилизиране и мотивиране на гражданските организации да са активни участници в процеса на вземане на решения, чрез инвестиции в тяхната финансова устойчивост, знания и умения.

 

 

Изпълнителна агенция

Български център за нестопанско право

Павлета Алексиева

pavleta@bcnl.org

http://www.bcnl.org

Постигнати резултати могат да се обобщят в няколко насоки:

Предоставяне на информация

Организираха се 9 открити обсъждания и дискусии, проведоха се анкети сред 100 организации, публикуваха се над 30 статии и видео материали.

Застъпничество

Взехме експертно участие в работни групи по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за доброволчеството, Закона за нормативните актове, Оперативна програма „Добро управление“, Инициативата за открито управление и други.   

В началото на 2015 г. в София инициирахме публично обсъждане на измененията и допълненията в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, публикувани от Министерство на правосъдието. Участие взеха Томислав Дончев – вицепремиер и министър по европейските фондове и икономическата политика, министърът на правосъдието Христо Иванов, Марис Йогева, гост лектор от Естония, представители на администрацията,  над 120 организации от цялата страна и медии. Чрез информационния портал на неправителствените организации в България www.ngobg.info проведохме активна кампания за набиране на обществена  подкрепа за създаването на финансов механизъм за финансиране на гражданските организации и Съвет за развитие на гражданското общество      

Обучения

Проведени бяха 2 обучения на над 40 представители на НПО в

социалната сфера.

 Публикации и анализи

 Публикация: „Мостове: партньорство в стратегии и действие.

Практики за взаимодействие между граждански организации

и публична администрация”

 Анализ: „Стратегия за подкрепа развитието на гражданските организации в Република България 2012–2015 г. Преглед на изпълнението на План за действие към Стратегията в периода 2012- 2015 г. и препоръки за актуализирането му“

 

Обобщение и оценка

Всяка една от проектните дейности доказа правилността на

начертаната стратегия, необходимостта от постоянни усилия за

обучение на гражданските организации и насърчаване на

диалога между тях и представителите на централната и

местната администрация.

Стратегията за подкрепа и развитие на гражданското общество в Република България, планът за нейното осъществяване и визията за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор получиха широка подкрепа сред неправителствения сектор.

Участниците в проекта оцениха високо проведените обучения за увеличаване на знанията и капацитета им в областта на застъпничеството и набирането на средства чрез дарения.

„Страхотни, завладяващи, отлични“ (набиране на средства / фъндрейзинг)

„Да има продължение, за да се затвърдят знанията и уменията и развият в детайли“. (застъпничество)

„Бяхте страхотни, говорихте достъпно и разбираемо. Благодаря!“ (застъпничество)

 

„Неправителствените организации са като лакмус за нивото на демократичност в едно общество“.

  • Деяна Костадинова, секретар по социалните въпроси на президента на Република България, видео клип, част от Кампания „15 години ЗЮЛНЦ“ 

За първи път към Министерския съвет ще се сформира консултативен орган, който да съветва държавата в политиката й към гражданските организации”.

  • Любен Панов, Български център за нестопанско право видео клип, част от Кампания „15 години ЗЮЛНЦ“

"Създаването на Съвет за развитието на гражданското общество ще подобри възможностите за директна комуникация между юридическите лица с нестопанска цел и институциите на централната власт, което е важно за формирането на политики в полза на обществото."

  • Красимира Величкова, директор, Български дарителски форум, изказване по време на публично обсъждане на промените в ЗЮЛНЦ, 13.01.2015 г., София

Фондация "Програмен и аналитичен център за европейско право"

Георги Генчев

giorro@mail.orbitel.bg

www.pacel.org