Пакет от интегративни услуги за гарантиране на правата на деца, участници в правни процедури

Проектът стимулира ролята на неправителствения сектор в реформата на системата и прилагане на международните стандарти за дружелюбно към децата правосъдие. Проектът подкрепя държавата в намирането на механизми за прилагане на тези стандарти - установява на местно ниво практиката по изслушване на деца, жертви или свидетели на престъпление и създава и апробира пакет от междусекторни (интегративни) услуги за гарантиране правата на децата, участници в правни процедури.

 Проектът се стреми:

•    да съдейства за прилагане на дружелюбно правосъдие към децата, жертви или свидетели на престъпление; 
•    да подкрепи изслушване/разпит на деца, жертви или свидетели на престъпления от обучени специалисти;
•    да осигури гарантиране на правата на децата при участието им в правни процедури в община Видин.

 

 Изпълнителна агенция

Сдружение „Институт по социални дейности и практики”,

Даринка Янкова, d.yankova@sapibg.org, http://www.sapibg.org/

За първи път в практиката е обособен като самостоятелен и е предоставян Пакет от услуги по гарантиране на правата на детето, участник в правни процедури, включващ информиране на детето и родителите относно правата на детето при участие в правни процедури; подготовка на детето за участие за участие в правни процедури, като част от първоначалната оценка, съдействие за разпит по отчитаща интересите на детето дружелюбна процедура в „синя стая”, застъпничество и придружаване на детето по време на правни процедури.

Осигурено е мултиинситуционално взаимодействие между полиция, съд, прокуратура, система за закрила на детето, доставчици на социални услуги при участие на деца в правни процедури във Видин. Подготвени са екипи от социални работници и психолози, които предоставят Пакета от услуги. Чрез проекта реално се променя живота на 32 деца, жертви и свидетели на насилие и 20 семейства. Всички деца и родители, на които е предоставен Пакета от интегративни услуги са информирани за правата на децата, участници в правни процедури, 8 деца са подготвени и изслушани в щадящо помещение „Синя стая” пред съдия, на 12 деца е оказана психологическа подкрепа за преработване на травматичния опит, 20 семейства са получили психологическо консултиране. Работа по проекта има ключово значение за въвеждането на местно ниво на интегриран подход към детето, основан на индивидуална оценка на неговите специфични нужди и последващото му мултиплициране на национално ниво, чрез допълнително осигурено финансиране от страна на ИСДП и ЕК.