Оценка и самооценка на центровете, предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на капацитет

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

 • През 2010г. българското правителство започна изпълнението на програма за де-институционализация;
 • Бързо увеличаване на броя и диверсификация на услугите – грижи за деца и семейна подкрепа;
 • Значителен компонент на доброто управление е мониторинга на доставчиците на услуги с фокус правата на детето;
 • Мониторингов доклад за де-институционализацията (2011-2012) идентифицира изключване на НПО в противоречие с духа на Закона за социално подпомагане;
 • Неадекватно отнасяне към стандартите, свързани с въздействието на предоставяните услуги с качеството на живот на децата;
 • Фокус към процедурно съответствие, отразено в документите;
 • Безпринципност и дискриминационни практики от инспекторите на услугите;
 • Препятствия пред НПО при участие в обществени поръчки за услуги и рискове за качеството на услугите;
 • Развитие на приемната грижа;
 • Центровете, които са отлични, не се използват като цели за качество.
 • Слабостите в бързо развиващата се система на грижа в общността за децата в риск (и техните семейства) влияе негативно на качеството на услугата и може да маргинализира опитни НПО;
 • Нарастващ интерес към инспектирането на услугите от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД);
 • Интерес към новите наредби за обществени поръчки за социални услуги;
 • Пропуски по формалното припознаване и възможности за обмяна на опит с центровете, които са отлични с цел да се насърчат подобренията в качеството на грижите за деца и семейна подкрепа;
 • Важен повод за създаване на независима система за акредитация на доставчиците на социални услуги за преодоляване на слабостите в системата за обществени поръчки;
 • Две области на изследване са естествени условия за такива действия:
 1. Стил/съдържание на типично посещение за мониторинг от страна на инспекторите от ДАЗД (както се определя от доставчиците на услуги);
 2. Качествата, които представляват най-добрата практика при предоставяне на услуги за грижа за деца и семейна подкрепа (както се определят от гледна точка на клиентите).

Проектът се фокусира към втората област и има за цел осигуряването на интегрирани услуги от българските центрове за социална подкрепа на деца и семейства (ЦСП).

Компоненти на проекта:

 • Приемане / прилагане на средство за оценка (вече тествано в България) за използване в центровете за социална подкрепа (ЦСП) за деца и семейства;
 • Анализ на данни;
 • Преобразуване на средството за оценка, за да се използва от ръководителите на услугите катосредство за само-оценка;
 • Препоръки към правителството относно подобряване на културата, която приема индикатори за най-добра практика между доставчиците на услуги;
 • Въвеждане на модела към практикуващите / заинтересованите страни

Ключовите дейности на проекта включват:

 • Приемане на средство за оценка и въвеждане на експертна работа на място;
 • Използване на средствата за оценка за външна оценка в 4 центъра за социална подкрепа;
 • Събиране и анализ на резултатите;
 • Преобразуване на средствата за оценка за само-оценка от доставчиците на услуги;
 • Регионални фокус групи за средствата за само-оценка;
 • Полеви тестове на средствата за само-оценка.

 

ЦЕЛИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

Цели на проекта:

 • Оценка на качеството при предоставяне на социални услуги за деца / семейна подкрепа в центровете за социална подкрепа;
 • Идентификация на най-добрата към момента практика в национален контекст от заинтересованите в процеса на де-институционализация страни и искане към правителството да реагира конструктивно на фактори, които могат да провалят тази най-добра практика, свързани с наредбата за обществени поръчки, инспекции спрямо минимални стандарти и финансови препятствия, влияещи на сектора;
 • Осигуряване на критерии, свързани с качеството на услугите, предлагани от НПО за подобряване на възможностите им при участие в обществени поръчки за предоставяне на социални услуги.

Въздействие на проекта:

 • Засилване способността на НПО за работа с / за децата/ семействата за да се покаже способността им да осигурят качествени услуги (фактори, които в момента създават препятствия);
 • Съхраняване на разнообразието / независимостта и иновацията в сектора на услугите за грижа за деца;
 • Разпознаване на най-добрата практика при предоставяне на грижи за деца и развиване на култура за усъвършенстване;
 • Подобряване на прозрачността при оценка на услугите за грижа за деца и семейна подкрепа;
 • Създаване на условия за развитие на независима схема за акредитация на доставчиците на услуги за грижа за деца / семейна подкрепа;
 • Въздействие върху държавната политика за инспекция на услугите.

 

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Изпълняваща агенция:

Сдружение „Еквилибриум“

http://www.eq-bg.com

Адрес: гр. Русе 7000, ул. “Добруджа” № 5

Тел.: +359 82 588 769, +359 889 813 123

E-mail: office@eq-bg.com

Ръководител на проекта: Дейвид Бисет

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ

 • Системата за оценка е изцяло документирана: подготвени комплекта от средства за оценка качеството на услугите за грижи за деца, предоставяни от Центровете за социална подкрепа (ЦСП); рамка за оценка на полевата работа;
 • 4-те центъра за социална подкрепа са географски разпределени –
  • Североизточна България;
  • Северно-централна България;
  • Южно-централна България; (с достъп до Южна България);
  • Западна България
 • Брой на Центровете за социална подкрепа, които са обект на външна експертна оценка / само-оценка – 2;
 • Стратегия за фокус групите и последващи полеви тестове – ангажиране на професионалната общност; конкретна база за полево тестване на комплекта средства за само-оценка;
 • Завършена външна експертна оценка; завършена само-оценка; завършена полева работа за само-оценка в 2 центъра за социална подкрепа;
 • http://eq-bg.org/bg/v-teteven-shte-aprobirat-model-za-otsenka-i-samootsenka-na-tsentrovete-predostavyashti-uslugi-za-detsa-i-tehnite-semeystva-po-proekt-na-ekvilibrium/;
 • Разработени са индикатори за практическа приложимост на средството за само-оценка – база за сравнение с процеса на външна оценка;
 • Подготвен анализ; констатациите са обсъдени с целевата група; разработени са индикатори за най-добрата към момента практика при предоставяне на услуги чрез ЦСП;
 • Основания за бъдещо прилагане на метода – запознаване на правителството и НПО с най-добрата към момента практика; покритие и информираност чрез националните медии;
 • Подготвена е книга с обяснения за трудностите, етиката, ключовите принципи и подходи към оценка на изпълнението, основана на въздействието;
 • http://eq-bg.org/bg/vezashto-izbrahme-da-napishem-kniga-za-otsenyavaneto-na-sotsialnite-uslugi-za-detsa-i-semeystvave/ .

ОЦЕНКА ЗА ПРОЕКТА

Проектът показва настоящ български опит при пилотно въвеждане на средство за оценка, прилагано по проекта. Двама от ключовите консултанти, взели участие в сесията STUDIO, конференцията и мониторинга на дейността по оценяване, са включени в тази задача. Тук има синергия с продължаващата инициатива на Националната мрежа за децата (НМД) – „Оценка на изпълнението на поетите от страна на държавата ангажименти към децата”, по-специално разделите, отнасящи се до „Семейна среда и алтернативна грижа”, както и „Общи принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето”. Два важни компонента на проекта са: 1) Механизъм за мрежуване между Центровете за социална подкрепа и 2) Информиране на заинтересованите в програмата за де-институционализация страни за констатациите по проекта. В момента за доставчиците на услуги за грижи за децата и семейна подкрепа е трудно да докажат качеството на работата си като използват широко разпространени критерии, прилагани както от доставчиците, така и от независими оценители. Проектът предоставя средство за оценка, като го прави достъпно за НПО / общинските власти, които предлагат социални услуги за деца и семейства. Процесът на оценка ще има въздействие както върху честното състезание, така и върху отчетността пред обществото. Способността на доставчиците на социални услуги да покажат съответствие с Националните изисквания за качество помага да се предотврати прекаленото внимание към цената в процеса на обществените поръчки и включването на политически критерии. Резултатите от проекта ще въздействат на развитието на култура за подобряване и стремеж към съвършенство; ще обзаведат регионалните екипи със способността да демонстрират техники за оценка на изпълнението пред сродни организации и общности, заети с грижа за децата в техните региони. Значителен компонент на проекта е развитието на механизъм за мрежуване между Центровете за социална подкрепа (ЦСП), за да бъде улеснена обмяната на ноу-хау, разпространението на най-добрите практики и еволюцията на организационните стандарти на база „независим от”, но „допълващ към” централизирания механизъм за оценка. Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на труда и социалната политика ще бъдат помолени официално да потвърдят констатациите по проекта като преразгледат Наредбата за инспекция на услугите. Инициативата между различните центрове за социална подкрепа – външна оценка или само-оценка – е свързана с осигуряване на качество на услугите и подготовка за инспекция.

Клуб „Отворено общество“ – Русе