Омбудсман на природата

От учредяването си Сдружение „СВР“ работи за укрепване на гражданското общество. Проектът ни даде възможност да направим това в една много чувствителна напоследък област – екологията. Постарахме се да допринесем за засилване на гласа и ролята на различните представители на обществото при вземането на решения, които засягат техния живот. Имахме възможност да подобрим знанията на екипа си в тази област и да повишим капацитета на собствената си организация. За особено важна част от проекта смятаме младежкото обучение, защото формирането на обществени нагласи започва с възпитанието на младите хора. А за да не бъде работата ни непрекъснато толкова сериозна, организирахме изложби, провеждахме публични информационни събития, пътувахме до защитени местности, където наблюдавахме лешояди, пеликани, корморани… И търсихме съкровища по богатите на полускъпоценни камъни брегове на Арда! :)

Цели:

Нашата основна цел беше да се засили участието на гражданите при вземане на решения, свързани с околната среда в Хасковска и Кърджалийска област, и да се изгради интерес и съзнание за опазване на биологичното разнообразие. Първоначално трябваше да повишим собствения си капацитет за ефективно наблюдение на работата на институциите, които вземат решения в областта на околната среда в Хасковска област. Поставихме си задача да улесним участието на гражданите и НПО при вземане на решения чрез подобряване на информираността на обществеността на различните етапи на вземане на решения в областта на околната среда. Други важни цели бяха да се повиши интересът на гражданите към природата и биоразнообразието и да се формира интерес към природата и биологичното разнообразие у младите хора.

 

Изпълнителна агенция

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие”

гр. Хасково, ул. „Пирин” 9

имейл: rdu@aidabg.net

Уебсайт: www.rdunion.eu

Ръководител на проекта: Камелия Димитрова

Еколог и юрист от БДЗП обучиха екипа на проекта, в резултат на което изградихме капацитет в Сдружението за процедурите по ОВОС и екологична оценка на съвместимост с целите на защитените зони. Наблюдавахме всички решения на РИОСВ Хасково и направихме повече от 40 публикации в местните медии, за да подобрим информираността на гражданите в Хасковска област за процеса на вземане на решения в областта на околната среда и възможностите им за участие в него. Създадохме екоклуб с ученици от ОУ „Любен Каравелов“ в Хасково, в който редовно се провеждаха занятия. В три парка поставихме информационни табели и хранилки за птици. Книжката „Живият свят около нас”, която издадохме, предизвика голям интерес и отпечатахме допълнителен тираж. Проведохме информационни събития по повод Деня на биоразнообразието, Деня на птиците и Деня на Земята.