Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения (ЛР) на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, местните общности и медиите

Проектът създава модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения (ЛР). Сформирана е регионална Група за действие от представители на активни граждански организации. Групата, работи в тясно сътрудничество с екипа на проекта и заедно проведоха застъпническа кампания за подобряване на нормативната уредба, политиката и практиките за устойчиво ползване на лечебните растения.

 Проведени бяха серия от обучения за:

  • повишаване капацитета на Бенефициента, Групата за действие и заинтересованите страни за устойчиво ползване на ЛР, включително и за развитие на поминък
  • осигуряване на подкрепата от местните общности и всички заинтересовани страни за опазване на ЛР

 Всички презентации са достъпни за ползване на интернет страницата на Проекта.

 Двата мултимедйни продукта, които представят атрактивно, с видео, музика, дикторски гласове и справочен текст вярна и полезна информация за всеки, които желае да развива поминък, свързан с лечебните растения, са публикувани в сайта на проекта:

Полезна информация за опазването и устойчивото ползване на лечебните растения и развитието на поминък, базиран на богатите ресурси от билки на страната ни, ще намерите в Интернет сайта на проекта. Посетете и нашата страница във Facebook

Общи цели

  • Да допринесе за преодоляването на тенденцията към загуба на местообитания на регионално и национално ниво
  • Да повиши организационния и експертен капацитет на гражданските организации, в един изостанал район, с богати природни ресурси, за да подпомогне осъществяването на тяхната дейност
  • Да укрепи способността на гражданските организации да служат като посредник на обществените интереси и да мобилизира обществена подкрепа за опазване на биологичното разнообразие
  • Да активира гражданското участие във взимането на решения и създаване на политики

Специфични цели

  • Да повиши капацитета на Бенефициента и мрежата от граждански организации в района на Проекта за устойчиво ползване на лечебните растения, в полза на подобряване на стандарта на живот на местните общности
  • Да въведе иновативни и с по-високо качество екологични услуги на гражданските организации, в сферата на преработката на билки

Да подпомогне участието на гражданите и гражданските организации от района на Проекта във взимането на решения и формирането на политики на общинско и национално ниво.

 

Изпълнителна агенция

Фондация „Информация и природозащита”

Уебсайт на проекта: www.herbvaluebg.org

Уебсайт на Изпълнителната агенция: www.ecologybg.com

Ръководител на проекта: Светлана Аладжем

Стандартен формат на общински план за управление и устойчиво ползване на лечебните растения, създаден за община Ловеч, и предоставен като модел на общините в цялата страна.

 Модел за регионална оценка на ресурсите от лечебни растения, създаден съвместно с местните общности и заинтересовани страни, който е приложим за цяла България.

Предложения за подобрение на нормативната уредба, политиката и практиките за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, изготвени в резултат на цялостна застъпническа кампания и внесени с настояване на изпълнението им в отговорните институции (МОСВ, МЗХ, БАН, общинските администрации).

Два мултимедийни продукта, размножени на по 500 диска, всеки от тях, и разпространени в цялата страна. Ресурсен център за изграждане на капацитет за устойчиво ползване на ЛР в района на проекта.

 База данни, в дигитален формат, за опазването и устойчивото ползване на ЛР, която е на разположение в Ресурсния Център на всички заинтересовани и която съдържа повече от: 250 страници популярна информация, 15 добри примера за развитие на поминък, 25 качествени фотографии, 2 часа видеоматериал и списъци с информация за контакт с всички заинтересовани страни в района на Проекта и на национално ниво. Практически модел за добавяне на стойност към местни суровини от ЛР. Комуникацията между всички заинтересовани страни, които имат отговорности и интереси към ЛР е подобрена