MotivAtion (АРДЕ с нас)

Завърши проект "MotivAction" на Асоциацията на родителите с деца с епилепсия, чиято основна цел е  да въведе интегриран подход на прилагането на методиката  „Работа по случаи“ във всички регионални офиси на организацията. Изграждането на Софтуерна система за работа на специалистите и възможността за работа в екип е от основните приоритети на проекта. Трите основни характеристики на метода на „Водене на случай“ са ангажираност, координираност и индивидуален подход. При метода се набавя голям обем от информация, която може да се съхранява, обновява и проследява от интегрирана софтуерна система. За изпълнението на този проект бяха извършени поетапно редица дейности. Те дадоха възможност за пряко участие на всички заинтересовани страни в разработването на методиката и тестването на системата.

Цели:

Изработване на общи критерии за прилагането на методиката "Работа по случай" чрез следните дейности:

 • изработване на интегрирана софтуерна система за нуждите на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия. Системата позволява изпращането, генерирането и анализирането на данни и отчети от регионалните центрове към асоциацията;
 • обучения на регионални експерти. Обученията са две - едно за Северна и едно за Южна България. Обученията трябва да дадат старт на използването на общите критерии по региони;
 • след обучението следва период на "тестване", в който регионалните центрове използват единна система за предаване на отчетите си по електронен път и специалистите да използват системата за въвеждане на водене на случай;
 • последния етап от проекта ще подготвиш обобщен анализ за напредъка и постигнатите резултати и ще инициираш среща с други неправителствени организации.

 

Изпълнителна агенция

Асоциация на родителите на деца с епилепсия (АРДЕ), София

1000 София, ул. „Триадица” № 5, вх. Б, етаж 3;

+359/ 2 483 35 94;

Веска Събева – ръководител проект; мобилен: 0879 29 71 05

www.frde.org

https://motivaction.frde.org/

 • Обучени регионални представители и специалисти в 20 области на страната по методиката“ Водене на случай“
 • Създаване на софтуерна система. Обучение на представителите на АРДЕ и специалисти от регионите в страната за работа със системата
 • Проведена анкета и обработена от специалист от Нов Български университет за познанията на специалистите и родителите, представители на асоциацията от страната по методиката „Водене на случай“.
 • Регистрирани са 125 случаи.
 • Представена е системата и методиката пред неправителствени организации и национално представителните организации на и за хората с увреждане.
 • След национално допитване до всички структури в страната и специалисти, работещи с организацията се издаде Методика по водене на случай. Методиката и сега може да бъде видяна и използвана на страницата на АРДЕ, която е: frde.org
 • Асоциация на родители на деца с епилепсия се надява, че нашата работа, на целият екип от професионалисти, родители, съмишленици ще послужи на много други в работата им с хората с различни проблеми.
 • Краен и най-важен резултат е че се създадоха нови екипи и се увеличи „семейството“ на специалистите работещи с АРДЕ.

 

„Работата по случай е изкуството да се правят различни неща за и в сътрудничество с различни хора, за да се постигне по едно и също време лично и обществено развитие и благополучие.“

Мери Ричмънд

Благодаря на донорите и на всички за прекрасно свършената работа и до нови срещи с нови предизвикателства!

Ръководител проект: Веска Събева

Асоциация на психолозите- гр. Търговище