От несигурност - към благополучие

В рамките на проекта бяха реализирани следните дейности:

 • Анализ на факторите за позитивна промяна, постигната в резултат от услуги и дейности на организацията;
 • Предоставяне на две иновативни услуги за деца и семейства – Програма „Детска полицейска академия” и Фамилни групови конференции /модел за справяне с проблем с подкрепата на разширеното семейство/ ;
 • Презентиране на услугите и програмите на Сдружението като продукт с високо качество  – издаване на справочник на услугите, провеждане на информационни срещи в 7 общини от областта, регионална конференция;
 • Организиране на обучения и срещи с представители на образователните институции;
 • Привличане на младежи-доброволци за реализиране на каузата на сдружението;
 • Разширяване на териториалния обхват на дейността на сдружението в населени места с ограничен достъп до социални услуги.

Основна цел:

Повишаване капацитета на Сдружение „Шанс и закрила” за предоставяне на качествени, иновативни и  ефективни услуги за деца и семейства.

 

Специфични цели:

 • Подобряване качеството на предоставяните услуги;
 • Разширяване на обществената подкрепа и база за развитие;
 • Разширяване на териториалния обхват на услугите.

 

Изпълнителна агенция 

Ръководител проект: Малина Славова

Изпълнителна агенция: Сдружение „Шанс и закрила”

Адрес : гр. Хасково, ул. „Алеко Константинов” 11

Тел./факс: 038 662138; 0878 238 100

Website: www.chancebg.org

 • Извършена бе външна оценка на дейността на Сдружение „Шанс и закрила”;
 • 320 деца от 10 училища участваха в „Детска полицейска академия” и придобиха умения да работят в екип, да спазват законите, да познават и отстояват правата си, да се грижат за своята безопасност;
 • 20 деца получиха по-добра грижа от семействата си чрез включването им във Фамилни групови конференции;
 • Разширено бе партньорството с образователните институции чрез организиране на работни срещи и обучения. 12 училища от работиха по програми на сдружението;
 • 56 младежи бяха обучени да провеждат доброволчески инициативи. 15 нови доброволци се присъединиха към Младежката група и имаха възможността да участват в дейности на сдружението; 
 • Организирани бяха информационни семинари в 7 общини в област Хасково и 200 представители на 88 образователни, социални и публични институции бяха запознати с дейността и услугите на сдружението.

Не е извършвана оценка на изпълнението на проекта.